Biuletyn Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie

 

Format PDF
Wersja angielska


Opublikowany przez Międzynarodowy Instytut Trwałego Rozwoju (IISD) we współpracy z Jednostką Łącznikową MPOLE w Warszawie

 

Arkusz 84 Nr. 2
Poniedziałek, 5 listopada 2007

V KONFERENCJA MINISTERIALNEGO PROCESU OCHRONY LASÓW W EUROPIE:

5-7 LISTOPADA 2007

V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) ma miejsce dzisiaj, w warszawskim hotelu Sheraton. Ministrowie odpowiedzialni za lasy w Europie mają zatwierdzić Deklarację Ministerialną, a także dwie Rezolucje Warszawskie: „Lasy, drewno i energia” oraz „Lasy i woda”. Dokumenty te odnoszą się, miedzy innymi do roli lasów w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych, dostarczaniu energii, oraz wpływu gospodarki leśnej na ochronę jakości i zasobów wód. Ponadto ministrowie w specjalnych oświadczeniach odniosą się do aktualnych wydarzeń związanych z pożarami lasów oraz organizacją Paneuropejskiego Tygodnia Leśnego 2008. Treści dokumentów zostały uzgodnione w ramach odbywających się w tym roku Spotkań Ekspertów MCPFE.Konferencja Ministerialna stworzy też szansę otwartego dialogu europejskich ministrów odpowiedzialnych za sprawy lasów z przedstawicielami pozarządowych organizacji, naukowcami, przedsiębiorcami leśnymi oraz stowarzyszeniami skupiającymi właścicieli lasów prywatnych. W programie spotkania jest też sesja tematyczna i posterowa, na której przedstawione zostaną najnowsze informacje na temat trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie państw i regionu. Podczas konferencji przewidziana jest również część terenowa – wycieczka do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”.

HISTORIA MCPFE

Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie to forum współpracy politycznej na szczeblu ministerialnym, na rzecz ochrony i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Europie. Uczestnikami MCPFE jest 46 państw europejskich Wspólnoty Europejskiej oraz współpracujące w roli obserwatorów kraje i organizacje międzynarodowe. Działalność MCPFE wspiera sekretariat procesu – Jednostka Łącznikowa (Liaison Unit) z siedzibą w Warszawie.

MCPFE 1: I Konferencja Ministerialna miała miejsce w Sztrasburgu we Francji, 18 grudnia 1990 r. Ze względu na wzrost zagrożeń dla lasów w Europie i potrzebę podjęcia działań bez względu na granice administracyjne konferencja zainicjowała naukową i techniczną współpracę na rzecz ochrony lasów. Podkreśliła także potrzebę praktycznego wykorzystania osiągnięć naukowych w podejmowaniu decyzji politycznych. Zatwierdzono wówczas Deklarację Generalną oraz sześć rezolucji wspierających działania w zakresie: monitorowania ekosystemów leśnych; ochrony zasobów genowych; zbierania informacji o pożarach lasów; gospodarki w lasach górskich; rozwoju badań nad fizjologią roślin w ramach sieci EUROSILVA oraz badań naukowych nad ekosystemami leśnymi.

MCPFE 2: II Konferencja Ministerialna została zorganizowana w Helsinkach w Finlandii. Była to dwudniowa konferencja, która trwała od 16 do 17 czerwca 1993 r. Na fundamencie Sztrasburskich Rezolucji oraz odnosząc się do decyzji dotyczących lasów, które zapadły w 1992 r., podczas Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro, w Brazylii, uczestnicy II MCPFE uchwalili Deklarację Generalną, oraz cztery rezolucje dotyczące: definicji i wytycznych trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie; ogólnych wytycznych dla ochrony bioróżnorodności; rozwoju współpracy w zakresie leśnictwa z państwami w okresie transformacji gospodarczej; strategii procesu długoterminowej adaptacji lasów do zmian klimatycznych.

Następstwa Rezolucji Helsińskich: Podczas Spotkania Ekspertów dotyczącego kontynuacji postanowień Konferencji Helsińskiej, które odbyło się w Genewie, w Szwajcarii, w dniach 8-9 grudnia 1997 r., delegaci zatwierdzili Program Pracy dla ochrony i zwiększania biologicznej i krajobrazowej różnorodności w ekosystemach leśnych na lata 1997-2000. Program powstał z inicjatywy MCPFE oraz Procesu Ministerialnego „Środowisko dla Europy”. W programie określono cele i działania na rzecz ochrony biologicznej różnorodności, jako podstawowego elementu zrównoważonej gospodarki leśnej.

MCPFE 3: III Konferencja Ministerialna miała miejsce w Lizbonie w Portugalii, w dniach 2-4 czerwca 1998 r. Podczas tej konferencji uwagę skupiono na społecznych i ekonomicznych aspektach zrównoważonej gospodarki leśnej. Uczestnicy ocenili postępy wdrażania rezolucji przyjętych na spotkaniu w Helsinkach. Zatwierdzono Deklarację Generalną oraz dwie rezolucje dotyczące: powiązań między leśnictwem i społeczeństwem; Paneuropejskich kryteriów i wskaźników oraz wytycznych dla poziomu operacyjnego dla trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w Europie.

Następstwa Rezolucji Lizbońskich: Na Spotkaniu Ekspertów w Wiedniu, w dniach 28-29 października 1999 r. kontynuowano dyskusję dotyczącą zagadnień z Lizbony. Uczestnicy zatwierdzili Program Pracy MCPFE na lata 1999-2003, w ktďż˝rym znalazły się kluczowe tematy oraz konkretne działania na rzecz wdrażania postanowień MCPFE.

MCPFE 4: IV Konferencja Ministerialna została zorganizowana w dniach 28-30 kwietnia 2003 r. w Wiedniu. Uczestnicy konferencji podpisali Wiedeńską Deklarację ďż˝Lasy Europejskie - wspďż˝lne korzyści, wspďż˝lna odpowiedzialnośćďż˝. Ustanowiono także pięć rezolucji, w ktďż˝rych jest mowa o: wspďż˝łpracy międzysektorowej, wzmacnianiu potencjału ekonomicznego leśnictwa, społecznym i kulturowym wymiarze leśnictwa, rďż˝żnorodności biologicznej a także zmianach klimatycznych w aspektach trwałej i zrďż˝wnoważonej gospodarki leśnej w Europie.

Następstwa Rezolucji Wiedeńskich: Kolejne Spotkanie Ekspertďż˝w przyjęło Program Pracy MCPFE dla realizacji postanowień IV Konferencji Ministerialnej na okres 2003-2007. W Programie uwzględniono ponad 30 zadań do realizacji na poziomie paneuropejskim.

Przygotowania do MCPFE 5: w ramach przygotowań odbyły się w Warszawie dwa Spotkania Ekspertďż˝w MCPFE, w dniach 5-6 czerwca oraz 3-4 września 2007 r. Podczas obrad podsumowano trzy wcześniejsze spotkania robocze z 2007 r. oraz ustalono treść rezolucji, ktďż˝re mają być przedstawione do akceptacji ministrďż˝w podczas MCPFE 5. Ostateczne wersje dokumentďż˝w do podpisania podczas Konferencji Warszawskiej to: Deklaracja Ministerialna oraz dwie Rezolucje Warszawskie: ďż˝Lasy, drewno i energiaďż˝ i ďż˝Lasy i wodaďż˝.

SPOTKANIA MIĘDZYKONFERENCYJNE

Siďż˝dma Sesja Narodďż˝w Zjednoczonych na temat Lasďż˝w: (UNFF 7) miała miejsce w dniach 16-27 kwietnia 2007 r., w głďż˝wnej siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Po dwďż˝ch tygodniach trudnych negocjacji, delegaci przyjęli niewiążący prawnie dokument dotyczący wszystkich typďż˝w lasu oraz Wieloletni Program Pracy na lata 2007-2015. Ponadto uczestniczy sesji brali udział w dwďż˝ch panelach dyskusyjnych na temat partnerstwa dla lasďż˝w oraz przygotowań do Międzynarodowego Roku Lasďż˝w w 2011r.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT POZYSKIWANIA BIOENERGII Z SUROWCďż˝W DRZEWNYCH: Konferencja, ktďż˝rej gospodarzami byli FAO oraz Międzynarodowa Organizacja Tropikalnego Surowca Drzewnego (ITTO) odbyła się w dniach 17-19 maja 2007 r. w Hanowerze w Niemczech. Około 90 uczestnikďż˝w dyskutowało na temat możliwości wykorzystania pozostałości po przerďż˝bce surowca drzewnego oraz udziału plantacji drzewnych i surowca drzewnego w dostarczaniu energii odnawialnej. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o wsparciu społeczności międzynarodowych dla rozwoju wydajnego i ekonomicznie efektywnego sposobu produkcji bioenergii na bazie surowcďż˝w drzewnych z lasďż˝w krajďż˝w tropikalnych. Stwierdzono rďż˝wnież, że tego typu sektor powinien rozwijać się na fundamencie założeń trwałej i zrďż˝wnoważonej gospodarki leśnej.

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH UE NA TEMAT WYCENY I METOD KOMPENSACJI UBOCZNYCH PRODUKTďż˝W UŻYTKOWANIA LASU: Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej miało miejsce 28 czerwca 2007 r. w Brukseli. Celem spotkania była dyskusja nad realizacją trzeciego punktu Leśnego Planu Działań Unii Europejskiej na lata 2007-2011 (dot. wymiany doświadczeń w zakresie wyceny niedrzewnych produktďż˝w i usług leśnych). Uczestnicy przedyskutowali, m.in. najnowocześniejsze metody wyceny i możliwości tworzenia nowych rynkďż˝w zbytu dla niedrzewnych surowcďż˝w oraz usług w tym zakresie. Omďż˝wiono także sposoby uwzględnienia tych zagadnień w programach rozwoju terenďż˝w wiejskich.

EUROPEJSKI KONGRES IUFRO ďż˝LASY I LEŚNICTWO W KONTEKŚCIE ROZWOJU TERENďż˝W WIEJSKICHďż˝: Kongres odbył się 6-7 września 2007 r. w Warszawie. Uczestnicy dyskutowali na temat roli lasďż˝w w rozwoju terenďż˝w wiejskich. Skupiono się na znaczeniu badań, ktďż˝re są fundamentem dla rozwoju leśnictwa i terenďż˝w wiejskich oraz dla planowania i zarządzania naturalnymi surowcami. Kongres obejmował cztery sesje: działania wspierające rozwďż˝j terenďż˝w wiejskich; rozwďż˝j leśnictwa i terenďż˝w wiejskich w świetle zmian globalnych; społeczne aspekty lasďż˝w i leśnictwa; ekonomiczna rola lasďż˝w w rozwoju obszarďż˝w wiejskich

SZďż˝STA MINISTERIALNA KONFERENCJA ďż˝ŚRODOWISKO DLA EUROPYďż˝: Spotkanie odbyło się w dniach 10-12 października 2007 r. w Belgradzie w Serbii. Brało w nim udział ponad 1000 delegatďż˝w z ponad 50 krajďż˝w. W trakcie spotkania uczestnicy rozważali przyszłość wielostronnego procesu ďż˝Środowisko dla Europyďż˝ oraz tematy dotyczące: oceny realizacji zobowiązań i stanu środowiska; wdrażania wielostronnych porozumień środowiskowych; postanowień Ekonomicznej Komisji Narodďż˝w Zjednoczonych dla Europy dotyczących działań środowiskowych. Poruszono rďż˝wnież kwestie edukacji w zrďż˝wnoważonym rozwoju; biorďż˝żnorodności; perspektyw południowo-wschodniej Europy; polityki środowiskowej i konkurencji międzynarodowej; finansďż˝w i partnerstwa w sektorze środowiskowym. Wnioski z konferencji zawarto w Deklaracji Ministerialnej na temat przyszłości procesu ďż˝Środowisko dla Europyďż˝ oraz Ministerialnym Oświadczeniu na temat edukacji na rzecz zrďż˝wnoważonego rozwoju i biorďż˝żnorodności.

CODZIENNE SPRAWOZDANIA ORAZ PODSUMOWANIE MCPFE 5 NA STRONACH INTERNETOWYCH: Codziennie będą umieszczane relacje internetowe z MCPFE 5 na stronie: http://enb.iisd.org/crs/mcpfe5. Podsumowanie z V Konferencji Ministerialnej będzie dostępne pod tym samym adresem w sobotę, 10 listopada.

Biuletyn Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasďż˝w w Europie jest publikacją Międzynarodowego Instytutu Trwałego Rozwoju (IISD) <info@iisd.ca>, wydawcy the Earth Negotiations Bulletin ďż˝ <enb@iisd.org>. Powyższe opracowanie przygotowali i zredagowali: Reem Hajjar i Andrey Vavilov, Ph.D. Redaktor opracowania na stronach internetowych: Joe Nyangon. Tłumaczenie na j. polski: Anna Pikus - Redaktor Tlumaczenia: Marta Gaworska. Redaktor: Hugh Wilkins <hugh@iisd.org>. Dyrektor Serwisu Redakcyjnego IISD: Langston James ďż˝Kimoďż˝ Goree VI <kimo@iisd.org>. Fundusze na sfinansowanie tego przedsięwzięcia zostały zapewnione przez Ministerstwo Środowiska RP i Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Norwegii. Kontakt do IISD: 161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba R3B 0Y4, Kanada, tel.: +1-204-958-7700, fax.: +1-204-958-7710. Biuletyn zawiera opinie autorďż˝w, ktďż˝re nie zawsze odzwierciedlają opinie IISD i Jednostki Łącznikowej MPOLE. W przypadku zamieszczania fragmentďż˝w z Biuletynu w innych publikacjach należy wyraźnie zaznaczyć informację o źrďż˝dle pochodzenia. Biuletyn w wersji elektronicznej wysyłany jest (w formatach HTML i PDF) na adresy e-mail z listy dystrybucyjnej lub dostępny pod adresami linkďż˝w na serwerze <http://enb.iisd.org/>. Prośby o udzielenie informacji na temat Biuletynu, lub o zapewnienie serwisu redakcyjnego należy kierować do Dyrektora IISD: <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 or 300 East 56th St. Apt 11A, New York, NY 10022, USA. Z zespołem IISD obsługującym MCPFE 5 można się kontaktować pod adresem <reem@iisd.org>.