Daily report for 17 April 2013

UNFF10 toplantısı 17 Nisan Çarşamba günü devam etti. Sabah, WGI, gözden geçirilmiş taslak metnin ikinci okuması için toplandı. Sonra da müzakere bloklarıyla görüşmek üzere ara verdi ve öğle yemeği sırasında yeniden başladı. WGII kapsamında ise, sabah erken saatlerde AHEG konusunda formel olmayan görüşmeler yapıldı. WG, bu formel olmayan görüşmeler konusunda bilgi almak için toplandı ve sonra da devam etti.

Öğleden sonra, WGI, gözden geçirilmiş taslak metnin ikinci okumasına devam etti, bu toplantı sürerken müzakere blokları da formel olmayan görüşmelerini sürdürdüler. WGII, gözden geçirilmiş taslak metnin ikinci okumasına başladı, bir taraftan da bir taslak hazırlayıcı grup IAF’in 2015 gözden geçirmesi konusuna eğildi. Her iki WG’deki görüşmeler akşam üstü geç saatlere kadar devam etti.

ÇALIŞMA GRUBU I

Sabah, WGI Eş Başkanı Anna Masinja gözden geçirilmiş taslak metni sundu. Delegeler ikinci okumaya başladılar. Gün boyunca, WGI, Uluslararası Orman Yılının başlatılması konusundaki UNFF9 Bakanlar Deklarasyonu (PP2); UNGA ilke kararı A/RES/61/193 (PP3); MYPOW ve UNFF10’un genel temaları (PP6); ormanların yararları, orman dışı ağaçlar ve SFM (PP8); ve ormansızlaşmanın ve bozunmanın nedenlerine eğilen eylemler (OP1b bis) dahil maddelerde onaylanmak koşuluyla fikir birliği sağladı.

AB adına İrlanda, yeşil ekonominin dahil edilmesini istedi (OP1a), ve ABD ile birlikte aynı konudaki bir giriş paragrafının silinmesini önerdi.

AB, orman ürünlerinin ve hizmetlerinin ulusal ekonomilere katkıları ve kırsal ve kentsel topluluklar üzerindeki toplumsal, kültürel ve çevresel etkiler konularında alternatif bir dil sundu (OP1a alt).

Yönetimi ve kurumsal çerçeveleri güçlendirme stratejisi olarak, cinsiyet eşitliği yoluyla ekonomik fırsatların teşvik edilmesi konundaki ek AB metni konusunda (OP1e bis), G-77/ÇİN adına Kenya, başka şeylerin yanı sıra ormanlarla ilgili mevzuatın gözden geçirilmesini istedi.

Ormanlar ve ekonomik kalkınma için kaynakların harekete geçirilmesi konusunda (OP2 bis), G-77/ÇİN bölgesel ve alt bölgesel süreçlerin çabalarına teşekkür etti ve UNFF Sekreterliğini ormanlarla ilgili konulardaki bölgesel atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya davet etti (OP2 ter).

WGI Eş Başkanı Shulamit Davidovich öğlen arasında WGI’i giriş paragraflarının ikinci okuması için yeniden topladı. Orman ilkelerinin hatırlatılması konusunda (PP1), G-77/ÇİN adına Endonezya, Rio İlkelerinin, özellikle de CBDR’in de dahil edilmesini istedi, ve İSVİÇRE, ile birlikte AB ve ABD, birer birer ele alınmalarına itiraz ettiler. WGI, metin boyunca “Orman Belgesi” yerine “NLBI” kullanılmasını kabul etti.

Delegeler NLBI’in uygulanması konusunda yapılan ilerlemenin (PP4) nereye konmasının en iyi olacağı konusunda tartıştılar. ABD, sıfır taslağındaki orijinal metni tercih etti, AB, metnin operasyon paragraflarına aktarılmasını önerdi, ve G-77/ÇİN, ilk okumada yapılan değişikliklerde ilerlemenin zorluklarına dikkat çekilmesini istedi.

Delegeler WGII’nin tartışmaları sona erdikten sonra 2015 sonrası kalkınma gündemine ormanların dahil edilmesi konusundaki metne (PP9) geri dönmeyi kabul etti. G-77/ÇİN, kentleşmenin zorlukları konusundaki AB metninin (PP9 bis) gerekçesini sorguladı. AB ve ABD, bunun öneminin altını çizdiler ve metni yeniden formüle etmeyi kabul ettiler.

Ormanların kentsel topluluklara katkısı için iletişim araçları geliştirilmesi konusunda (OP13), G-77/ÇİN, insan refahına ve kentsel topluluklara yapılan atfın silinmesini istedi ve AB, buna karşı çıktı. İSVİÇRE, “kırsal ve kentsel topluluklar” atfının kullanılmasını istedi ve delegeler bunu kabul ettiler.

G-77/ÇİN, AB’nin Uluslararası Orman Günü kutlamasına ilişkin UNGA ilke kararına A/RES/67/200 dikkat çekilmesi önerisini (OP14 alt) destekledi, ve AB ile birlikte, Uluslararası Orman Günü kutlamalarında UNFF Sekreterliğinin rolünün (OP15) silinmesini destekledi, ABD buna karşı çıktı.

İşbirliğinin artırılması konusunda (OP11), ABD, AB’nin bağışçı ülkelere ve CPF örgütlerine özel atfın silinmesi önerisini destekledi. G-77/ÇİN, SFM’ye ilişkin deneyimlerin, alınan derslerin ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik eden bir giriş önerdi.

CPF’yi raporların düzeltilmesinde işbirliği yapmaya davet etme konusunda (OP12a), delegeler, Montreal Süreci ve ITTO gibi süreçleri ve örgütleri dışarıda bırakmaktan kaçınma konusunda YENİ ZELANDA’nın ifade ettiği kaygıları tartıştılar.

Ana Grupların kullanılmasında UNFF Sekreterliğinin etkisinin güçlendirilmesi konusunda (OP13a), delegeler iş dünyasına ve endüstriye yapılan özel atfı silmeyi kabul ettiler. G-77/ÇİN, yerel halkların ve toplulukların belirtilmesi çağrısını yaptı.

CPF örgütleri arasındaki sinerjilerin desteklenmesine devam etme konusunda (OP13b), G-77/ÇİN, AB ve TÜRKİYE, metni CPF’nin diğer aktiviteleriyle birleştirme yönündeki İSVİÇRE önerisini desteklediler (OP12).

WGI, bilgilerin sistematik olarak toplanmasının, analizin ve raporlanmasının iyileştirilmesini (OP1a) silmeyi kabul etti. Fırsat sağlayan çevrelerin güçlendirilmesi konusunda (OP1d), ABD, paydaşlara yapılacak atfın bir başka yere alınmasının daha doğru olacağına dikkat çekti.

İSVİÇRE, AB tarafından önerilen cinsiyet eşitliği stratejilerinin geliştirilmesini destekledi (OP1e bis). SFM’e yatırıma yönelik teşvikler geliştirilmesi konusunda (OP1f), ABD ve AB, odak noktasının topluluk ormanları ve küçük mülkiyet sahipleri olarak kalması gerektiğini söylediler.

Doğal afetlerin ve aşırı iklimsel olayların risklerinin ve etkilerinin azaltılması için Üye Devletler tarafından yürütülecek stratejiler konusunda (OP1g), G77/ÇİN, teknik ve finansal işbirliği mekanizmalarının altını çizdi ve AB buna karşı çıktı. Eş Başkan Masinja, bu grupların temsilcilerinin kullandıkları dillerin belirlenmesini istedi.

Ormanlar ve ekonomik kalkınma için kaynakların harekete geçirilmesi konusunda (OP2), AB, mali konulardaki tartışmalar için WGII ile ilişki kurulmasını önerdi ve delegeler bunu kabul ettiler.

ÇALIŞMA GRUBU II

WG2, Çarşamba sabahı AHEG konusundaki paragrafları (OP3-8) ele almak için oluşturulan formel olmayan grubun vereceği güncel bilgileri dinlemek üzere tekrar toplandı. Formel olmayan grubun eş yöneticisi Alan Reid (Yeni Zelanda), metnin başka şeylerin yanı sıra, açık uçlu, hükümetler arası bir AHEG ve bağımsız bir IAF gözden geçirmesi oluşturma önerisini yansıtmak üzere kaleme alınmış olduğuna dikkat çekti. Ele alınması gereken ana konuların UNFF’in ve bunun CLI’ler dahil destek yapılarının geçmişteki performanslarının; gelecekteki IAF için NLBI’nin ve seçeneklerin; ormanla ilgili diğer konvansiyonlarla ilişkili olarak NLBI’nin; UNFF Sekreterliğinin ve bunun işlevlerinin; üyelerinin bireysel etkinliklerine ek olarak CPF’in etkinliklerinin; MoI’nin ve kolaylaştırıcı sürecin; ve UNFF ile BM’in ilişkisinin gözden geçirilmesini içerdiğine dikkat çekti.

Reid, formel olmayan grubun çalışmasına devam etmesi için ek süre istedi. WGII Eş Başkanı Saiful Azam Martinus Abdullah, toplantıya ara verdi ve öğleden sonra tekrar toplanarak gözden geçirilmiş taslak metnin ikinci okumasına başlanacağını söyledi.

Öğleden sonra, WG II Eş Başkanı Srećko Juričić oturumu yönetti. Eş yönetici Reid, formel olmayan grubun AHEG, bağımsız gözden geçirme ve ülkelerin ve diğer paydaşların sunumları konusundaki metni formüle ettiklerini belirtti. Grubun bağımsız gözden geçirme ve finansman ve fon sağlama konularının ayrıntıları üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

WG, operasyonel paragraflardan başlayarak gözden geçirilmiş taslak metnin ikinci okumasına başladı. WG, onaylanmak kaydıyla, gıda güvenliği, su, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, yoksulluğun azaltılması ve enerji konularında dört GOF’u gerçekleştirmenin ve SFM’nin önemini vurgulayan paragrafı (OP1 bis) kabul etti.

WG, onaylanmak kaydıyla, UNFF Sekreterliğinin Rio+20 sonuçlarının ve 2015 sonrası kalkınma gündeminin uygulanmasında ormanların önemini vurgulayan mesajın (OP1 ter) tanıtımını yapmasını istedi ve CPF üyelerini de bunu yapmaya davet etti.

Üye Devletlerin Rio+20 sonuçları ve 2015 sonrası kalkınma gündemi tartışmalarında SFM’i dahil etme yönünde cesaretlendirilmesi konusunda (OP2), ABD, alternatif bir dil önerdi (OP2 alt). WG, onaylanmak kaydıyla, Üye Devletleri Rio+20 sonuçları ve 2015 sonrası kalkınma gündemi tartışmalarında SFM’i bütünüyle dahil etme yönünde cesaretlendirmeyi kabul etti.

Çeşitli organlar tarafından toplantılar arası çalışmalarla sağlanan girdilerin onaylanması konusunda (OP10), G-77/ÇİN, CLI’lerin 1yeşil bir ekonomideki rolü” konusundaki çalışmasında “yeşil ekonomilere” yapılan atfı silmeyi önerdi. FAS ile onu destekleyen G-77/ÇİN ve JAPONYA, “ilgili CLI’ler” atfının yapılmasını ve toplantılar arası çalışma listesindeki atfı dahil etmeyi önerdi.

Akşamüstü, WGII’ye formel olmayan grupla ilgili olarak rapor veren eş yönetici Reid, grubun gözden geçirme süreci için tutarlı bir çalışma akışına yönelik metni formüle ettiğini belirtti. Bu metnin istek uyandıran bir metin olduğuna dikkat çekti ve gözden geçirmenin bağımsız olması gerektiğini ve fon sağlama kısıtlarının hâlâ var olduklarını vurguladı.

ABD, JAPONYA ve İSVİÇRE, SFM’ye yönelik ODA’da önemli düzeyde artışa dikkat çeken AB önerisini desteklediler (OP10 bis). G-77/ÇİN, bu artışın nedeninin iklim finansmanındaki artış olduğunu söyleyerek, karşı çıktı. AB ile onu destekleyen ABD, kaynakların mobilizasyonunun artırılması konusundaki GOF’un gerçekleştirilmesi yönündeki ilerlemeyi olumlayan bir uzlaşma metni önerdi.

G-77/ÇİN, orman finansmanının gelişimini tanıyan metnin (OP10 ter) silinmesini istedi, bu metin bir küresel orman fonu kurulması ile ilişkilendirildiği takdirde paragrafı kabul edeceğini belirtti. AB, G-77/ÇİN’in önerisi ile uzlaşma metninin reddedilmiş olduğunu ve dolayısıyla OP10 bis’teki dilin orijinal öneriye geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Orman finansmanındaki boşlukları ele alınması ve Orman Belgesinin uygulanmasına yönelik finansmanın artırılması konularında (OP12b), JAPONYA, “Orman Belgesi” yerine “NLBI” kullanılmasını önerdi ve WGII bunu kabul etti. G-77/ÇİN, Üye Devletlerin ve diğerlerinin boşlukların “ele alınmasında kaynak artırımı sağlamaya” ve “NLBI’in uygulanmasına yönelik finansmanı artırmaya” davet edilmesini önerdi ve WGII onaylanmak kaydıyla bunu kabul etti.

FORMEL OLMAYAN GÖRÜŞMELER

AHEG: Reid ve Elise Haber’in (South Africa) eş yönetimindeki formel olmayan grupta, delegeler, IAF gözden geçirme süreci ve potansiyel bir AHEG konularında bir uzlaşı sağlamak için, ortaya çıkan sorunlar konusundaki metni tartıştılar.

Bu tartışmalar sırasında, delegeler, IAF gözden geçirme süreci ve AHEG süreci konularındaki açıkça tanımlanmış paragraflara dikkat çektiler. İlke kararına konacak metnin gözden geçirmeyi ve AHEG’i yöneteceğini ve yol haritasının bir “iskeleti” olacağını vurguladılar, ve ayrıntılarla genel zaman çizelgesinin ilke kararına eklenecek bir ekle verilebileceğine dikkat çektiler.

Delegeler, bu konuda bir anlaşmaya varılmadan 2015 sonrası kalkınma gündemini etkilemeye ve AHEG toplantılarının sayısına atıfta bulunmaya karşı uyarıda bulundular. Gözden geçirme sürecinin metodolojinin ele alınmasını istediler ve “iskelet” ile ek içinde CPF ile CPF üyesi örgütler arasında net bir ayrım yapılmasını istediler.

KORİDORLARDA

UNFF10’in onuncu gününe birçok delege erken başladı. Koordinasyon toplantıları ve formel olmayan gruplar, Çalışma Grupları gözden geçirilmiş taslak ilke kararlarının ikinci okuması başlamadan önce uzlaşma görevi üstlendiler. Kimileri için çalışma gruplarının hızı yerel İstanbul otobüslerinin hızına benzemişti, yol boyunca delegelerin “otobüsten inip görüşmeleri” için bir sürü durak vardı.

Delegeler yol boyunca yolcu kaybeder gibi görünmelerine karşın, yine de son durağa eriştiler. Genel olarak, delegeler, her iki Çalışma Grubunda da paragraflar konusunda onaylanmak kaydıyla fikir birliği sağlandıkça, bir miktar ilerleme olduğu için görece tatmin olmuşlardı. Bununla birlikte, kimileri bazı konularda ilerlemenin tersine döndüğünü düşünüyorlardı. Bir delege üzerinde anlaşmaya varılan paragrafların “en alt dallardaki meyveler” olduğuna ve çekişmeli konuların ertelendiğine dikkat çekti.

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags