Daily report for 12 April 2013

UNFF10 toplantısı 12 Nisan Cuma günü devam etti. Gün boyunca Çalışma Grubu 1 (WG I) toplanarak, sabah ormanlar ve ekonomik kalkınma konusunu, ve öğleden sonra da Orman Belgesinin uygulanmasında ve dört GOF’un gerçekleştirilmesindeki ilerlemenin değerlendirilmesini, bölgesel ve alt bölgesel girdileri, ve CPF için saha çok rehberlik sağlanması dahil, politika ve program konusunda işbirliğinin artırılmasını tartıştı. Çalışma Grubu II (WG II) sabah SFM konusundaki MoI ve öğleden sonra da ortaya çıkan sorunları tartıştı. Akşamüstü ilerlemeleri gözden geçirmek üzere bir genel durum değerlendirmesi toplantısı yapıldı.

ÇALIŞMA GRUPLARI

WG I: Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma: Cuma sabahı, UNFF10 Başkan Yardımcısı ve WG I Eş Başkan Yardımcısı Shulamit Davidovich (İsrail) Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma ve Ormanlarla Ekonomk Kalkınmanın Ana Zorluklarına Eğilmede Varılan Sonuçlar ve Tavsiyeler Hakkındaki Genel Sekreter Raporları (E/CN.18/2013/4 ve E/CN.18/2013/5) temelinde gündemi sundu. Katılımcılar orman ürünleri ve hizmetleri; ulusal orman programları ve diğer sektörel politikalar; afetlerin risk ve etkilerinin azaltılması; ve ormanlarla ağaçların kentsel topluluklara yararları dahil, çeşitli konuları tartıştı.

İSVİÇRE ile FİLİPİNLER, ormanlar için yasal bağlayıcılığı olan bir araç istediler. BREZİLYA, daha fazla netlik gerektiğini söyleyerek “doğal kaynak hesapları”na yapılan atıfları silmeyi önerdi.

AB, ulusal hesaplarda ormanların değerinin daha iyi yansıtılması ve iklim değişikliğine direnmede ve böylesi değişimlerin hafifletilmesinde ormanların rolünün tanınması çağrısını yaptı. İSVİÇRE, PES’in “her bedene uyan” bir çözüm olmadığına dikkat çekti.

DOMİNİK, tüketici maliyetini artırmaksızın şirketleri PES için harekete geçirmedeki güçlüklere dikkat çekti. KOLOMBİYA, Dünya Bankasının Refah Hesaplaması ve Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi konulu beş yıllık küresel ortaklığı yoluyla yeşil hesaplama uygulanmasını tartıştı.

ABD, arazi kullanımı ve tasarruf hakkı konuları dahil SFM’ye arazi yaklaşımının vurgulanması çağrısın yaptı. GRENADA, arazi yaklaşımları için finansmanın ve kapasite oluşturmanın artırılması çağrısını yaptı. BREZİLYA, MALEZYA, ENDONEZYA ve ARJANTİN, “arazi yaklaşımı” terimi üzerinde anlaşmaya varılmamış olduğunu ve bunun yerine “mevcut farklı yaklaşımlar” teriminin kullanılması gerektiğini vurguladı.

ÇİN, TUNUS, SENEGAL, MALEZYA, MAURİTİUS, BURKİNA FASO, DOMİNİK CUMHURİYETİ, GANA, KENYA, LESOTO ve UGANDA, ormanların çok sayıdaki yararlarının değerlendirilmesi için kapasite oluşturulması çağrısını yaptı. ENDONEZYA, teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı dilinin güçlendirilmesi çağrısını yaptı.

BREZİLYA, “etkin arazi kullanım sistemleri oluşturmanın bir yolu olarak” terimi yerine “SFM’nin uygulanmasını ileriye götürmek için” kullanılmasını önerdi. FİLİSTİN, SFM’yi teşvik ederken, ülkelerin ve ormanların niteliklerinin farklılıklarının ele alınmasını istedi.

BREZİLYA, kolaylaştırıcı süreç hakkında karar verirken daha çok bilgi edinmek için, AHEG2’den bir ilerleme raporu gelmesi gerektiğine dikkat çekti. BOLİVYA, Rio+20 çıktılarının karar tasarısına entegre edilmesini istedi.

MALEZYA, ekonomik örgütlerle kurulan ortaklıkların orman programlarına yönelik finansmanı artırması çağrısını yaptı, ve LESOTO ile birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkeler için veri toplama ve analiz konularında destek istedi.

Gerçekleşen İlerlemenin Değerlendirilmesi, Bölgesel ve Alt Bölgesel İşbirliği, ve İşbirliğinin Artırılması: Öğleden sonra, UNFF10 Yardımcı Başkanı ve WG I Eş Başkanı Anna Masinja (Zambiya), delegeleri gerçekleşen ilerlemenin değerlendirilmesi; bölgesel ve alt bölgesel işbirliği, ve işbirliğinin artırılması konularındaki gündem maddelerini tartışmaya davet etti.

Gerçekleşen ilerlemenin değerlendirilmesi konusunda, AB, Avrupa’da ormanlar konusunda yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya yönelik olarak yapılan müzakereleri raporlayarak, Orman Belgesini uygulamak için LFCC’lerin ve SIDS’lerin kapasitelerinin güçlendirilmesi çağrısını yaptı. G-77/ÇİN adına Endonezya, fonların yetersiz olmasının raporlamayı engellediğini vurguladı. JAPONYA, uygulama için kapasite oluşturmak için hükümetten destek alınması gerektiğine dikkat çekti.

MEKSİKA, teknik desteğe devam edilmesi ve ülke raporlama metodolojisinin uyumlaştırılması çağrısını yaptı. İSVİÇRE, raporlama metodolojisine eğilmek için bir teknik uzmanlar grubu toplanmasına karşı çıktı, ve ABD ve YENİ ZELANDA ile birlikte, IAF gözden geçirmesi için “kolaylaştırıcı süreç” teriminin kullanımını sorguladı. BREZİLYA, raporlama metodolojisinin erken tamamlanmasını istedi ve KOLOMBİYA metodolojinin tamamlanması için son tarih olarak 2013 Aralık’ını önerdi.

BOLİVYA, Orman Belgesine paralel olarak ayarlanmış “BM konvansiyonları için özel bir raporlama aracı” oluşturulması çağrısını yaptı. ABD, ile birlikte YENİ ZELANDA, Orman Belgesi raporlamasının diğer raporlama süreçlerine entegre edilmesi ve düzenlenmesini destekledi. ARJANTİN, bir rapor verildiği halde kullandıkları önlemlerin hiçbirinin değerlendirmede yansıtılmadığına dikkat çekti.

MALEZYA, Orman Belgesinin benimsenmesinin SFM konusundaki ulusal çabaları güçlendirdiğine dikkat çekti ve uzman grubuna üyeliğin tüm Üye Devletleri kapsamasını, gruba net talimatlar ve finansman kaynağı sağlanmasını önerdi.

Bölgesel ve alt bölgesel işbirliği konusunda, KONGO CUMHURİYETİ, Afrika Ormanları Komisyonu Merkezi inisiyatiflerine başarılı bölgesel işbirliği örnekleri olarak atıf yapılmasını istedi. TÜRKİYE, bölgesel ve alt bölgesel işbirliğini güçlendirme konusundaki başarılarını paylaşarak, raporlamanın hâlâ bir sorun olduğunu belirtti.

İşbirliğinin artırılması konusunda, G-77/ÇİN, Güney-Güney işbirliğinin Kuzey-Güney işbirliğinin alternatifi olmadığını söyledi ve mevcut, yeni ve ek finansman için küresel bir orman fonu oluşturulması çağrısını yaptı. ÇİN, gelişmekte olan ülkelerde yerel toplulukların orman kaynaklarına bağımlılığına dikkat çekerek, ODA’nın artırılması çağrısını yaptı. GÜNEY AFRİKA, Orman Belgesinin uygulanmasını artırmak için UNFF’i Güney Afrika Kalkınma Topluluğu gibi bölgesel ve alt bölgesel gruplarla çalışmaya çağırdı.

WG II: MoI: Cuma sabahı, UNFF10 Yardımcı Başkanı ve WG II E+ş Başkanı Srećko Juričić (Hıvatistan), MoI konusundaki tartışmaları başlattı. AHEG2 Eş Başkanı Jan Heino (Finlandiya), toplantılar arası süreçteki toplantılarda ortaya çıkan ana sorunlara dikkat çekti: sektörler arası işbirliğinin artırılması; özel sektörün rolünün artırılması; ve orman finansmanı bulmaya yönelik ulusal çabaların sürdürülmesinin sağlanması.

AHEG2 Eş Başkanı Paulino Franco de Carvalho Neto (Brezilya), özel sektör yatırımlarının cesaretlendirilmesi; orman finansmanı konusunda ulusal veri toplamanın güçlendirilmesi; ve yeni orman finansmanı kaynaklarının hareket geçirilmesine yönelik fırsatların tespiti dahil tavsiyeleri özetledi.

AFRİKA GRUBU adına Gana, KÜBA, TÜRKİYE, BOLİVYA, ÇİN ve SUUDİ ARABİSTAN, küresel bir orman fonu oluşturulmasını desteklediler. KANADA, YENİ ZELANDA ve ABD karşı çıktılar. AFRİKA GRUBU ayrıca erişim modaliteleri basitleştirilmiş, Afrika orman fonu gibi bölgesel fonların yaratılmasını istedi.

İSVİÇRE, küresel bir orman fonunun düşünülmesine istekli olduğunu fakat bunun ancak taahhütler içeren bir yasal bağlayıcı araç çerçevesinde olabileceğini ifade etti. AB, küresel bir orman fonunun gerekliliğine dair kanıtların olmadığına dikkat çekti.

KÜBA, mevcut finansal mekanizmaların hâlâ finansmana erişim konusunda güçlükler içerdiğine dikkat çekti. JAPONYA, mevcut finansal mekanizmalara erişimin iyileştirilmesi gibi alternatiflere atıfta bulunarak, yeni bir fonun idari maliyet ve işletme maliyeti getireceğini söyledi. TÜRKİYE, tim finansman kaynaklarının konsolidasyonunun etkiliği artırabileceğine dikkat çekti.

SUUDİ ARABİSTAN, fonun ortak fakat farklılaşmış sorumluluklar ilkesi temeline oturtulmasını istedi. BOLİVYA, tüm ilişkin BM süreçlerinde ormanların iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik dahil, entegre bir yaklaşımla ele alınması çağrısını yaptı.

G-77/ÇİN için Gana, ile birlikte ABD ve ENDONEZYA, teknoloji transferi ve kapasite oluşturmanın da tartışılması gerektiğini, çünkü MoI’nin bunları da kapsadığını belirtti. AB, UNFF Sekreterliğinin ormancılık verilerini güçlendirmek için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile tartışmalar başlatmasını tavsiye etti.

ÇİN, ile birlikte AFRİKA GRUBU, SFM için adanmış bir odak alan dahil, bir mekanizmalar kombinasyonu kullanılmasını önerdi. AB, pazar temelindeki yaklaşımlar, ticaret ve yatırım fırsatlarının etkin kullanımı ve yurt içi finansman dahil, çok çeşitli finansman kaynakları oluşturmanın önemine dikkat çekti. SENEGAL, veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısını yaptı.

İSVİÇRE, orman finansmanında bölgesel ormancılık örgütlerinin rolünün altını çizerek, bu örgütlerin fon sağlama boşluklarına eğilmek için UNFF ile birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. FAS, Güney-Güney, bölgesel ve bölgeler arası işbirliği dahil, bir fon sağlama mekanizmaları paketine olan gereksinime dikkat çekti.

İRAN, LFCC’ler için uygun fon sağlama mekanizmaları oluşturulması çağrısını yaptı. AB, bunun için finansmanın kuru alanlar için ayrılmış fonlar vasıtasıyla elde edilebileceğine dikkat çekti. TÜRKİYE, SFM için finansal fırsatlar sağlamada karbon piyasalarının rolüne dikkat çekti.

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR: UNFF10 Başkan Yardımcısı ve Çalışma Grubu II Eş Başkanı Saiful Azam Martinus Abdulla (Malezya), ortaya çıkan sorunlar konulu öğleden sonra oturumunu açtı. Sekreterlik, ilişkin sorunların bir özetini verdi ve delegelere UNFF11’in temasının “Ormanlar: ilerleme, güçlükler ve ormanlar konusundaki uluslararası düzenlemeye giden yol” olduğunu hatırlattı ve IAF’ın etkiliğinin gözden geçirilmesi dahil, UNFF11’de ele alınması gereken sorunların bazılarına dikkat çekti.

G-77/ÇİN, ormanlar konusunda özel bir SDG çağrısını yaptı. Amacın özelliklerini tartışmak için çok erken olduğuna dikkat çekerek, bunun Johannesburg Uygulama Planı ve Gündem 21’i temel alması gerektiğini söyledi. Ulusal sermaye hesaplamasına karşı çıktı, bir AHEG oluşturulmasını destekledi ve bunun UNFF11 iki kere toplanması gerektiğini söyledi. AB, ulusal sermaye hesaplaması kavramının açıkça olmasa da Rio+20 çıktı belgesinde yansıtıldığına dikkat çekti.

ABD ve JAPONYA, bir AHEG oluşturulmasını desteklediler, ABD, kaynakların mevcut olup olmamasına bağlı olarak, iki AHEG toplantısı yapılması çağrısını yaptı. ABD, IAF gözden geçirmesinin kapsamına ilişkin olarak dört öğenin gözden geçirilmesini istedi: Orman Belgesi gibi yasal meseleler, yasal bağlayıcılığı olan bir araç seçenekleri ve UNFF ilke kararları; UNFF ve toplantıları gibi organizasyon meseleleri; UNFF Sekreterliği, CPF ve bunların işleyişi; ve kolaylaştırıcı süreç.

KÜBA, çıktıların tasarımının, başka şeylerin yanı sıra, özellikle gelişmekte olan ülkeler için SFM’e yönelik finansmana eğilmesi gerektiğine dikkat çekti. ARJANTİN, AHEG’in gelişmekte olan ülkelere destek sağlanabilmesi için bir BM merkezinde toplanması çağrısını yaptı.

JAPONYA ve AB, 2015 sonrası kalkınma gündemi sürecinin çıktısına ön yargılı yaklaşılmasına karşı uyarıda bulundu. AB, kalkınma gündemi çıktısına dahil edilmek üzere, sürdürülebilir kalkınmada ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında ormanların önemi konusunda açık bir mesaj verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AB, bir AHEG toplantısı yapılmasını destekledi ve CLI’ler ve RLI’ler gibi diğer hazırlık süreçlerinin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti. BREZİLYA, UNFF11 ve iki AHEG toplantısının New York’ta yapılmasını destekledi. BOLİVYA, AHEG gündeminin ve kapsamının Sekreterlik tarafından derlenmek üzere, Üye Devletlerden görüş ve sunuş isteği içermesi gerektiğini söyledi.

MALEZYA, CPF üyelerinin AHEG’e katılmalarını istedi. Eş Başkan Abdulla, delegelere sıfır tasarının 15 Nisan Pazartesi toplanacak olan bir sonraki oturumda ele alınacağı bilgisini verdi.

GENEL TOPLANTI

Öğleden sonra, delegeler kısa bir ortak durum değerlendirmesi için genel toplantı yaptı, bu toplantıda UNFF10 Başkanı Carranza haftanın çalışmasına kısaca göz attı. Bakanların ve diğer yüksek düzey katılımcıların Bakanlar Oturumunda ele alınması gereken sorunlar konusunda rehberlik sağladıklarına dikkat çekti. Ortak toplantıda ve Çalışma Gruplarındaki canlı tartışmaların ilk taslak kararlarının içeriğine bilgi sağladığı gözlemini paylaştı ve bunların Pazartesi günü Çalışma Grupları yeniden toplanmadan önce dağıtılacağını belirtti.

KORİDORLARDA

UNFF10’un ilk yarsı sona ererken, hafta içinde gösterilen ilerleme konusunda çelişkili görüşler vardı. Bazı katılımcılar, UNFF10’un yavaş başlamasına rağmen, tarafların çoğunun tartışmalara yapıcı girdiler sağlamak üzere hazırlıklı gelmiş olduklarına ve ana sorunlar olan SFM için MoI ve ekonomik kalkınma için ormanlar konularında zamanında bir uzlaşıya ulaşılacağına dikkat çekti. Bir delegeye göre, bu ruh, uzun dönemli bir amaç ya da yasal bağlayıcılığı olan bir orman anlaşmasının bir parçası olarak olası bir küresel orman fonunu ele almadaki isteklerinin de gösterdiği gibi, bazı bağışçı ülkelerin konumlarından açıkça görülmekteydi.

Oysa, başka katılımcılar, bunun tüm delegasyonlar için geçerli olmadığını düşünmekteydiler. Bir katılımcının bazı katılımcıların UNFF10’a kemikleşmiş konumlarla geldiklerini ve müzakerelerin bu yüzden durabileceği kaygısını taşıdığı duyuldu. Bazı katılımcılar ise, daha da ileri giderek, bölgesel koordinasyon toplantılarındaki görüşlerin çok farklı olduğunu ve bu yüzden önemli konularda pek az ilerleme gösterilebildiğini ifade ettiler. Bunu zaman gösterecek.

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags