Daily report for 15 April 2013

UNFF10 toplantısı 15 Nisan Pazartesi günü devam etti. Çalışma Grubu I (WGI) gün boyunca toplanarak, ormanlar ve ekonomik kalkınma; dört GOF’un gerçekleştirilmesine doğru Orman Belgesinin uygulanması konusunda elde edilen ilerlemenin değerlendirilmesi; bölgesel ve alt bölgesel girdiler; ve CPF’ye daha fazla rehberlik sağlanması dahil, işbirliğiyle politika ve program koordinasyonun artırılması konularındaki karar metninin sıfır taslağını tartıştı. Çalışma Grubu II (WGII) ise ortaya çıkan sorunlar ve SFM konusunda MoI konularındaki karar metninin sıfır taslağını tartıştı.

ÇALIŞMA GRUPLARI

WGI: Pazartesi sabahı, UNFF10 Başkan Yardımcısı ve WGI Eş Başkanı Anna Masinja, ormanlar ve ekonomik kalkınma konusundaki kararın sıfır taslağını sundu.

Genel düşüncelerin belirtilmesi sırasında, G-77/ÇİN adına Endonezya özel sektörünün rolünün hükümetlerin SFM’i uygulama yükümlülüklerinin bir ikamesi olmak yerine bunu tamamlayıcısı olması gerektiğini söyledi. Özellikle Orman Belgesinin uygulanmasına yönelik mevcut finansman boşluğuna eğilme çağrısı yaptı.

AB adına İrlanda, metinde WGII’in eğildiği konuların belirtilmesi gerektiğini söyledi. BOLİVYA, “her bedene uyan” metalaşma modelinden yakındı ve SFM’in hükümetlerin ya da yerel halklarla yerel toplulukların toplu eylemlerinin rolünün görmezden gelemeyeceğini vurguladı.

ABD, diğer sektörlerle ve sürdürülebilir kalkınmayla olan bağlantılar dahil, bireysel arazi yaklaşımları, kentsel ormanlar ve ormanların katkıları konularında daha güçlü bir dil kullanılması çağrısını yaptı. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ, SFM raporlama mekanizmalarının koordine edilmesi çağrısını yaptı ve proje finansmanlarının tekrarlanmasını önlemek için bağışçıların işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

ARJANTİN, ormanların toplumsal ve ekonomik yararlarının değerlendirilmesine ilişkin olarak “ulusal hesaplama sistemleri” teriminin kapsamını ve kullanımını sorguladı.

TÜRKİYE, SFM inisiyatiflerinin izlenmesinin ve değerlendirilmesinin vurgulanmasını ve SFM ile arazi kullanım yönetimini bağlayan daha güçlü bir dil kullanılmasını istedi. BREZİLYA, Orman Belgesinin uygulanmasına yönelik olarak finansman, kapasite oluşturma ve teknoloji transferine daha çok odaklanılması çağrısını yaptı. LESOTO, ormancılık, arazi yönetimi, su hasadı ve enformasyon yönetimi için kısa ve uzun dönemli eğitim programlarında işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Öğleden sonra, operasyon paragraflarının (OP) ilk okunması sırasında, veri toplamanın ve raporlamanın iyileştirilmesi (OP1a) konusunda, ABD, ormanların diğer sektörlere katkısının değerlendirilmesi konusunda bir ifade kullanılmasını önerdi. ARJANTİN, değerlendirme konusundaki genel dilin öznelliği artırdığını söyledi. BOLİVYA, değerlendirmenin başka şeylerin yanı sıra gıdaya ve suya katkıyı içermesi ve ulusal mevzuata bağlı olarak farklı yaklaşımları ve araçları açıklaması gerektiğini vurguladı. AB, ormanların nakdi olan ve olmayan katkılarının açıklanmasını önerdi. G-77/ÇİN adına Kenya, danışma için askıda bekletilen orijinal metne dönülmesini istedi.

SFM’in ulusal kalkınma stratejilerine entegre edilmesi (OP1b) konusunda, AB, arazi yönetimine yönelik işbirliğine dayalı ve entegre yaklaşımların belirlenmesinde Orman Belgesinin kullanımının silinmesini istedi. ABD, başka şeylerin yanı sıra orman bozunmasını engelleyecek ekonomik kalkınma stratejilerinin desteklenmesi konulu metni (OP1b bis) sundu.

SFM’ye yönelik stratejilerin yaratılması, güçlendirilmesi ve uygulanması (OP1c) konusunda, G-77/ÇİN, “bütüncül, dengeli, kapsamlı ve tutarlı politikalar”ın eklenmesini önerdi.

ABD, SFM’ye yönelik entegre bir yaklaşım olarak arazi yaklaşımının irdelenmesini önerdi (OP1c alt).

“Orman ekosistemlerinin ekonomik kalkınmada oynadıkları rolü benimseyerek” ibaresini AB tercih etti ve İSVİÇRE destekledi (OP1c bis).

Fırsat sağlayan çevrenin özel sektör yatırımlarını çekmesinin güçlendirilmesi konusunda (OP1d), G-77/ÇİN, yerel halkların ve toplulukların rolünün ve katılımının vurgulanmasını önerdi.

Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan yasal çerçeveler konusunda (OP1e), G-77/ÇİN, çerçevelerin ve yönetimin oluşturulmasını ve güçlendirilmesini önerdi. AB, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi çağrısını yaptı (OP1e bis).

Yatırımlar konusunda (OP1f), AB, özellikle küçük mülkiyet sahipleri için kamu yatırımlarının ve özel yatırımların artırılması ve (OP1f bis) kentsel ormanların şehir planlamasına entegre edilmesi çağrısını yaptı.

Stratejilerin entegre edilmesi konusunda (OP1g), G-77/ÇİN, kapsamlı, dengeli ve tutarlı politikaların dahil edilmesini önerdi. İSVİÇRE, doğal afetlerin ve iklim olaylarının risklerini ve etkilerini azaltmak için mali mekanizmalar önerdi.

AB, operasyon metninin başka şeylerin yanı sıra Orman Belgesinin uygulanmasındaki ilerleme; CPF ile işbirliği etkinlikleri; ve ormanların sürdürülebilir kalkınmaya yararlar konularındaki önsöz paragraflarının (PP) çıkarılmasını önerdi.

Ormanların ekonomik büyümeye olumlu katkıları konusunda (PP7), AB, ABD, G-77/ÇİN ve TÜRKİYE ormanların ekonomik büyümeye olumlu katkılarına eklemeler yaptılar.

Ormanlar, Orman dışındaki ağaçlar ve SFM’in yararları konularında (PP8), AB, “çoklu yarar” atfının kullanılmasını istedi ve G-77/ÇİN kültürel yararların da katılmasını önerdi.

WGII: Ortaya Çıkan Sorunlar: Pazartesi sabahı, UNFF10 Başkan Yardımcısı ve WGII Eş Başkanı Saiful Azam Martinus Abdullah sıfır tasarısını sundu.

G-77/ÇİN adına Gana ile AB, ABD, JAPONYA, BREZİLYA, İSVİÇRE, KÜBA, YENİ ZELANDA, GİNE, ENDONEZYA ve ÇİN, AHEG talimatlarının netleştirilmesini istediler. BREZİLYA ile KÜBA ve GİNE, iki toplantı yapılmasını desteklediler. İSVİÇRE, gözden geçirme sürecinin kapsamının açıkça tarif edilmesinin AHEG’in bilgiye sayalı kararlar vermesini sağlayacağına dikkat çekti.

G-77/ÇİN, bir küresel orman fonu ve bir GEF orman odak alanı oluşturulmasını önerdi ve AB, ABD, JAPONYA, KANADA ve YENİ ZELANDA, buna karşı çıktılar. TÜRKİYE, küresel bir orman fonu oluşturulmasını destekledi. ABD ve onu destekleyen JAPONYA, GEF’in orman konusundaki odağıyla ilgili olarak daha güçlü bir ifade kullanılmasını önerdi. AFRİKA GRUBU adına Senegal, bölgesel orman fonları oluşturulmasını destekledi.

AB, ABD ve YENİ ZELANDA, yurt içi ve özel finansman ile orman yönetimini ve fırsat sağlayan çevreler konularındaki dilin güçlendirilmesi üzerinde durdu. BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA ve diğerleri, UNFF’in uluslararası bir forum olarak hükümet sorumluluğu üzerine odaklanması gerektiğini söylediler.

G-77/ÇİN, ortak fakat farklılaşmış sorumluluklar (CBDR) ilkesine atıfta bulunulmadığına dikkat çekti ve desteğin “Kuzeyden Güneye” akması gerektiğini vurguladı. AB, tüm Rio İlkelerinin dengeli bir şekilde yansıtılması çağrısını yaptı.

KAMERUN, ile ABD, bölgesel ormancılık gruplarının ya da komisyonlarının desteklenmesini istedi. JAMAİKA, SFM finansmanında SIDS’e özel önem verilmesini istedi ve UNFF11’in New York’ta yapılmasını destekledi. AFRİKA GRUBU, LFCC’lerin desteklenmesi konusunda ve JAPONYA ile birlikte yerel, ulusal ve bölgesel eylemler konusunda daha güçlü bir dil kullanılmasını istedi. ANA GRUPLAR adına STK’lar Üye Devletleri SFM’in uygulanmasına yönelik finansal mekanizmalara götürecek net bir yol haritası benimsenmesi çağrısını yaptı.

Ortaya çıkan sorunlar (EI) konusundaki metnin ilk okunması sırasında, G-77/ÇİN, UNFF11’in temalarını ve alt temalarını netleştiren bir dipnot ve 2015 sonrası kalkınma gündemi, Rio+20 izlemesi ve UNFF11 temaları arasındaki bağlantıları konusunda açıklayıcı metin istedi.

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine ormanların rolü konusunda (EI OP1), ABD, UNFF10’un sürmekte olan süreçlere “ormanların daha iyi korunması ve sürdürülebilir bir biçimde yönetilmeleri konusundaki başarısızlıkların üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış başka kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesini tehlikeye sokabileceği” mesajını vermesini sağlamak için metin önerdi. AB, MDG’lerin gerçekleştirilmesinde SFM’nin rolünün vurgulanmasını istedi.

YENİ ZELANDA, UNFF Sekreterliğinin 2015 sonrası kalkınma gündeminde ve Rio+20 çıktılarının tartışılmasında, üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesinde ormanların önemi konusunda mesaj vermesini isteyen ek bir metin verdi.

Açık uçlu, hükümetler arası bir AHEG oluşturulması konusunda (EI OP3), G-77/ÇİN, AHEG talimatlarını netleştirecek alternatif bir paragraf önerdi. AB, AHEG’in şeklini talimatlar belirleyeceği için, hem açık uçlu hem de hükümetler arası bir AHEG oluşturulmasına karşı uyarıda bulundu.

İSVİÇRE, 2015 gözen geçirme süreci ve 2015 sonrası kalkınma gündemi ile ilişkili kavramların birbirlerine karıştırıldığına dikkat çekerek, 2015 gözen geçirme sürecini açıklayan yeni bir paragraf önerdi (EI OP4).

AHEG toplantılarının sıklığı konusunda (EI OP5), ABD, ile JAPONYA, olası bütçe kısıtlamalarına dikkat çekerek, AHEG’in “en az bir kere” toplanması çağrısını yapan metni destekledi.

Gelecekteki IAF’a yönelik seçenekler hakkındaki görüşlerin belirtilmesi konusunda (EI OP6), G-77/ÇİN, Sekreterliğin şu andaki IAF’ın boşluklar dahil, eksiksiz bir değerlendirmesini hazırlamasını önerdi, ve AB, IAF’ın etkililiği ve verimi konusunda görüş istemenin belirlenmesini önerdi.

Forum Güvence Fonuna destek sağlanması konusunda (EI OP9), JAPONYA, desteğin gönüllü olduğuna dikkat çekilmesini önerdi ve ABD, “gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomileri geçiş döneminde olan ülkelerin tam katılımının sağlanması” yerine “gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomileri geçiş döneminde olan ülkelerin katılımının desteklenmesi” ibaresinin geçirilmesini önerdi. AB, LDC’lerin önceliklendirilmesini ve Sekreterlikten ekonomik sınıf biletleri, günlük geçinme ödemesini ve terminal harcamaları kapsamının önceliklendirimesinin ve bu konuda UNFF11’ rapor vermesinin istenmesini önerdi. G-77/ÇİN, orijinal metne bağlı kalınmasını istedi.

MoI: Orman finansmanına yaklaşımlar konusunda (MoI OP2), G-77/ÇİN, CBDR ilkesine atıfta bulunulmasını önerdi, ABD, Rio+20 çıktı belgesindeki dili tercih etti, ve AB, SFM finansmanının birbirini tamamlayıcı bir dizi kaynaktan gelmeye devam etmesini açıklayıcı bir metin önerdi.

Delegeler, Üye Devletler ve diğer ilişkin paydaşlar tarafından alınması gereken önlemler konusunda, fırsat sağlayıcı koşulların sağlanması, boşlukların doldurulması için yeterli kaynakların sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi dahil, orman finansmanı paragraflarını (MoI OP3) tartıştılar. G-77/ÇİN, yeterli kaynakları sağlayacak aktörler konusunda netlik istedi. AB, “orman finansmanının verimli kullanımı” ibaresinin eklenmesini istedi.

Alınması gereken ulusal önlemler konusunda (MoI OP4), ABD, ile AB, ormanların ulusal planlara ve politikalara dahil edilmesinde paydaşların rol üstlenmesi konusunda daha güçlü bir dil kullanma çağrısı yaptı. G-77/ÇİN, ulusal koşullara ve kapasitelere göre hareket edilmesine izin veren bir metin önerdi. İSVİÇRE, ile onu destekleyen ABD, Üye Devletleri finansmana ve SFM için ulusal stratejiler geliştirmeye yönelik veriler sağlamaya çağıran alternatif paragraflar önerdiler.

Bölgesel önlemler konusunda (MoI OP5), İSVİÇRE ve G-77/ÇİN,bölgesel ve alt bölgesel örgütlere yönelik desteğin doğası, yaklaşımı ve amacı konusunda açıklayıcı metin önerdiler.

Uluslararası düzeydeki önlemler konusunda (MoI OP6-OP9), ABD, mali mekanizmaların “talimatlar doğrultusunda” fonlara erişimi iyileştirmesi gerekmesinin netleştirilmesini önerdi, ve JAPONYA ve ABD, GEF’i ormanlar konusunda yeni bir odak alan kurmaya davet eden metnin silinmesini önerdiler. JAPONYA, bağışçıların kolaylaştırıcı sürece kaynak sağlamasının bütçe açısından içerdikleri konusunda netlik istediler.

KORİDORLARDA

Delegelerin Türk Hükümetinin düzenlediği Boğaz Gezisi gibi etkinliklere katılma olanağı yakaladığı hafta sonu arasından sonra, Çalışma Grupları taslak kararların ilk okuması ile uğraşmak üzere tekrar toplandılar. Hafta sonunda konumlar belirlendikten sonra, delegasyonlar daha genel konularda genel bir yakınlaşma buldukları için, müzakereler iyi bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, metinlerde daha derinlere inildikçe, bir çok konuda ayrılıkların devam ettiği görüldü.

Delegeler ilk okumaları bitirmeye uğraşırken, birkaç müdahale bölgesel ve ulusal farklılıkları dikkate almak için “ulusal önceliklere göre” gibi metinlerin dahil edilmesine yol açtı. Buna çoğu kez farklı görüşleri birleştirmeyi denemek için acil görüşmelerin yapıldığı aralar eşlik etti. Bu taktiğin UNFF10’i verimli bir şekilde ve zamanında sonlandırıp sonlandıramayacağını göreceğiz. Bir delegenin söylediği gibi, “uzlaşma olması için, delegelerin kendi önceliklerini belirlemeye başlamaları gerekecek.”

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags