Read in: English

Summary report, 5 November 2007

V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasw w Europie (MCPFE 5) odbyła się w dniach 5-7 listopada 2007 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton. Obrady pod hasłem Lasy dla lepszego życia zgromadziły ministrw odpowiedzialnych za lasy i delegatw 44 państw europejskich, Unii Europejskiej oraz wspłpracujących w roli obserwatorw krajw (14) i organizacji międzynarodowych (31). Konferencja stworzyła doskonałą okazję do dyskusji na temat przyszłości trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w Europie.

Uczestnicy konferencji podpisali Deklarację Warszawską i dwie rezolucje: Lasy, drewno i energia oraz Lasy i woda. Dokumenty te odnoszą się między innymi do roli lasw w łagodzeniu skutkw zmian klimatycznych, dostarczaniu energii, oraz wpływu gospodarki leśnej na ochronę jakości i ilości zasobw wodnych. Ponadto uczestnicy przyjęli dwa Oświadczenia Ministerialne dotyczące pożarw lasw w południowej Europie oraz ustanowienia Paneuropejskiego Tygodnia Leśnego 2008, w terminie pomiędzy 20 - 24 października 2008 r. Inne ważne wydarzenia, ktre miały miejsce podczas konferencji to: dialog grup interesw; sesja posterowa na temat dotychczasowych osiągnięć państw i organizacji we wdrażaniu postanowień poprzednich Konferencji Ministerialnych (MCPFE); prezentacja najnowszych informacji o stanie lasw i realizacji trwale zrwnoważonej gospodarki leśnej na poziomie państw i regionu; ceremonia podpisania Deklaracji Ministerialnej i Rezolucji Warszawskich; część terenowa wycieczka do Puszczy Kozienickiej.

HISTORIA MCPFE

Ministerialny Proces Ochrony Lasw w Europie to forum wspłpracy politycznej na szczeblu ministerialnym na rzecz ochrony i zrwnoważonego zagospodarowania lasw w Europie. Uczestnikami MCPFE jest 46 państw europejskich, Wsplnota Europejska oraz wspłpracujące w roli obserwatorw kraje i organizacje międzynarodowe.

MCPFE 1: I Konferencja Ministerialna miała miejsce w Sztrasburgu (Francja) 18 grudnia 1990 r. Ze względu na wzrost zagrożeń dla lasw w Europie i potrzebę podjęcia działań ponad granicami administracyjnymi zainicjowano wspłpracę na rzecz ochrony lasw z uwzględnieniem wymiany doświadczeń naukowych i technicznych. Konferencja ta podkreśliła potrzebę praktycznego wykorzystania osiągnięć naukowych w podejmowaniu decyzji politycznych. Zatwierdzono wwczas Deklarację Generalną oraz sześć rezolucji wspierających działania w zakresie: monitorowania ekosystemw leśnych; ochrony zasobw genowych; zbierania informacji o pożarach lasw; gospodarki w lasach grskich; rozwoju badań nad fizjologią roślin w ramach sieci EUROSILVA oraz badań naukowych nad ekosystemami leśnymi.

MCPFE 2: II Konferencja Ministerialna została zorganizowana w Helsinkach (Finlandia) w dniach 16-17 czerwca 1993 r. Na fundamencie postanowień ze Sztrasburga (1990) oraz decyzji dotyczących lasw, ktre zapadły podczas Konferencji Organizacji Narodw Zjednoczonych Środowisko i Rozwj w Rio de Janeiro, w Brazylii (1992) uczestnicy II Konferencji Ministerialnej uchwalili Deklarację Generalną, oraz cztery rezolucje, w ktrych znalazły się m. in.: definicja oraz wytyczne dla trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w Europie; oglne wytyczne dla ochrony biorżnorodności; strategia procesu długoterminowej adaptacji lasw do zmian klimatycznych a także działania wspierające rozwj wspłpracy w zakresie leśnictwa z państwami w okresie transformacji gospodarczej.

Następstwa Rezolucji Helsińskich: Kolejnym krokiem po Konferencji Helsińskiej było Spotkanie Ekspertw MCPFE, w dniach 8-9 grudnia 1997 r. w Genewie (Szwajcaria), podczas ktrego delegaci zatwierdzili Program Pracy dla ochrony i zwiększania biologicznej i krajobrazowej rżnorodności w ekosystemach leśnych na lata 1997-2000. Program powstał z inicjatywy MCPFE oraz Procesu Ministerialnego Środowisko dla Europy. Określono w nim cele i działania na rzecz ochrony rżnorodności biologicznej, jako podstawowego elementu zrwnoważonej gospodarki leśnej.

MCPFE 3: III Konferencja Ministerialna miała miejsce w Lizbonie (Portugalia) w dniach 2-4 czerwca 1998 r. Podczas tej konferencji uwagę skupiono na społecznych i ekonomicznych aspektach zrwnoważonej gospodarki leśnej. Uczestnicy ocenili postępy wdrażania rezolucji przyjętych na spotkaniu w Helsinkach. Zatwierdzono Deklarację Generalną oraz dwie rezolucje dotyczące: powiązań między leśnictwem i społeczeństwem; paneuropejskich kryteriw i wskaźnikw a także wytycznych operacyjnych dla trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w Europie.

Następstwa Rezolucji Lizbońskich: Na Spotkaniu Ekspertw w Wiedniu, w dniach 28-29 października 1999 r. kontynuowano dyskusję dotyczącą zagadnień z Lizbony. Uczestnicy przyjęli Program Pracy MCPFE na lata 1999-2003, w ktrym znalazły się działania na rzecz realizacji dotychczasowych postanowień.

MCPFE 4: IV Konferencja Ministerialna odbyła się w Wiedniu (Austria) w dniach 28-30 kwietnia 2003 r. Uczestnicy debaty ministerialnej podpisali Deklarację Wiedeńską pt. Lasy Europejskie - wsplne korzyści, wsplna odpowiedzialność. Ustanowiono także pięć rezolucji, w ktrych jest mowa o: wspłpracy międzysektorowej i narodowych programach leśnych, wzmacnianiu potencjału ekonomicznego leśnictwa, społecznym i kulturowym wymiarze leśnictwa, rżnorodności biologicznej a także zmianach klimatycznych w kontekście trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w Europie.

Następstwa Rezolucji Wiedeńskich: Kolejne Spotkanie Ekspertw w dniach 16 17 października 2003 r., przyjęło Program Pracy MCPFE dla realizacji postanowień IV Konferencji Ministerialnej na okres 2003-2007, w ktrym uwzględniono ponad 30 zadań do realizacji na poziomie paneuropejskim.

Przygotowania do MCPFE 5: w ramach przygotowań w Warszawie odbyły się dwa Spotkania Ekspertw MCPFE, w dniach 5-6 czerwca oraz 3-4 września 2007 r. Podczas obrad podsumowano wcześniejsze spotkania negocjacyjne z 2007 r. i ustalono strukturę oraz treść dokumentw na Konferencję Warszawską, ktre ostatecznie przyjęły postać Deklaracji Ministerialnej i dwch rezolucji: Lasy, drewno i energia i Lasy i woda.

SPRAWOZDANIE Z V KONFERENCJI MINISTERIALNEGO PROCESU OCHRONY LASW W EUROPIE (MCPFE 5)

OBRADY PLENARNE

W uroczystym otwarciu V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasw w Europie, w poniedziałek rano, wziął udział prezydent Polski Lech Kaczyński, ktry powitał serdecznie przybyłych do Warszawy uczestnikw spotkania. W przemwieniu inauguracyjnym prezydent podkreślił sukcesy Polski w zwiększaniu lesistości w okresie ostatniego piętnastolecia. Wyraził rwnież potrzebę poszukiwania kompromisw między rozwojem gospodarczym a ochroną przyrody w naszym kraju.

Terje Riis-Johansen, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Krlestwa Norwegii - państwa ktre przejmuje po Polsce przewodnictwo w MCPFE, w przemwieniu inauguracyjnym podkreślił ogrom prac włożony w przygotowanie konferencji i zaapelował o aktywny udział uczestnikw w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatw. Minister Norwegii zaznaczył, że zarwno energia jak i woda to kluczowe zagadnienia debaty politycznej dotyczącej zmian klimatu, a wdrażanie trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej to jedyny sposb, ktry skutecznie zapewnić może wzrost znaczenia lasw dla jakości życia mieszkańcw Ziemi.

Prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska RP podczas przemwienia inarguacyjnego podkreślił także rolę gospodarki leśnej w zwalczaniu niekorzystnych wpływw zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu pustynnieniu oraz zagładzie gatunkw. Nawiązał do sukcesw Polski w zakresie zagospodarowania lasw pod kątem oczekiwań społecznych oraz osiągnięć w realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. Minister stwierdził, że stan lasw europejskich w ciągu ostatnich 17-tu lat znacznie się polepszył a rola lasw w łagodzeniu zmian klimatycznych będzie coraz większa.

Na zakończenie sesji inauguracyjnej uczestnicy przyjęli przez aklamację program V Konferencji Ministerialnej.

LASY EUROPY STAN OBECNY I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Poranną sesję poprowadził wspłprzewodniczący konferencji, minister środowiska RP prof. Jan Szyszko. W pierwszym wystąpieniu Mariann Fischer Boel, komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrciła uwagę na potrzebę rwnoważenia dwch celw, tj. wzrostu konkurencyjności leśnictwa przy jednoczesnym zapewnieniu roli, jaką pełnią lasy w ochronie biorżnorodności, zasobw wodnych i klimatu. Przedstawiając przedsięwzięcia Komisji Europejskiej oraz plan działań UE dla gospodarki leśnej (Forest Action Plan) pani Komisarz podkreśliła fakt, iż biomasa stanowi duży udział w dostarczaniu energii a lasy mogą odegrać ważną rolę w realizacji celu, jakim jest wzrost do 25 % udziału energii pochodzącej ze źrdeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE.

Marek Belka, Szef Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), w swoim przemwieniu odnisł się do raportu MCPFE o stanie lasw w Europie. Zwrcił uwagę na fakt, iż leśnictwo europejskie w znacznym stopniu opiera się na zasadach zrwnoważonej gospodarki, a kolejnym wyzwaniem będzie racjonalne wykorzystanie drewna jako źrdła energii odnawialnej. Potwierdzając użyteczność wskaźnikw trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w monitoringu stanu lasw, M. Belka powiedział także, że informacje z raportu wykazały pewne zrżnicowania pomiędzy państwami, zarwno w stopniu zastosowaniu wskaźnikw jak i instytucjonalnym wsparciu sektora leśnego. Zadeklarował dalszy rozwj wspłpracy UNECE i MCPFE.

Jan Heino, Asystent Dyrektora Generalnego (FAO), zaprezentował udział FAO w dotychczasowych działaniach procesu oraz podkreślił wiodącą rolę MCPFE w kształtowaniu polityki leśnej. Powiedział także, że rozwj wspłpracy w Europie stanowi doskonały przykład dla innych regionw świata. Zaznaczając rżnice w poziomie wdrażania zrwnoważonej gospodarki leśnej Jan Heino wyraził potrzebę wzrostu roli lasw w debacie o zmianach klimatycznych. Odnisł się rwnież do wyzwań jakie stoją przed leśnictwem wymieniając m.in. pożary lasw, wylesienia, rozwj urbanistyczny, przekształcanie powierzchni leśnej na rolniczą, a także perspektywy wzrostu cen drewna.

Piotr Borkowski, Szef Jednostki Łącznikowej (MCPFE) przedstawił raport pt. Wdrażanie postanowień MCPFE: międzynarodowe i paneuropejskie działania w latach 2003-2007. Wymieniając najważniejsze przesłania raportu podkreślił zaangażowanie państw w tworzenie narodowych programw leśnych (nfp), a także uwzględnienie w nich społeczno-ekonomicznych aspektw gospodarki leśnej; w promocję drewna jako surowca odnawialnego i źrdła energii; w dostosowanie zasad gospodarki leśnej względem potrzeb ochrony biorżnorodności.

Michael Khl z Uniwersytetu w Hamburgu i Ewald Rametsteiner z Uniwersytetu BOKU w Wiedniu, przedstawili Raport o Stanie Lasw w Europie 2007, ktry opiera się na paneuropejskich kryteriach i wskaźnikach dla trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej(TZGL). W raporcie uwzględniono informacje o trendach w leśnictwie za okres 1990-2005 i wykazano, że wzrosła zarwno powierzchnia, zasobność jak i ilość węgla wiązanego w biomasie lasw europejskich. Wykazano rwnież, że stan zdrowotny jak i witalność lasw nie pozostają bez wpływu na zmiany warunkw środowiskowych i klimatycznych, co stwarza konieczność dalszej redukcji emisji szkodliwych substancji. Wynik raportu jednoznacznie wskazuje na wzrost produkcji, konsumpcji i eksportu drewna.

W podsumowaniu sesji prof. Jan Szyszko podkreślił wspłpracę i ogrom wysiłku jaki w przygotowanie raportu włożyły państwa i organizacje.

DIALOG GRUP INTERESW (MSD)

Hosny El-Lakany, profesor leśnictwa z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej prowadził sesję przeznaczoną na otwarty dialog europejskich ministrw z przedstawicielami rżnych grup interesu. Otwierając dyskusję Hosny El-Lakany przywołał temat roli organizacji pozarządowych w rozwoju międzynarodowych negocjacji i rozwiązywaniu problemw dotyczących lasw i leśnictwa. Przypomniał, że wspłpraca pomiędzy rządami i organizacjami społecznymi nie zawsze była łatwa, ale w obecnych kontaktach zauważyć można chęć wzajemnego porozumienia niż konfrontacji. W duchu rozwoju tej wspłpracy przewodniczący sesji zaprosił przedstawicieli rżnych organizacji do przedstawienia opinii i stanowisk.

Olga Pentelkina z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentw Leśnictwa (IFSA), w imieniu młodego pokolenia zaprezentowała program i działanie IFSA, oraz wkład stowarzyszenia w rozwj leśnictwa europejskiego. Jej zdaniem sukces wdrażania zrwnoważonej gospodarki leśnej zależy od uwrażliwiania młodzieży na problemy leśnictwa poprzez edukację i rozwj szkoleń, co powinno zostać odzwierciedlone w dokumentach Konferencji Warszawskiej. Zadeklarowała udział IFSA w procesach i projektach dotyczących lasw oraz promocję wspłpracy między pokoleniem młodych profesjonalistw i ludźmi odpowiedzialnymi za lasy na szczeblu decyzyjnym.

Pierre-Olivier Drge, Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Lasw Państwowych (EUSTAFOR) zobowiązał się do wspierania działalności państw na rzecz zwiększenia produkcji energii ze źrdeł odnawialnych poprzez racjonalne wykorzystanie i udostępnianie istniejących zasobw drzewnych. Zapewnił także zaangażowanie EUSTAFOR-u w promocję i rozwj projektw w zakresie wykorzystania potencjału lasw na rzecz redukcji poziomu CO2 w atmosferze m.in. poprzez zalesianie oraz odpowiednie zagospodarowanie lasw.

Andrzej Matysiak, Dyrektor Generalny Lasw Państwowych przedstawił działania w polskim leśnictwie jako ekonomicznie efektywne. Podkreślił, iż państwowy charakter lasw wspomaga wdrażanie zasad trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej, prowadzenie działań edukacyjnych i rozwoju badań leśnych. Dodał także, że jest to forma własności, ktra wspiera realizację działań w zakresie ochrony przyrody, zapewnia wzrost zasobności oraz właściwe użytkowanie lasw państwowych.

Stefan Schenker, Prezydent Europejskiej Konfederacji Właścicieli Lasw (CEPF) reprezentujący prywatnych i gminnych właścicieli lasw oraz rodzinne gospodarstwa leśne podkreślił, że uznanie i gwarancja tytułu własności ziemi jest kluczowym warunkiem realizacji zrwnoważonej gospodarki leśnej a także dialogu z innymi sektorami na temat potencjalnych korzyści płynących z lasw. Wsparł tym samym inicjatywę organizacji Paneuropejskiego Tygodnia Leśnego, ktra przyczynić się ma do wzmocnienia wizerunku lasw i sektora leśnego. Zaapelował także o rozwj działań prewencyjnych przeciw pożarom lasw.

Elisabet Salander Bjorklund, Vice Prezydent Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI), reprezentując ogł branż związanych z przemysłem drzewnym apelowała o wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących produkcji i zużycia biomasy jako źrdła energii, przy jednoczesnym wyznaczeniu kategorycznych założeń efektywnego wykorzystania tych zasobw w celu unikania strat w produkcji energii. Podkreślając rolę surowca drzewnego w produkcji bioenergii pani Salander Bjorklund zapewniła, że działalność europejskiego przemysłu drzewnego opiera się na zasadach stosowania czystej energii.

Edgar Castanhold, Generalny Sekretarz Europejskiej Sieci Przedsiębiorcw Leśnych (ENFE), wystąpił w imieniu społecznych organizacji pozarządowych. Podkreślił rolę lasw i leśnictwa w tworzeniu miejsc pracy i generowania przychodw. Zaapelował także o wsparcie rozwoju obszarw wiejskich, zabezpieczenie rynku poprzez harmonizację prawa zamwień publicznych w Europie oraz odpowiednie wymogi prawne oparte na kryteriach i wskaźnikach TZGL. Polecił także rozwj działań na rzecz efektywnego zarządzania i zastosowanie kryteriw i wskaźnikw TZGL, jako sposb na polepszenie standardw społecznych w Europie.

Risto Paivinen, Szef Europejskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa (EFI) w imieniu środowiska naukowego wyraził uznanie dla wymownie sformułowanych zobowiązań ministerialnych w zakresie rozwoju badań nad energetycznym wykorzystaniem drewna. Wezwał rwnież do bardziej systematycznego wkładu państw i organizacji w działania MCPFE.

Gerald Steindlegger, Szef Programu Leśnego (WWF) w imieniu wszystkich organizacji środowiskowych wymienił słabości procesu ministerialnego, wśrd nich m.in. opźnienia we wdrażaniu postanowień dotyczących zapobieganiu nielegalnym wyrębom i dopuszczaniu do sprzedaży wyrobw z nielegalnego pozyskania drewna. Rekomendował uwzględnienie zasad TZGL w innych politykach użytkowania ziem jak rwnież orędował za bardziej holistycznym podejściem w Rezolucji Warszawskiej 1:Lasy, drewno i energia, ktre pozwoliłoby uwzględnić wartości związane z ochroną biorżnorodności oraz aspekty o charakterze socjoekonomicznym. Jednocześnie zaznaczył, że podstawowa rola lasw w redukcji gazw cieplarnianego związana jest z utrzymaniem zasobw leśnych.

Martin Kaiser, Doradca Polityczny (Greenpeace) także przemawiał w imieniu organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska, i powiedział, że rola lasw europejskich w ograniczaniu efektw zmian klimatycznych pozostanie bez znaczenia, jeśli nie zaprzestanie się wyrębw lasw tropikalnych. W swoim wystąpieniu apelował o: umocnienie wspłpracy między sektorami; tworzenie i wdrażanie przepisw regulujących dzierżawę gruntw leśnych a także handel produktami leśnymi, promocję wiarygodnych systemw certyfikacji.

W dyskusji podsumowującej sesję padło stwierdzenie, że stan zdrowotny lasw w Europie w ogromnym stopniu uzależniony będzie od rozwoju wyzwań, z jakimi borykają się inne regiony, a w kontekście globalizacji, rozkwitu rynku energetycznego i polityki rolnej, efektw zmian klimatycznych stosowane dotychczas w Europie rozwiązania mogą okazać się niewystarczające. Wielokrotnie powtarzany w wystąpieniach uczestnikw pogląd nakreślił przekonanie, że niektre z problemw paneuropejskich znajdą rozwiązanie tylko na poziomie oglnoświatowym, a Europa jako głwny konsument surowca drzewnego ma zobowiązania także wobec innych regionw. Ponadto wielu uczestnikw debaty wyraziło obawy, że wzrost zapotrzebowania na biomasę w celach energetycznych, o ile nie będzie kontrolowany, doprowadzić może do dotkliwych podwyżek cen drewna, a także deforestacji. W swoich wystąpieniach delegaci podkreślali, że proces wzrostu udziału drewna w produkcji energii powinien być koordynowany wsplnie z sektorem prywatnym oraz bez ustępstw względem wdrażania zasad trwałej gospodarki leśnej. Padła rwnież propozycja, aby rządy poszczeglnych państw zainicjowały na szczeblu międzynarodowym wspłpracę z udziałem przedstawicieli rżnych grup interesu w celu sformułowania i realizacji zasad stosownej polityki w tym zakresie. Z sali padały także propozycje dotyczące m.in.: certyfikacji w lasach; zmiany podejścia w tzw. onieśmieleniu względem bioenergii; wykorzystania drewna jako biopaliwa dopiero w ostatnim stadium życia drzewa; przyjęcia legislacji uniemożliwiającej handel drewnem z nielegalnego pozyskania oraz powstrzymującej nielegalne praktyki leśne w innych regionach świata.

Wynik debaty w ramach MSD został podsumowany we wtorek 6 listopada. Prowadzący sesję Hosne El-Lakany odczytał streszczenie dyskusji, w ktrym zawarte zostały najważniejsze z poruszanych w trakcie wystąpień zagadnienia. Podsumowanie zostanie opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.

Oświdczenia państw sygnatariuszy, Unii europejskiej, organizacji i państw obserwatorw

SYGNATARIUSZE MCPFE: Podczas dwudniowych obrad uczestnicy konferencji wysłuchali oficjalnych wystąpień delegatw z państw sygnatariuszy i Unii Europejskiej. W poniedziałek, Sirkka-Liisa Anttila, Minister Rolnictwa i Leśnictwa (Finlandia) przedstawiła wykorzystanie surowca drzewnego w jej kraju. Nawołując do konieczności zachowania balansu między przemysłowym a energetycznym wykorzystaniem drewna, podkreśliła potrzebę rozwoju badań, zwłaszcza w zakresie szacowania ryzyka i chorb drzew leśnych. Apelowała o wzmocnienie wspłpracy krajw europejskich i zgłosiła gotowość Finlandii do zorganizowania w 2008 r. paneuropejskiego spotkania na temat lasw i zmian środowiskowych, jako regionalnej inicjatywy w ramach Forum Leśnego ONZ (UNFF).

Genci Hoxhaj, Minister Środowiska, Leśnictwa i Administracji Wodnej (Albania), zaprezentował strategię leśną Albanii, ktra stosuje się do zasad zrwnoważonej gospodarki leśnej poprzez wprowadzone reformy, racjonalne użytkowanie lasw, przekształcanie struktury własności lasw państwowych na komunalne, dostosowywanie przepisw do prawa unijnego. Wyraził także wdzięczność za wsparcie w zwalczaniu pożarw leśnych.

Gerhard Mannsberger, dyrektor generalny Departamentu Leśnictwa przy Federalnym Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska oraz Gospodarki Wodnej (Austria) stwierdził, że obecnie jego kraj analizuje możliwości racjonalnego wykorzystania i udostępnienia potencjalnych zasobw drewna w Austrii. Nawiązując do przyszłości MCPFE wymienił następujące priorytety: finalizacja prac nad paneuropejskimi wytycznymi w sprawie zalesień w kontekście zmian klimatycznych; wkład regionalny do Forum Leśnego ONZ (UNFF); rewizja dotychczasowego dorobku MCPFE w kierunku określenia możliwości wzmocnienia polityki leśnej, włącznie z opcją Europejskiej konwencji o lasach.

Piotr Semashko, Minister Leśnictwa (Białoruś) opisał krajowe działania w zakresie wdrażania systemu certyfikacji, monitoringu a także dostosowywania planw zagospodarowania lasw względem efektw zmian klimatycznych. Wspomniał o potencjalności badań w białoruskich lasach, zaznaczając ich unikatowy charakter i lokalizację na granicy miedzy lasami borealnymi a lasami klimatu umiarkowanego. Zaoferował, że Białoruś może być gospodarzem konferencji na temat praktycznego wykorzystania badań naukowych w zarządzaniu lasami.

Benoit Lutgen, Minister Rolnictwa, Środowiska i Turystyki (Belgia) przedstawił postępy we wdrażaniu trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej w Belgi i poinformował o wzroście powierzchni leśnej w jego kraju. Zaapelował także o stosowanie zachęt dla prywatnych właścicieli lasw, ktre umożliwią wzbogacenie rżnorodności w składzie gatunkowym drzew oraz wprowadzanie gatunkw wolno rosnących.

Phil Woolas, Minister Środowiska, Żywności i Wsi (Wielka Brytania) nakreślił rolę państwa w promocji zwiększania lesistości poprzez udział w programie Globalnego Partnerstwa na rzecz Zwiększania Lesistości (GPFLR). Zachęcał do wprowadzenia płatności za usługi i funkcje, jakie ekosystemy leśne pełnią względem środowiska w celu generacji alternatywnych środkw dla promocji TZGL. Wspomniał także o przygotowywanym projekcie Wielkiej Brytanii dot. propozycji redukcji krajowej emisji gazw cieplarnianych o 60% do 2050 r.

Karel Turecek, Wiceminister Ministerstwa Rolnictwa (Republika Czech) powiedział, że zagadnienie dotyczące bioenergii jest bardzo ważne dla jego kraju. Poruszył kwestię rozwoju wspłpracy i wzrostu zainteresowania zagospodarowaniem zasobw wodnych zarwno przez politykw, władze samorządowe, leśnikw jak i specjalistw od inżynierii wodnej. Zapewnił także, że Czechy dostosują narodowy program leśny do zobowiązań podpisanych podczas V Konferencji Ministerialnej.

Herman Susnik, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej (Chorwacja) wspomniał, że przeważająca część lasw chorwackich pochodzi z naturalnych odnowień. Zaapelował o włączenie akcji Roku Lasw 2011 do obchodw Paneuropejskiego Tygodnia Leśnego 2008.

Alexandros Christodoulou, Głwny Konserwator Lasw w Ministerstwie Rolnictwa, Zasobw Naturalnych i Środowiska (Cypr) w imieniu ministra przedstawił narodowy program leśny oraz działania, jakie podejmuje Cypr w zakresie adaptacji i zastosowania kryteriw i wskaźnikw oraz paneuropejskich wytycznych TZGL. Zaznaczył, że obecnie największym problemem cypryjskiego leśnictwa są pożary lasw, dlatego tak ważna jest wspłpraca i wsparcie innych rządw.

Stefan Yurukov, Szef Agencji Lasw Państwowych (Bułgaria) wyraził uznanie dla dotychczasowych osiągnięć MCPFE w zakresie rozwoju wspłpracy między państwami oraz wpływu procesu na kształtowanie polityki leśnej na poziomie narodowym, regionalnym i międzynarodowym. Przyjmując z aprobatą rezolucje warszawskie wyraził nadzieję, że wszystkie państwa obecne na konferencji dążą do celu jakim jest zrwnoważenie społecznych, ekologicznych i ekonomicznych funkcji lasw.

J.Ch. Briand Petersem, przedstawiciel Duńskiej Agencji Leśnictwa i Przyrody (Dania) poinformował, że w związku z nadchodzącymi wyborami, ktre odbędą się 13 grudnia br., Dania nie może obecnie podpisać dokumentw konferencyjnych, ale po utworzeniu nowego rządu zostaną one przedstawione w celu ewentualnego zatwierdzenia.

Rita Annus, Wiceminister Środowiska (Estonia) przedstawiła plany i działania sektora leśnego oraz poinformowała, że monitoring i ocena stanu lasw w Estonii odbywa się na bazie paneuropejskich kryteriw. Komentując dokumenty Konferencji Warszawskiej zwrciła uwagę, że odzwierciedlają one balans porozumienia, jakie było możliwe do osiągnięcia na poziomie całej Europy.

Hilkka Summa z Komisji Europejskiej (Wsplnota Europejska) zaprezentowała perspektywę Unii Europejskiej, włącznie z propozycjami zawartymi w Leśnym Planie Działań oraz powiedziała, że rezolucje warszawskie wychodzą naprzeciw obecnym wyzwaniom leśnictwa, m.in. takim jak potrzeba efektywnego zarządzania i zapobiegania nielegalnym wyrębom lasw. Zachęcała także do racjonalnego użytkowania biomasy jako źrdła energii oraz doskonalenia metod zapobiegania pożarom, a także usprawnienia komunikacji i dialogu ze społeczeństwem.

Alain Moulinier, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rolnictwa (Francja), w swojej wypowiedzi odnisł się do dokumentw Konferencji Warszawskiej podkreślając następujące zagadnienia: zachowanie rwnowagi w produkcji biomasy w stosunku do innych źrdeł energii odnawialnej, wsparcie dla inicjatywy Paneuropejskiego Tygodnia Leśnego, zapobieganie pożarom lasw. Powiedział także, że działalność Jednostki Łącznikowej zapewniła skuteczne funkcjonowanie i rozwj procesu.

Edward Janiak, przedstawiciel Watykanu, podkreślił jak ważna jest edukacja w zakresie trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej oraz na temat zagadnień związanych z energią odnawialną.

Kontynuując wystąpienia, we wtorek, Richard Lamel, Minister Żywności, Rolnictwa i Ochrony Praw Konsumenta (Niemcy) uznał, że problematyka gospodarki zasobami wodnymi jest jednym z ważniejszych wyzwań przyszłości, ktre wymaga wspłpracy ponad granicami państw. Podkreślił, że Program Pracy MCPFE powinien stanowić także wkład do przedsięwzięć Forum Leśnego ONZ.

Konstantinos Kiltidis, Minister Żywności i Rozwoju Terenw Wiejskich (Grecja) wyraził wdzięczność za pomoc, jakiej Europa udzieliła Grecji w walce z pożarami lasw oraz w działaniach na rzecz restytucji środowiska naturalnego po tegorocznych katastrofach.

Janos Kiss, Minister Rolnictwa i Rozwoju Terenw Wiejskich (Węgry) mwił o potrzebie wdrożenia postanowień rezolucji warszawskich. Apelował o szczeglną uwagę dla aspektw związanych z ekonomicznym potencjałem leśnictwa oraz rolą lasw w zapobieganiu powodziom, jak rwnież wzrostem świadomości w odniesieniu do społecznych funkcji lasw.

Throstur Eysteinsson, Służba Leśna (Islandia) opisał szczeglną sytuację, w jakiej znajduje się Islandia, ktra ze względu na małą powierzchnię leśną jest znaczącym importerem surowca drzewnego i produktw drewnopochodnych. W tym kontekście nawiązał do odpowiedzialności Europy względem wzrostu importu drewna, ktry w konsekwencji może przyczyniać się do zmniejszenia lesistości w innych regionach świata.

Mary Wallach, Minister Rolnictwa, Rybołwstwa i Żywności (Irlandia) z zadowoleniem przyjęła wyniki prezentowanych w czasie konferencji raportw MCPFE. Podkreślając rolę lasw w dostarczaniu energii i redukcji dwutlenku węgla przedstawiła zasady polityki leśnej w Irlandii.

Stefano Boco, Minister Rolnictwa, Żywności i Polityki Leśnej (Włochy) odnisł się do jakości dokumentw konferencyjnych. Z zadowoleniem odnotował wzrost świadomości na temat roli lasw, ktra w kontekście tegorocznych pożarw i powodzi jakie miały miejsce w Europie zyskuje na znaczeniu.

Arvids Ozols, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (Łotwa) zaznaczył ważność wspłpracy międzysektorowej w adresowaniu wyzwań związanych z zachowaniem rwnowagi pomiędzy produkcją surowca drzewnego i innych dbr pochodzących z lasu. Opisał sytuację leśnictwa na Łotwie, gdzie po przeprowadzeniu reform wzrosła liczba właścicieli lasw prywatnych..

Felix Nasher, Generalny Dyrektor Ministerstwa Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (Liechtenstein) apelował o dialog i rozwj wspłpracy międzysektorowej na poziomie ministerialnym. Wyraził także wsparcie dla działań na rzecz europejskiej konwencji leśnej i polepszenia jakości życia społeczeństwa, sugerując rozpoczęcie prac nad określeniem celw przyszłych prawnie wiążących zobowiązań.

Arunas Kundrotas, Minister Środowiska (Litwa) wyraził uznanie dla osiągnięć VII Sesji Forum Leśnego ONZ i przyjętego tam niewiążącego prawnie instrumentu dla wszystkich typw lasw. Opisał najważniejsze działania w leśnictwie litewskim, min. wzrost użytkowania biomasy w celach energetycznych, także grzewczych. Podkreślił potrzebę doskonalenia dialogu ze społeczeństwem jako decydującego czynnika w osiąganiu zrwnoważonego rozwoju i realizacji zasad TZGL.

Fernand Boden, Minister Rolnictwa, Winiarstwa i Rozwoju Terenw Wiejskich (Luksemburg) wymienił listę zagadnień i projektw prowadzonych w Luksemburgu na rzecz możliwości zastępowania paliw kopalnych biomasą drzewną, wzmacniania wspłpracy z właścicielami lasw prywatnych oraz opracowania systemu strefowego w leśnictwie w celach ochrony zasobw wodnych.

Milosav Andjelic, Wiceminister Rolnictwa, Leśnictwa i Zasobw Wodnych, (Republika Czarnogry) podkreślił, że przedsiębiorczość związana z lasem i leśnictwem stanowi kluczowy element rozwoju ekonomicznego Czarnogry, a w szczeglności obszarw wiejskich. Zapewnił, że jego kraj nieustannie doskonali instytucyjne i prawne uwarunkowania dla zrwnoważonej gospodarki leśnej oraz polepszenia oglnej kondycji lasw w Czarnogrze.

Han de Groot, Wicedyrektor Departamentu Zasobw Naturalnych w Ministerstwie Rolnictwa, Przyrody i Żywności (Holandia) zwrcił uwagę na społeczne uznanie dla systemw certyfikacji i legalizacji pochodzenia drewna oraz rosnące znaczenie edukacji przyrodniczej młodzieży. Przestrzegł także, że globalny rozwj w zakresie użytkowania bioenergii może wywrzeć duża presję na lasy.

Terje Riis-Johansen, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Norwegia) oświadczył, że celem Norwegii jest osiągnięcie do roku 2050 zerowego bilansu emisji dwutlenku węgla. Przedstawił propozycje krajowych instrumentw zwiększających udział bioenergii z zastosowaniem drewna pochodzącego z obszarw zarządzanych zgodnie z zasadami TZGL. Podkreślił, że na przyszłość niezbędny jest rozwj badań oraz kontynuacja wzrostowej tendencji produkcji drewna.

Jan Szyszko, Minister Środowiska (Polska) zaznaczył, że największym wyzwaniem jest aby trwała i zrwnoważona gospodarka lasw była procesem samofinansującym. Zaapelował o międzysektorową wspłpracę i poparł innych ministrw nawołujących do opracowania konwencji leśnej na szczeblu regionalnym.

Rui Gonalves, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (Portugalia) w swojej wypowiedzi docenił działania państw na rzecz użytkowania energii pochodzącej z zasobw odnawialnych. Wyraził potrzebę tworzenia instrumentw planistycznych, ktre zmniejszać będą ryzyko pożarw leśnych, min. racjonalnego wykorzystania i udostępnianie biomasy z obszarw, gdzie występuje duże zagrożenie pożarami; wsplnego nadzoru dla rozproszonych obszarw leśnych występujących rwnież w granicach kilku mniejszych państw w celu sprawnego prowadzenia działań i akcji ratowniczych.

Grubii Ghenadie, Szef Służby Leśnej (Mołdawia) zapoznał słuchaczy z doświadczeniami w zakresie wdrażania trwałej gospodarki leśnej, a w szczeglności działaniami na rzecz ochrony przyrody, zalesień oraz zwalczaniu nielegalnej wycinki drzew. Sugerował strukturalne wzmocnienie wspłpracy na rzecz lasw europejskich.

Ciprian Pahontu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Terenw Wiejskich (Rumunia) nawoływał do większego zaangażowania stron i zasobw instytucjonalnych państw w realizacji przyjętych na arenie międzynarodowej celw i programw związanych z leśnictwem.

Valery Roshchupkin, Szef Federalnej Agencji Leśnictwa (Rosja) z aprobatą przyjął treść dokumentw konferencyjnych. Zaprezentował stan realizacji dotychczasowych postanowień MCPFE w Rosji, włącznie z wkładem w organizację międzynarodowej konferencji na temat lasw i klimatu, oraz organizacji ośrodkw szybkiego reagowania w przypadku pożarw leśnych.

Danilo Golubovic, Sekretarz Stanu przy Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej (Serbia) przedstawił politykę leśną państwa i zwrcił szczeglną uwagę na powiązania i zależności pomiędzy lasem a duchowymi i kulturowymi potrzebami społeczeństwa.

Miroslav Jurena, Minister Rolnictwa (Słowacja) w swojej wypowiedzi skupił się na narodowych priorytetach i działaniach, podkreślając gotowość Słowacji do wdrażania postanowień Konferencji Warszawskiej i przyjęcia roli organizatora VIII Konferencji Ministerialnej (MCPFE).

Iztok Jarc, Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Słowenia) pogratulował wyniku Konferencji Warszawskiej i sugerował rozpoczęcie prac nad prawnie wiążącym instrumentem dotyczącym lasw i leśnictwa w Europie.

Jose Luis Herranz Saez, Dyrektor Generalny ds. Biorżnorodności Ministerstwa Środowiska (Hiszpania) wspomniał o adaptacji krajowego instrumentu planowania w leśnictwie w celu kontynuacji wdrażania TZGL i ochrony biorżnorodności. Stwierdził, że rezolucje warszawskie w kontekście tegorocznych doświadczeń pożarw lasw i suszy są szczeglnie ważne dla jego kraju. Zapowiedział rwnież ścisłą wspłpracę z Norwegią i gotowość do organizacji VII Konferencji Ministerialnej.

Rolf Ericsson, Sekretarz Stanu przy Ministerstwie Rolnictwa (Szwecja) zachęcał uczestnikw do koordynacji działań i wspłpracy między regionalnymi inicjatywami w sprawie energii odnawialnej. Zaapelował rwnież o synchronizację programw pracy MCPFE, FAO i UNECE oraz zewnętrzną ocenę osiągnięć MCPFE pod kątem oszacowania wartości i wyznaczenia dalszych celw dla procesu.

Andreas Gtz, Zastępca Dyrektora Federalnego Biura Środowiska (Szwajcaria) powiedział, że budowanie wiarygodności i zaufania względem działalności sektora leśnego jest jednym z głwnych wyzwań polityki leśnej, ktre wymaga wspłudziału zainteresowanych grup już na etapie planowania. Podał rwnież przykład międzysektorowej wspłpracy na rzecz ochrony wd gruntowych, ktra ma miejsce w Szwajcarii między leśnikami a sektorem wodnym. Wyraził zainteresowanie ideą regionalnej konwencji leśnej.

Osmon Kahveci, Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Lasw (Turcja) w swojej wypowiedzi przedstawił osiągnięcia Turcji w promowaniu społecznych funkcji lasw, rozbudowie leśnych terenw rekreacyjnych, produkcji drewna a także coraz większego udziału przedstawicieli rżnych grup interesu w decyzjach dotyczących zagospodarowania lasw. Zaznaczył, że gospodarka leśna dla większość lasw w Turcji prowadzona jest pod kątem produkcji biomasy. Ponadto także w zakresie leśnictwa podejmuje się działania, ktrych głwnym celem jest redukcja ubstwa.

Viktor Sivets, Szef Działu Zarządzania Lasami przy Komisji Lasw Państwowych (Ukraina) zakomunikował o sukcesie wdrożenia krajowego programu leśnego oraz dostosowania i harmonizacji polityk związanych z zarządzaniem gruntw i lasw. Zaznaczył rwnież, że obszar lasw i powierzchnia lasw certyfikowanych na Ukrainie stale wzrasta. Polepsza się rwniż system drg na terenach niedostępnych.

PAŃSTWA O STATUCIE obserwatorA: Sevugan Regupathy, Minister Środowiska i Leśnictwa (Indie) zaapelował o dodatkowe źrdła finansowania, poprawę zdolności instytucjonalnych oraz transfer przyjaznych środowisku technologii do międzynarodowych działań w zakresie TZGL. W swojej wypowiedzi wspomniał o roli lasw w redukcji ubstwa oraz przedstawił Indie jako kraj, w ktrym korzyści środowiskowe i społeczne są ważniejsze od korzyści ekonomicznych.

Jaye Shuttleworth, Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego (Kanada) przedstawiła kierunki rozwoju i wyzwania, z jakimi spotyka się kanadyjska polityka leśna, w ktrej szczeglne uznanie obok aspektw ekonomicznych mają wartości duchowe, kulturowe i środowiskowe. Pani dyrektor odnotowała także korzyści płynące z działalności MCPFE.

Abdeladim Lhafi, Naczelny Komisarz ds. Gospodarki Wodnej i Leśnej (Maroko) nawiązał do specyfiki warunkw środowiskowych, jakie panują w jego kraju oraz ich wpływu na lasy i leśnictwo. W szczeglności takie zjawiska jak: erozja gleb, susze, deficyt wody i zmiany klimatyczne wywierają znaczący wpływ na zagospodarowanie lasw.

Leslie Welon, Służba Leśna Departamentu Rolnictwa (Stany Zjednoczone), opisała misję amerykańskiej służby leśnej oraz partnerstwo i inicjatywy, jakie Stany podejmują na arenie międzynarodowej w celu doskonalenia gospodarki leśnej. Zaznaczyła istotę podejścia regionalnego oraz potrzebę odzwierciedlenia doświadczeń regionalnych w globalnej dyskusji na temat lasw i zmian klimatycznych.

OrganizacjE o statucie obserwatora: Yuichi Sato, Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołwstwa (Japonia) przemawiał w imieniu Procesu Montrealskiego dotyczącego kryteriw i wskaźnikw dla ochrony i trwałego zagospodarowania lasw borealnych i strefy klimatu umiarkowanego. Nawiązał do obecnie prowadzonych prac nad rewizją kryteriw i wskaźnikw.

Eladio Fernandez-Galiano, przedstawiciel Rady Europy (Council of Europe) zaproponował wzmocnienie wspłpracy MCPFE w obszarach, ktrymi zajmuje się Rada. Zaoferował także gotowość i pomoc w dostarczaniu ekspertyz, ktre wspomagałyby proces tworzenia prawnie wiążącego instrumentu dla lasw europejskich.

Jean-Claude Monin, Prezydent Europejskiego Obserwatorium Lasw Grskich (EOMF) zwrcił uwagę słuchaczy na znaczenie, jakie lasy grskie odgrywają w gospodarce zasobami wodnymi, szczeglnie ich rolę w zabezpieczeniu źrdeł wody pitnej.

Jan Heino, Asystent Dyrektora Generalnego (FAO), przedstawił udział FAO w realizację wsplnych działań na rzecz wdrażania postanowień MCPFE oraz zadeklarował dalsze wsparcie dla przedsięwzięć procesu.

Julia Marton-Lefevre, Dyrektor Generalny Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), opisała wkład organizacji w kształtowanie przyszłych celw dla trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej, wymieniając jako priorytet opłaty za usługi środowiskowe. Powiedziała też, że MCPFE stanowi przykład wspłpracy regionalnej, z ktrego mogą czerpać inne regiony.

Virginia Cram Martos, Dyrektor Wydziału Drzewnego i Handlowego (UNECE) zaprezentowała osiągnięcia UNECE we wdrażaniu postanowień poprzednich konferencji ministerialnych. Odniosła się także do kwestii optymalnego sposobu użytkowania terenw wiejskich, roli lasw w produkcji drewna i bioenergii w Europie. Zachęcała także kraje do inwestowania w systemy monitorowania lasw.

Ivonne Higuero, jako przedstawicielka Programu ds. Środowiska ONZ (UNEP), przedstawiła osiągnięcia Paneuropejskiej Strategii Rżnorodności Biologicznej i Krajobrazowej. W kwestii zagrożeń, jakie pozostają do wyjaśnienia w kontekście gospodarki leśnej, wymieniła m.in. wprowadzanie inwazyjnych gatunkw obcych, dewastację siedlisk i nielegalne pozyskanie drewna. Podkreśliła także, że zgodnie z wiodącymi zasadami TZGL użytkowanie alternatywnych źrdeł energii powinno uwzględniać ochronę biorżnorodności i krajobrazu.

Pekka Patosaari, Dyrektor Sekretariatu Forum Leśnego ONZ (UNFF) zaznaczył, że wdrożenie dokumentu dotyczącego zagospodarowania wszystkich typw lasu (NLBI), wymagać będzie dodatkowych źrdeł finansowania. Uznał jednak, że poprzez uwzględnienie holistycznego podejścia oraz oparcie na wspłpracy wewnątrz i między regionami, dokument ten dostarcza licznych instrumentw politycznych, ktre sterują i wspierają realizację zasad TZGL.

Andrey Kushlin, Starszy Specjalista ds. Leśnictwa w Światowym Banku (Word Bank), oświadczył, że Bank podjął strategiczne inwestycje na rzecz wspierania innowacyjności w leśnictwie, rozwoju zdolności instytucjonalnych oraz szkoleń. Wspomniał także o owocnych działaniach Banku w regionie europejskim dotyczących m.in. inicjatywy ENA FLEG. Zaproponował, że Bank Światowy może asystować w opracowywaniu mechanizmw finansowych na rzecz realizacji decyzji Forum Leśnego ONZ ws. zagospodarowania wszystkich typw lasu (NLBI).

CEREMONIA PODPISANIA DOKUMENTW I ZAKOŃCZENIE KOFERENCJI

We wtorek, po południu wspłprzewodniczący konferencji prof. Jan Szyszko zaprezentował dwa Oświadczenia Ministerialne, ktre zostały przyjęte przez aklamację. Następnie delegaci uchwalili Deklarację Ministerialną i dwie rezolucje warszawskie: Lasy, drewno i energia oraz Lasy i woda. Ministrowie i szefowie poszczeglnych delegacji przyjęli zobowiązania poprzez uroczysty akt podpisania dokumentw.

Po zakończeniu tej ceremonii w miejsce ustępującej Austrii w skład Generalnego Komitetu Koordynacyjnego (GKK) zaproszone zostały Niemcy i Słowacja. Przemawiający w imieniu Austrii Gerhard Mannsberger (Dyrektor Generalny Departamentu Leśnictwa, Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej) zaznaczył, że rosnąca liczba państw w składzie GKK świadczy zarwno o rozwoju procesu i wzroście liczby sygnatariuszy, jak rwnież o coraz większym zakresie działań podejmowanych na forum MCPFE. Miroslav Jurena (Słowacja) oraz Richard Lammel (Niemcy) podziękowali za zaproszenie w imieniu wstępujących do GKK państw.

Wspłprowadzący obrady Riis-Johansen podsumował rosnące zainteresowanie udziałem lasw w polepszeniu jakości życia, zarwno na poziomie regionalnym jak i globalnym. Powiedział także, że partnerstwo i wspłpraca w ramach MCPFE ma znaczący wpływ na wdrażanie zasad TZGL w Europie.

Zamykający konferencję prof. Jan Szyszko przekazał Norwegii przewodnictwo w MCPFE. Po podziękowaniach skierowanych do Jednostki Łącznikowej za zorganizowanie spotkania oficjalnie zamknął obrady V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasw, co miało miejsce o godzinie 17:10.

WYCIECZKA DO PUSZCZY KOZIENICKIEJ

W środę, 7 listopada br. w Puszczy Kozienickiej odbyła się sesja terenowa konferencji, ktrej celem było przedstawienie praktycznych aspektw zagospodarowania lasw w Polsce. Podczas leśnych wędrwek i spaceru w rezerwacie nad rzeką Żałą, uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji na temat: historii Puszczy Kozienickiej; ochrony biorżnorodności; zabiegach hodowlanych i gatunkach drzew dominujących w puszczy; metod ochrony przeciwpożarowej, włącznie z systemem szybkiego wykrywania pożarw; efektw zmian klimatycznych.

STRESZCZENIE DEKLARACJI WARSZAWSKICH, REZOLUCJI I OŚWIADCZEŃ

DEKLARACJA WARSZAWSKA

Deklaracja Ministerialna składa się z preambuły i listy zobowiązań ujętych w paragrafach dotyczących: poprawy jakości życia; podejmowania wyzwań; wspłpracy partnerskiej zarwno na szczeblu regionalnym jak i globalnym; planu działań dla realizacji zobowiązań MCPFE.

Treść preambuły obejmuje następujące zagadnienia: wpływ zmian klimatycznych na lasy i przewidywane konsekwencje oddziaływania na ekosystemy leśne; rola lasw, trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej oraz produktw leśnych w łagodzeniu zmian klimatycznych, potrzeba adaptacji lasw względem efektw zmian klimatycznych; drewno jako źrdło energii odnawialnej; rola lasw dla ochrony jakości i zasobw wodnych; wiodąca rola TZGL w osiąganiu wyznaczonych na arenie międzynarodowej celw, włącznie z celami globalnymi uchwalonymi w ramach Forum Leśnego ONZ.

Przedstawiciele państw sygnatariuszy i Wsplnoty Europejskiej przyjęli listę zobowiązań.

W zakresie poprawy jakości życia, zobowiązano się do:

 • zapewnienia aktywnej roli lasw w łagodzeniu skutkw zmian klimatycznych,

 • zachowania i wzbogacania biorżnorodności poprzez stosowanie zasad trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej,

 • wzrostu użytkowania drewna jako surowca dostarczającego odnawialnej energii,

 • zapewnienia znaczącej roli lasw w ochronie jakości i ilości zasobw wodnych a także zapobieganiu powodziom, suszom i innym klęskom żywiołowym.

W zakresie podejmowania wyzwań zobowiązano się do:

 • wzrostu konkurencyjności sektora leśnego,

 • zwiększania świadomości w zakresie rżnorodnych korzyści płynących z lasu,

 • zapewnienia, że produkcja drewna, włącznie z plantacjami gatunkw szybko rosnących, podlegać będzie zasadom trwałej i zrwnoważonej gospodarki z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji miedzy sektorami,

 • koordynacji polityk dotyczących zasobw leśnych i wodnych, włącznie z integracją zasad TZGL,

 • promocji efektywnego zarządzania i prawodawstwa w zakresie nielegalnego pozyskania drewna,

 • rozwoju badań i podejmowania działań sprzyjających wspłpracy i porozumieniu między politykami, profesjonalistami i naukowcami w dziedzinie leśnictwa.

W zakresie wspłpracy i partnerstwa na szczeblu globalnym i regionalnym zobowiązano się do:

 • wymiany doświadczeń europejskich z innymi kontynentami,

 • wkładu regionalnego w realizację Czterech Celw Globalnych dla Leśnictwa i wdrażania niewiążącego prawnie instrumentu dla zagospodarowania wszystkich typw lasu (NLBI),

 • konsekwentne zwiększanie wkładu regionw paneuropejskich do prac UNFF w latach 2007-2015,

 • wzmacniania wkładu MCPFE w realizację ramowych konwencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych (UNFCCC), ochrony biorżnorodności (CBD) i przeciwdziałania pustynnieniu (UNCCD),

 • wspierania wsplnych działań w leśnictwie na szczeblu regionalnym podejmowanych we wspłpracy z Europejską Komisją Gospodarczą ONZ UNECE i innymi procesami.

W kwestii wdrażania postanowień MCPFE delegaci zobowiązali się do:

 • opracowania Programu Pracy dla realizacji zobowiązań z V Konferencji Ministerialnej,

 • podejmowania działań w kierunku wzrostu świadomości społecznej na temat znaczącej roli lasw,

 • oceny wpływw i osiągnięć MCPFE przed VI Konferencją Ministerialną.

REZOLUCJA WARSZAWSKA.1: LASY, DREWNO I ENERGIA

Rezolucja ta dzieli się na preambułę i paragrafy ze zobowiązaniami w zakresie wzrostu roli sektora leśnego w produkcji energii oraz racjonalnego wykorzystania i udostępniania zasobw drzewnych.

Treść preambuły podkreśla, że biomasa, przemysłowe odpady drzewne stanowią istotne źrdło energii odnawialnej, ktre umożliwia zastępowanie paliw kopalnych przez co ograniczają emisję gazw cieplarnianych i zmniejszają efekty zmian klimatycznych. Ponadto preambuła odnosi się do potrzeby zwiększania świadomości na temat roli ekosystemw leśnych w pochłanianiu CO2 oraz podkreśla konieczność unikania zakłceń rynku i niepożądanej konkurencji w związku z rżnym przeznaczeniem drewna jako surowca.

Delegaci w kwestii zwiększania roli sektora leśnego w produkcji energii zobowiązali się m.in. do:

 • efektywnych działań z uwzględnieniem zasad trwałej i zrwnoważonej gospodarki leśnej na rzecz wzrostu energetycznego wykorzystania drewna, ze szczeglnym uwzględnieniem wykorzystania w tym celu pozostałości po obrbce drewna oraz drewna poużytkowego,

 • oceny środowiskowego oddziaływania produkcji drewna w celach energetycznych,

 • dostosowania polityk i mechanizmw, włącznie z rozwojem badań w celu wspierania inwestycji związanych z produkcją i dystrybucją bioenergii, racjonalnego wykorzystania i udostępniania zasobw drzewnych i efektywnego użytkowania drewna i energii,

 • wzmocnienia pozycji sektora leśnego w międzysektorowych debatach na temat energii, rozwoju komunikacji i wzrostu świadomości na temat istniejących zasobw leśnych i potencjału ich wykorzystania, a także korzyści płynących z energetycznego użytkowania drewna,

 • wspierania partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy właścicielami lasw, przemysłem drzewnym i producentami energii.

Delegaci w kwestii racjonalnego wykorzystania i udostępniania zasobw drzewnych zobowiązali się m.in. do:

 • wykonania analiz w celu oszacowania istniejących zasobw drzewnych w Europie,

 • zapewnienia warunkw dla wzrostu produkcji drewna z zastosowaniem zasad TZGL poprzez powiązanie krajowych polityk leśnych z programami zrwnoważonego rozwoju, gospodarki rolnej, użytkowania gruntw, rozwoju obszarw wiejskich, środowiska, energii i przemysłu.

 • identyfikacji i usunięcia barier wynikających z rżnych form własności,

 • promocji rżnorodnych metod z zakresu TZGL, włącznie z odnowieniami odroślowymi i niskim wiekiem rębności w celu zwiększania produkcji i racjonalnego wykorzystania drewna wobec rosnącego popytu,

 • oceny możliwości użytkowania zasobw drzewnych z terenw nieleśnych,

 • rozwoju warunkw pracy i wykształcenia zawodowego zatrudnionych w sektorze leśnym, w celu poprawy ich zdolności adaptacyjnych wobec wymagań rynkowych,

 • użytkowania biomasy z obszarw o wysokim zagrożeniu pożarowym,

 • upowszechniania zasad i praktyk zrwnoważonego zagospodarowania w produkcji drewna poza lasami.

REZOLUCJA WARSZAWSKA.2: LASY I WODA

Rezolucję rozpoczyna preambuła, a zobowiązania pogrupowane zostały w następujące paragrafy: zrwnoważona gospodarka leśna, a zasoby wodne; koordynowanie polityki leśnej i wodnej; lasy, woda a zmiany klimatyczne; ekonomiczna wycena świadczeń lasu związanych z wodą.

Preambuła odzwierciedla wyrazy troski względem rosnących ilości pożarw w lasach, wpływu efektw zmian klimatycznych na częstotliwość i intensywność występowania klęsk żywiołowych, oraz rosnących dysproporcji między zasobami wodnymi i zapotrzebowaniem na wodę pitną. Preambuła odzwierciedla także zależność pomiędzy rozwojem społeczeństwa europejskiego a zapewnieniem odpowiednich warunkw wodnych oraz podkreśla rolę lasw w ochronie jakości i zasobw wodnych, zapobieganiu pustynnieniu i erozji gleb. Ponadto nawiązuje do potrzeby rozpoznania i adekwatnej wyceny ekonomicznych wartości lasw oraz ich pozaprodukcyjnych świadczeń na rzecz ekosystemw, a także konieczności zaangażowania w proces planowania i realizacji leśno wodnych polityk zainteresowanych grup oddziaływania oraz społeczności lokalnych.

W kwestii relacji TZGL i gospodarki wodnej delegaci zobowiązali się m.in. do:

 • wzmacniania roli lasw w ochronie wd i gleb, min. poprzez wspieranie partnerstwa publiczno prywatnego,

 • oceny projektw zalesieniowych pod względem ich wpływu na ilość i jakość zasobw wodnych, zapobieganie powodziom i osuwaniu się gleb,

 • promocji rekultywacji zdegradowanych drzewostanw i zachowania ich pozytywnego oddziaływania na środowisko wodne, redukcję ryzyka powodziowego oraz zapobieganie erozji gleb a także ochronę biorżnorodności.

Delegaci w kwestii koordynowania polityki leśnej i wodnej zobowiązali się m.in. do:

 • opracowania i doskonalenia prawodawstwa w zakresie zagospodarowania zasobw leśnych i wodnych w celu ochrony trwałości ekosystemw, oraz utrzymania usług świadczonych przez te ekosystemy, koordynacji polityk poprzez narodowe programy leśne i zintegrowane plany oraz strategie zarządzania zasobami wodnymi,

 • opracowania i doskonalenia istniejących już uwarunkowań instytucjonalnych w celu lepszego zaadresowania problemw związanych z relacją lasw i wody,

 • wspłpracy międzynarodowej w zakresie gospodarki leśnej i wodnej na obszarach zlewni trans-granicznych,

 • wzrostu świadomości społecznej na temat zależności między lasami a zasobami wodnymi.

W paragrafie dot. lasw, wody i klimatu delegaci zobowiązali się m.in. do: pogłębiania wiedzy na temat potencjalnych konsekwencji zmian klimatycznych w relacji las i woda, włącznie z pustynnieniem, utratą biorżnorodności, występowaniem klęsk żywiołowych takich jak powodzie, susze, pożary, gradacje szkodnikw i chorb leśnych. Pokreślono także potrzebę opracowania koncepcji i odpowiednich zasad dotyczących gospodarki leśnej i wodnej w odniesieniu do łagodzenia skutkw zmian klimatycznych.

Delegaci w kwestii ekonomicznej wyceny świadczeń leśnych w zakresie gospodarki wodnej zobowiązali się m.in. do:

oszacowania pozaprodukcyjnych wartości lasw związanych z ich wpływem na jakość i ilość zasobw wodnych oraz zapobieganie powodziom,

uwzględnienia tych wartość w stosownych przepisach i strategiach dotyczących lasw i wd,

wprowadzania narzędzi ekonomicznych, takich jak płatności za świadczenia ekosystemowe (PES) celem rozszerzenia i zrżnicowania źrdeł finansowania dla TZGL i zachowania ochronnych funkcji lasw.

OŚWIADCZENIA MINISTERIALNE:

W pierwszym oświadczeniu ministrowie zadeklarowali ustanowienie Paneuropejskiego Tygodnia Leśnego w dniach 20-24 października 2008 r. Tydzień ten ma przyczynić się do wzmocnienia wizerunku lasw i sektora leśnego, wzrostu świadomości na temat wkładu lasw w ochronę środowiska oraz w rozwj gospodarczy i społeczny w Europie.

W drugim oświadczenie ministrowie wyrazili solidarności ze społecznością i rządami krajw południowej Europy, ktre ostatniego lata ucierpiały z powodu pożarw. Ministrowie wyrazili gotowość do oszacowania możliwości zapobiegania takim kataklizmom oraz do wsparcia dla odbudowy potencjału gospodarczego, społecznego i ekologicznego na zniszczonych terenach.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

PIĄTE OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU NA TEMAT ZRWNOWAŻONEJ PRODUKCJI OLEJU PALMOWEGO: PROMOCJA UŻYTKOWANIA I HANDLU OLEJEM PALMOWYM: Spotkanie będzie miało miejsce 20-22 listopada 2007 r. w Kuala Lumpur w Malezji. Celem spotkania jest dyskusja na temat najnowszych osiągnięć w rozwoju i wdrażaniu globalnych standardw w produkcji oleju palmowego. Szczeglnie wyczekiwane jest ujawnienie Systemu Certyfikacji, ktry ma być znaczącym krokiem w stronę stworzenia zrwnoważonego rynku dla oleju palmowego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ng Lay Mei, RT5 Secretariat; tel: +603-2168-8887; fax: +603-2168-8886; e-mail: Rt5@groundbreakers.com.my; Internet: http://www.rspo.org/5th_Roundtable_Meeting_(RT5)_on_Sustainable_Palm_Oil.aspx

WARSZTATY IUFRO: EFEKTYWNA WSPŁPRACA NA RZECZ RELACJI ŚWIATA NAUKI I POLITYKI LEŚNEJ: Spotkanie w dniach 4-6 grudnia 2007 r., w Nairobii w Kenii, organizowane przez IUFRO we wspłpracy z Leśną Siecią Naukową Afryki (FORNESSA). Warsztaty te posłużą wymianie pomysłw i metod odnośnie planowania, łączenia i organizacji badań naukowych, w kierunku efektywnego wykorzystania wynikw w decyzjach politycznych. Dodatkowe informacje: IUFRO Headquarters; tel: +43-1-877-01-51-0; fax: +43+1-877-01-51-50; e-mail: office@iufro.org; Internet: http://www.iufro.org/science/special/spdc/actpro/wkspmal07/trainwshpnairobi/

DZIEŃ LASU: KSZTAŁTOWANIE GLOBALNEJ AGENDY NA TEMAT LASW I ZMIAN KLIMATYCZNYCH: Dzień Lasu odbędzie się 8 grudnia 2007 r. na Bali (Indonezja), w ramach 13- tej Sesji Stron Konwencji Klimatycznej (UNFCCC), jako międzynarodowe forum na temat lasw i zmian klimatycznych. Dodatkowe informacje: Rachel Carmenta, CIFOR; tel: +62-251-622-6222; fax: +62-251-622-100; e-mail: r.carmenta@cgiar.org; internet: http://www.cifor.cgiar.org/Events/COP-ForestDay/Introduction.htm

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT TRWAŁEJ I ZRWNOWAŻONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ I ZWALCZANIA UBSTWA: ROLA WIEDZY TRADYCYJNEJ: Konferencja odbędzie się w dniach 17-20 grudnia 2007 r. w Kunming (Chiny). Organizatorami są IUFRO, FAO i inni partnerzy. Spotkanie stworzy okazję do dialogu i wymiany doświadczeń związanych z zachowaniem i wykorzystywaniem wiedzy opartej na tradycji (TFRK) w regionie Azjatyckim. Więcej informacji: Liu Jinlong, Chinese Academy of Forestry; e-mail: liujl@caf.ac.cn; Internet: http://www.iufro.org/download/file/1928/3500/kunming07-tftfk-1st-announcemt-call.doc

SZCZYT W DELHI NA TEMAT TRWAŁEGO ROZWOJU (DSDS) 2008: TRWAŁY ROZWJ A ZMIANY KLIMATYCZNE: odbędzie się w dniach 7-9 lutego 2008 r., w Delhi (Indie). Forum poświecone dialogowi liderw władzy z całego świata na temat zmian klimatycznych i trwałego rozwoju oraz badań na rzecz rozwiązań w tym zakresie. Więcej informacji: The Summit Secretariat, Terrestrial Ecosystems Research Initiative; tel: +91-11-24682100/41504900; fax: +91-11-24682144/24682145; e-mail: dsds@teri.res.in; Internet: http://www.teriin.org/dsds/2008/index.htm

SZESNASTA SESJA KOMISJI DO SPRAW TRWAŁEGO ROZWOJU: spotkanie to odbędzie się w dniach 5-26 maja 2008 r. w siedzibie centrali ONZ w Nowym Jorku. Podczas sesji omwione zostaną tematy dotyczące rolnictwa, rozwoju terenw wiejskich, suszy i wylesiania w Afryce. Dodatkowe informacje: DESA Secretariat; tel: +1-212-963-8102; fax: +1-212-963-4260; e-mail: dsd@un.org; Internet: http://www.un.org/esa/sustdev/csd

SMA SESJA FORUM LEŚNEGO NARODW ZJEDNOCZONYCH: Spotkanie odbędzie się w dniach 20 kwietnia 1 maja 2009 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Podczas forum omwione zostaną m.in.s propozycje porozumienia i decyzji w kwestii dobrowolnych mechanizmw finansowych dla działań w zakresie leśnictwa. Więcej informacji: tel: +1 212 963 3160/3401; fax: +1 917 367 3186; e-mail: unff@un.org; Internet: http://www.un.org/esa/forests/session.html

Further information

Participants

National governments
UK
US
Negotiating blocs
Environmental Integrity Group
European Union
Non-state coalitions
NGOs

Tags