Daily report for 8 April 2013

Birleşmiş Milletler Orman Forumunun onuncu toplantısı (UNFF10) bugün Türkiye, İstanbul’da toplandı. Toplantı gün boyunca tüm üyelerin katılımıyla sürdü. Sabah oturumunda iş organizasyonuna, Orman Belgesinin uygulanması konusundaki ilerlemelere, ve ormanlar ve kalkınma konuları ele alındı. Toplantının Bakanlar Oturumu da açıldı. Öğleden sonra toplantıda ortaya çıkan sorunlar, ve SFM için MoI konuları ele alındı ve delegeler Bakanlar Oturumunun bir parçası olan beyanları dinlediler.

GENEL TOPLANTI

İŞ ORGANİZASYONU: UNFF10’u BM Genel Sekreterliği Ekonomik ve Sosyal İşler Başyardımcısı Wu Hongbo açtı ve delegeler birinci UNFF10 toplantısında seçilen Büro üyelerini tekrar göreve çağırdılar: Srecko Juricic (Hırvatistan); Mario Ruales Carranza (Ekvator); Shuli Davidovich (İsrail); Saiful Azam Martinus Abdullah (Malezya); ve Anna Masinja (Zambiya). Carranza’yı oybirliğiyle UNFF10 başkanı ve Bakanlar Oturumunun Eş Başkanı ve Abdullah’ı raportör olarak seçtiler.

Delegeler gündemi benimsediler (E/CN.18/2013/1/Rev.1) ve Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Bakanlar Oturumunun Eş Başkanlığını kabul ettiler. UNFF10 Başkanı Carranza UNFF10 iş organizasyonunu vurgulayarak, çalışmaların Bakanlar Oturumu sonuçlandıktan sonra iki çalışma grubu halinde yapılacağına dikkat çekti.. Delegeler 1. Çalışma Grubuna Davidovich ve Masinja’nın ve 2. Çalışma Grubuna Juricic ve Abdullah’ın eş başkanlık yapacağı konusunda fikir birliğine vardılar.

ORMAN BELGESİNİN UYGULANMASI KONUSUNDAKİ İLERLEMELER: UNFF Direktörü Jan McAlpine, NLBI’nin Uygulanması ve Dört GOF’un Gerçekleştirilmesi Konusundaki İlerlemelerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu (E/CN.18/2013/2) özetledi. Orman Belgesinin hükümlerinin ulusal politika ve programlarda gittikçe daha fazla yer bulmakta olduğuna dikkat çekti ve ormanların sosyo-ekonomik yararlarının ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine (MDG’ler) ine ulaşmada SFM’nin katkısının kanıtlarının gittikçe daha çok kabul edildiğini vurguladı.

ORMANLAR VE EKONOMİK KALKINMA: UNFF Direktörü McAlpine Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu (E/CN.18/2013/4) ve Ormanlar ve Ekonomik Kalkınmanın Ana Zorluklarına için Vargılar ve Tavsiyeler Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu (E/CN.18/2013/5) sunarak, ormanların ekonomik kalkınmaya nakdi olan ve olmayan katkıları ve ormanlarla diğer sektörler arasındaki ilişkiyle ilgili konuların ana hatlarını çizdi. Yeterli verilerin olmayışı ve hangi kategorilerin öncelikli alanlar olduklarının belirlenmesi gibi zorlukları vurguladı ve Güney-Güney bilgi alışverişinin artırılması çağrısında bulundu.

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR: Öğleden sonra, UNFF Direktörü McAlpine Ortaya Çıkan Sorunlar Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu (E/CN.18/2013/6) tanıtarak, ortaya çıkmış olan üç sorunun belirlendiğine dikkat çekti: MDG’ler ve 2015 sonrası kalkınma gündemi; BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının (UNCSD ya da Rio+20) çıktıları; ve IAF’ın geleceği. IAF’ın 2015 yılı için planlanan gözden geçirilmesinde, başka şeylerin yanı sıra, UNFF’in ve işlevlerinin ve CPF’in sürdürülmekte olan rolünün de değerlendirileceğini belirtti. Bu raporun olası bir yol haritası dahil gözden geçirilmesi, toplantılar arasında yapılacak çalışmalar ve mali çıkarımlarına yönelik hazırlıkların UNFF10 tarafından tartışılmasını teşvik ettiğini söyledi. McAlpine aynı zamanda UNFF’in yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma, bir çerçeve anlaşması ya da Oran Belgesinin sürdürülmesi dahil, gelecekteki IAF için farklı olasılıklar tartışması gerektiğine dikkat çekti.

MoI: Öğleden sonra, UNFF Direktörü McAlpine SFM için MoI Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu (E/CN.18/2013/11 ve E/CN.18/2013/12) tanıtarak, MoI’nin orman finansmanı ve teknoloji alışverişini içerdiğine dikkat çekti. Orman finansmanı ile ilgili olarak küresel bir orman fonu önerisi ve mevcut fonların daha verimli kullanımının sağlanması dahil, farklı konumları özetledi. Bu raporda bir fon oluşturmanın yöntemlerini ele alacak uzun dönemli çabalar gerektireceğinin kabul edildiğini fakat acil ihtiyacı olan ülkelere mali destek sağlamak için bazı kararların hemen verilmesi gerektiğinin belirtildiğini söyledi. AHEG çıktılarını ana hatlarıyla özetleyen McAlpine, ulusal ve bölgesel düzeyler ve iklim ve biyolojik çeşitlilik süreçleri gibi diğer forumlar dahil, başka orman finansmanı kaynaklarının belirlenmesine dikkat çekti.

Küresel Çevre Fonu (GEF) CEO’su ve Başkanı Naoko Ishii, GEF Ormanlar için Teşvik Mekanizmasının çalışmalarını 2010-2014 için genişlettiğini ve SFM’in uygulanması ve gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşma ve orman bozunmasından kaynaklanan emisyonların azaltılması ve buna ek olarak bu süre içinde korumanın rolü, sürdürülebilir orman yönetimi ve orman karbon stoklarının artırılması (REDD+) programları için 1 milyar ABD dolarına kadar finansman sağlayacağını belirtti.

BAKANLAR OTURUMU: Sabah, UNFF10 Başkanı ve UNFF10 Bakanlar Oturumu Eş Başkanı Carranza Bakanlar Oturumunu açarak, Türkiye Hükümetine ev sahipliği için teşekkür etti. Ormanların sosyal, kültürel ve çevresel işlevlerinin küresel çapta tanınmasına karşın, ormanların yerel, ulusal ve küresel ekonomilere yaptığı ekonomik katkının çok daha az anlaşıldığının altını çizdi. Orman finansmanı konusunda AHEG’in üstlendiği toplantılar arası çalışmayı vurgulayarak, UNFF10’nun bu alanda somut adımlar atma fırsatı sunduğunu söyledi.

UNFF10 Bakanlar Oturumu Eş Başkanı Eroğlu küresel yoksulluğun azaltılması gereğini vurguladı ve bu hedefe ulaşmada ormanların rolünün altını çizdi. Katılımcıları sadece çevresel çerçevede değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma açısından ormanlarla ekonomik kalkınma arasındaki ilişki üzerine odaklanmaya teşvik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan erozyonun önlenmesinde, içilebilir suyun korunmasında, ekosistemlerin korunmasında ve yoksulluğun azaltılmasında ormanların rolü üzerinde durdu ve SFM’in 2015 sonrası kalkınma gündemine dahil edilmesini destekledi.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı ve BM Daimi Kolombiya Temsilcisi Néstor Osorio sürdürülebilir kalkınmanın üç direğinin bütünleştirilmesinde UNFF’in rolü üzerinde durdu ve ormanların küresel kalkınma gündemi içerisinde öne çıkmasını sağladığı için UNFF’i övdü.

Genel Sekreter Başyardımcısı Wu SFM’in başarılı olması için yeterli ve sürdürülebilir finansman dahil, sağlam kurumsal ve politika çerçevelerine sahip olması gerektiğini belirtti. UNFF10’un bunun başarılmasında önemli katkı sağlayacağı umudunu taşıdığını söyledi.

UNFF Direktörü Jan McAlpine ormanların sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla bağlantısı ve UNFF10 çıktılarıyla 2015 sonrası kalkınma gündemi ve Rio+20 çıktılarının çakışması gibi öncelikli konuların ele alınmasını desteklemek üzere tasarlanmış UNFF10 çalışma programını sundu. UNFF10’un ormanlarla ekonomik kalkınma arasındaki bağlantı ve Orman İlkelerinin ve Orman Belgesinin amaçlarını gerçekleştirebilmek için orman finansmanının gerekliliği konularında kararlar üretmek üzere hazır olduğunu söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü ve CPF Başkanı Eduardo Rojas-Briales UNFF10’u Rio+20 ve 2015 sonrası kalkınma gündemi çıktıları ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu (UNFCCC) süreci ile ilişkilendirmek için elverişli bir zaman olduğunu vurguladı. CPF’in arazi yaklaşımının sektörler arası bir gözden geçirme için bir mekanizma oluşturduğunu ve ormanların insan gelişimine yaptıpı sosyo-ekonomik katkılar konusunda farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Öğleden sonra yapılan bakan beyanlarında G-77/ÇİN adına Fiji Tarım, Su Ürünleri ve Ormanlar ve İl Kalkınma Bakanı Inia Batikoto Seruiratu ile AFRİKA GRUBU adına Kongo Cumhuriyeti Ekonomi, Ormancılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Henri Djombo ve Gabon Su ve Orman Bakanı Gabriel Tchango, Burundi Su, Çevre, Arazi ve Şehircilik Bakanı Jean Claude Nduwayo, Fildişi Kıyısı Su ve Orman Bakanı Mathieu Babaud Darret ve Brezilya Çevre, Enerji, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Luis Alberto Figueiredo Machado gelişmekte olan ülkeleri odak alan bir küresel orman fonu oluşturulmasını desteklediler. Nduwayo ve Darret ile AFRİKA GRUBU da bir Afrika orman fonu kurulmasını istediler. Darret Afrika ülkelerinin karşı karşıya oldukları mali engelleri vurgulayarak, sürdürülebilir bir orman finansmanı mekanizması oluşturulması çağrısını yaptı.

Surinam Alan Planlaması, Arazi ve Orman Yönetimi Bakanı Ginma do Kromosoeto gelişmekte olan ülkeleri Orman Belgesinin amaçlarına ulaşmada desteklemek için yeterli mali kaynak oluşturulması çağrısını yaptı. Benin adına konuşan Çevre, Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı Blaise Ahanhanzo-Glèlè mevcut orman finansmanı programlarının gelecekteki yönetimini biçimlendirmek için böylesi programların performansını değerlendirme gereğini vurguladı.

Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Bautista Rojas Gómez ve Gine Ulusal Su ve Ormanlar Direktörü Christine Sagno kapasite oluşturmaya yönelik desteğin artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Uganda Su ve Çevre Bakanı Ephraim Kamuntu orman mülkiyet alanlarının ve plantasyonların yönetimi için uluslararası destek ve katı koşulların ve prosedürlerin kaldırılarak orman fonlarına erişimin kolaylaştırılmasını istedi, öte yandan, Filistin Tarım Bakanı Waleed Assaf ağaçlandırma projelerine yönelik fonların artırılmasını istedi.

G-77/ÇİN ve Tchango, Rio+20 çıktısı “İstediğimiz Dünya” belgesini ve UNFF’in 2015 sonrası kalkınma gündemine katılmasını desteklediler. Endonezya Orman Bakanı Zulkifli Hassan UNFF ile 2015 sonrası kalkınma gündemi arasındaki sinerjinin sağlanmasında UNFF10’un önemli zamanlamasını vurguladı.

EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (LCD’ler) adına Benin Çevre, Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı Blaise Ahanhanzo-Glèlè UNEP’in Yeşil Ekonomi Raporundaki ormanların yeşil bir ekonomiye katkısının gerçekleştirilmesine yönelik tavsiyelere dikkat çekti ve çölleşmeyle kuraklığa eğilmenin SFM için bir önkoşul olduğunu vurguladı . Finlandiya Tarım ve Orman Bakanı Jari Koskinen çekirdeğinde ormanlar olan, yeşil, biyolojik bazlı bir ekonomi için çalışma çağrısı yaptı ve ormanlara yatırım yapılmasını istedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati ormanların nakdi kıymetleriyle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduklarının altını çizdi ve UNFF’in bir sonraki toplantısında yetki konusunda bir karar alabilmesi için net bir yol haritası çizilmesi çağrısını yaptı.

Madagaskar Başbakanı ve Orman ve Çevre Bakanı Jean Omer Beriziky topluluklar, hükümetler ve hükümet dışı örgütler (STK’lar) dahil tüm paydaşların ormanları koruma çabalarına katılmasının önemini vurguladı. Sagno ormanlar konusundaki bölgesel diyalogun artırılmasını istedi.

Lübnan Tarım Bakanı Chadi Mohanna, Swaziland Turizm ve Çevre İşleri Bakanı Mduduzi Duncan Dlamini, Morityus Tarımsal Endüstri ve Gıda Güvenliği Bakanı Satya Veyash Faugoo, Arnavutluk Çevre, Ormancılık ve Su İdaresi Bakanı Fatmir Mediu, Fas Su, Ormanlar ve Çölleşmeyle Savaş Yüksek Komiseri Abdeladim Lhafi, ve İran Tarım Bakanı Alireza Orangi SFM’in uygulanması çabaları dahil, çeşitli ulusal orman inisiyatiflerine dikkat çektiler.

Sri Lanka Çevre ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Susil Premajayanth orman koruma çabaları ile insan ve doğa ile çevre ve kalkınma arasındaki uyumun korunması çıkarı arasında bir denge oluşturulması gerektiğini vurguladı. Beyaz Rusya Orman Bakanı Mikhail Amelyanovich ormanlara dayanmak zorunda olan popülasyonların yaşam kalitesinin ve refahının sağlanmasında UNFF’in gösterdiği çabaların öneminin altını çizdi. Lhafi değerlendirme politikaları be fonların hareketlendirilmesi dahil, tüm sektörleri içine alacak bir yasal çerçevesi olan, tutarlı bir politika çağrısı yaptı.

KORİDORLARDA

Delegeler UNFF10’un açılış oturumunda yağmurlu bir sabaha göğüs gerdiler, yüksek unvanlı kişilerden sürdürülebilir orman finansmanı ve 2015 sonrası kalkınma gündeminde ormanların rolü gibi, uğraşılması gereken sorunlar konusunda konuşmalar dinlediler. Toplantının erken saatlerinde delegelerin küresel bir orman fonu kurulması mı, yoksa finansmanın başka yollarla mı karşılanması gerektiği konusunda bir karar vermeye çalıştıkları çok net olarak görüldü. Bazı gelişmekte olan ülke delegeleri bu “diğer yollara” ekli şartlılıklar yüzünden üzüldüler. Başka delegeler de fonlara erişimin iyileştirilmesi gibi alternatiflerin bir ara çözüm olarak ele alınabileceği yolundaki görüşlerini belirttikleri duyuldu.

Delegelerin aynı zamanda IAF’ın 2015 incelenmesini tartıştıkları da duyuldu. Birçok delege Ortaya Çıkan Sorunlar Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu anımsatarak, UNFF10’un ormanların kalkınma gündeminde önemli bir yer işgal etmesini sağlamak için  2015 sonrasında ne olacağını tartışmak yerine, 2015 incelemesi için organize olmak ve plan yapmasının gerekli olduğunu söyledi. Bununla birlikte, bazı taraflar aynı Çalışma grubu içinde örgütlenmiş olmalarının ışığı altında, 2015 incelemesi ve finansman konusunda bir kararın birbirine bağımlı olmak olarak görülebileceği uyarısını yaptılar.

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags