Daily report for 16 April 2013

UNFF10 toplantısı 16 Nisan Salı günü devam etti. Sabah, genel toplantıda Forum Güvence Fonu ele alındı ve bütçe ve yasal konularda bir brifing verildi. Sabah ve öğleden sonra, çalışma Grupları karar metninin sıfır taslaklarını okumaya devam ettiler. WGI, dört GOF’un gerçekleştirilmesine doğru ve Orman Belgesinin uygulanması konusunda elde edilen ilerlemenin değerlendirilmesi; bölgesel ve alt bölgesel girdiler; ormanlar ve ekonomik kalkınma; ve işbirliğiyle politika ve program koordinasyonun artırılması konularındaki metnin ilk okumasını tamamladı. WGII, ortaya çıkan sorunlar ve MoI konularındaki metnin ilk okumasını tamamladı. Akşamüstü WGII toplantısında AHEG ve küresel orman fonu ile ilişkili resmi olmayan görüşmeler devam etti.

GENEL TOPLANTI

FORUM GÜVENCE FONU: UNFF10 Başkanı Mario Ruales Carranza bu gündem maddesini sundu. UNFF Direktörü Jan McAlpine UNFF’i Desteklemek için BM Güvence Fonları konulu Sekreterlik Notunu (E/CN.18/2013/13) ana hatlarıyla sundu. 2011-2012 arasındaki iki yıllık sürede Üye Devletlerden Güvence Fonuna alınan gönüllü katkıların bir listesini verdi ve bu fonların nasıl harcandığını ana hatlarıyla sundu. UNFF Direktörü Jan McAlpine Sekreterliğin personel durumunu bütçe kısıtlamaları nedeniyle “tehlikede” olarak tanımladı ve Üye Devletlerin katkılarının artmasını istedi.

DESA’dan Ivan Koulov, başka şeylerin yan sıra, BM personelinin yolculukları, konferans hizmetleri ve gelişmekte olan ülkelerin uzmanlarının katılımının desteklenmesi dahil, toplantıların New York, Nairobi ve Viyana’da yapılmasının masraflarını özetledi. Toplantı masraflarının New York’ta Viyana’dakinden 100.000 ABD Doları daha az ve Nairobi’dekinden 150.000 ABD Doları daha az olduğunu belirtti.

BM Yasal İşler Bürosundan Stadler Trengove, açık uçlu bir AHEG’in anlamını açıklayarak, üyeliğin tüm Devletlere ve Ana Gruplara açık olacağını söyledi. AHEG’in modaliteleri ve talimatları konusunda karar verecek olanın UNFF olduğuna dikkat çekti. BM varlıklarının bağımsız uzman gözden geçirmesine yönelik seçeneklere ilişkin olarak, Birleşik Bağımsız Birim; Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetim Danışman Komitesi dahil, olası seçenekleri sundu.

Bunu izleyen tartışmalarda, delegeler, toplantının New York ya da Nairobi’de yapılamasının masrafları; UNFF10 ilke kararlarında Sekreterliğe verilmesi beklenen görevlerin Program Bütçesi Tahmini (PBI); ülkeler tarafından CLI’ler için harcanan fonların formel bir şekilde yansıtılması gereği; önümüzdeki iki yıl boyunca Sekreterliğin görevine ilişkin net öncelikler belirleme gereği; bir AHEG bağlamında “hükümetler arası” teriminin anlamı; bağımsız bir IAF gözden geçirmesi başlatmanın yasal açıdan getirecekleri; ve Güvence Fonuna ek katkı çağrısı; ve iş beklentileri ile mevcut mali kaynakları dengeleme gereği dahil, sorunlar hakkında görüş belirttiler.

Belirtilen görüşlere yanıt veren Koulov, konferans hizmetlerinin New York dışında yapılan toplantıların çevirileri dahil ek masraflarının Nairobi’ye yapılacak düşük ücretli uçuş masraflarından ve günlük tayın bedelinden elde edilen tasarrufu aştığını belirtti. PBI’lerin Yardımcı Organlara sunulmadığını açıkladı.

Trengove, Ana Grupların toplantıya alınacaklarını fakat oy veremeyeceklerini ya da resmi kararlara karşı çıkamayacaklarını belirterek, “hükümetler arası” teriminin önemini açıkladı.

ÇALIŞMA GRUBU I

Ormanlar ve ekonomik kalkınmaya yönelik kaynakların harekete geçirilmesi konusunda On (OP2), G-77/ÇİN adına Endonezya, dayanışma, işbirliği ile bölgesel ve alt bölgesel süreçlerin güçlendirilmesi konusunda metin eklenmesini önerdi (OP2 bis-ter). AB adına İrlanda, ve İSVİÇRE, ulusal ve bağışçı topluluk fon sağlama kaynakları arasındaki denge konusundaki kaygılarını ifade ettiler ve yeşil bir ekonomide ormanlara dikkat çekilmesini önerdiler (OP2 quart).

İşbirliğinin artırılması konusunda (OP3), G-77/ÇİN, “Kuzey-Güney” ve “üçlü işbirliği” terimlerini ekledi ve birkaç delege veri tabanlarının ve bilgi ağlarının genişletilmesini önerdiler.

CPF’in orman ürünleri ve hizmetlerinin pazar dışı değerlerinin değerlendirilmesinde ülkelere yardım etmesi konusunda (OP4), AB, ahşap dışı hizmetlerin ekonomik değerinin ölçülmesi konusunda alternatif metin verdi (OP4 alt). İSVİÇRE, sağlam veriler elde etmek ve alınan derslerin paylaşılmasına yönelik yardımı vurguladı. G-77/ÇİN, pazar dışı temelindeki yaklaşımların geliştirilmesi konusunda ek metin önerdi.

Orman değerlendirmesi konusunda süren inisiyatiflerin uyumlulaştırılmasında CPF üyelerinin yardımı konusunda (OP5), AB ve ABD, değerlendirmenin uyumlaştırma sağlamaya yetecek kadar gelişmediğine dikkat çektiler.

SFM’e yönelik kriterler ve göstergeler konusunda CPF ile işbirliği ve bilgi ve veri boşluklarının ele alınma yolları konularında (OP6a), AB, böylesi bir işbirliğinin diğer BM organlarını kapsaması gerektiğini söyledi. G-77/ÇİN, buna ilişkin bir ek metin önerdi (OP6a bis).

Finans kurumlarıyla ortaklık kurma konusunda (OP6b), AB, ile İSVİÇRE, bu talimatın kapsamının UNFF Sekreterliği için çok büyük olduğunu söyledi.

Orman Belgesinin uygulanması ve bunun raporlanması ve dört GOF’un gerçekleştirilmesi konularında (OP7), AB, ilerlemenin onaylanmasını önerdi. G-77/ÇİN, çabaları artırmak için kapasite oluşumunun, teknoloji transferinin ve mali kaynakların desteklenmesi çağrını yaptı.

UNFF11’e rapor verme konusunda (OP8), İSVİÇRE, IAF gözden geçirme sürecinin net bir bağlamda ele alınması çağrısını yaptı. Uygulama ve raporlama çabalarına yönelik bağışçı desteği konusunda (OP9), AB ve İSVİÇRE, WGII’de MoI konusunda süren tartışmalar hakkına konuştu.

Orman Belgesinin CPF örgütlerinin çalışma programlarına sokulmasına yönelik UNFF Sekreterliğinin karşısındaki fırsatlar konusunda (OP10d), İSVİÇRE, ve onu destekleyen AB ve ABD, bu sorumluluğun Üye Devletlere ya da CPF’e bırakılmasını isteyerek, metnin silinmesini istedi.

UNFF’e örgütlerden, süreçlerden ve Ana Gruplardan girdi temin edilmesinin cesaretlendirilmesi konusunda (OP11), AB, bağışçı ülkelerin ve CPF örgütlerinin bu çabaları destekleme isteğinin silinmesini önerdi.

Raporların düzene sokulmasında CPF işbirliğinin davet edilesi konusunda (OP12a), AB, tutarlılığı artırmak için kapsamın genişletilmesini destekledi. G-77/ÇİN, formel olmayan konsültasyonların parantez içine alınmasını önerdi.

Ana Grupların devreye alınmasında UNFF Sekreterliğinin etkililiğinin güçlendirilmesi konusunda (OP13a), G-77/ÇİN, yerel halklar ve yerel topluluklar dahil, ilişkin paydaşlara atıf yapılmasını önerdi.

İSVİÇRE, SFM’yi teşvik edecek ormanla ilişkili etkinlikler ve programlar arasındaki sinerjilerin beslenmesinde (OP13b) UNFF Sekreterliğinin değil, CPF’in görevlendirilmesini önerdi.

Ormanların kentsel topluluklara katkısı konusunda iletişim araçları geliştirme konusunda (OP13c), AB, UNFF Sekreterliğinin CPF ve FAO ile işbirliği yapmasını önerdi; ABD, bunun Üye Devletlerin görevi olduğunu söyledi.

2015 sonrası kalkınma gündemine ormanların alınmasının teşvik edilmesi konusunda (OP13d), AB, WGII’de yapılan, ortaya çıkan sorunlar hakkındaki tartışmaların sonucunun alınmasını beklemeyi önerdi.

Uluslararası Orman Gününün teşvik edilmesi ve örgütlenmesi konusunda (OP14), G-77/ÇİN, Toprak Ana’nın bütünlüğünün korunmasında ormanların katkısına dikkat çekilmesini önerdi. AB, BM Genel Kurul ilke kararı A/RES/67/200’e dikkat çekilmesini ve böylelikle kutlamaların desteklenmesinde UNFF Sekreterliğinin rolünün tanımlanmasının gerekliliğinin (OP15) ortadan kaldırılmasını önerdi (OP14 alt).

WGI Eş Başkanı Masinja, sıfır taslağının ilk okumasını kapatarak, metin üzerindeki tüm önerilerin Salı günü öğleden sonra 7’ye kadar Sekreterliğe gönderilmesi gerektiğini tekrarladı. İlke kararı taslağının ikinci okumasının Çarşamba günü başlayacağını söyledi.

ÇALIŞMA GRUBU II

MoI: Tüm düzeylerdeki eylemler için (MoI OP3), ABD ve AB, “üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılmış şart ve koşullar hakkındaki” EST’lerin transferinin güçlendirilmesini önerdi ve AB, hükümetler için ek kaynakları harekete geçirmenin ve vergi gelirlerini artırmanın bir yolu olarak sürdürülebilir olarak yönetilen ormanlardan yerel mevzuata göre toplanarak elde edilen orman ürünlerinin üretiminin ve tüketiminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için Üye Devletlerin ve paydaşların pazar temelindeki yaklaşımları kullanmaya davet edilmesini önerdi.

İSVİÇRE, ile ABD, veri toplama konusundaki metnin (MoI OP4d alt) silinmesine karşı uyarıda bulundu ve Üye Devletler daha fazla mali yardım ve başka yardımlar istiyorsa, orman kaynaklarının temel hatlarını oluşturmaya yetecek verilerin elde olması gerektiğini söyledi. AB, SFM finansmanı için özel sektörün potansiyelinin kullanılması konusunda metin eklenmesini önerdi (MoI OP4f).

GEF’i GEF-6’da ormanlar konusunda yeni bir odak alan oluşturmayı ele almaya davet eden metin konusunda (MoI OP7), İSVİÇRE, ile onu destekleyen AB ve ABD, “GEF’i ele almaya davet etme” nosyonunun kalmasını istedi. G-77/ÇİN adına Gana, “GEF’i SFM için adanmış, yeni bir odak alan oluşturmaya çağırma” ibaresini destekledi. İSVİÇRE, böyle bir pencerenin ancak yasal bağlayıcılığı olan bir araç oluşturulduktan sonra oluşturulabileceğinin altını çizdi ve SUUDİ ARABİSTAN buna karşı çıktı.

SFM için finansman konusunda, AB, FAO’nun çalışmalarını ilerletme konusunda, özel sektörün özel yatırımların ölçeği konusundaki bilgileri iyileştirmeye ele alma konusunda ve UNFF Sekreterliğinin kamu finansmanı hakkındaki veri kaynaklarını iyileştirme konusunda teşvik edilmelerini önerdi (MoI OP10 bis-quat). G-77/ÇİN, gelişmekte olan ülkelerin ve konvansiyonların SFM’ye katkılarını artırmalarını istedi (MoI OP11 alt).

G-77/ÇİN, ile KÜBA, GÜNEY AFRİKA, KAMERUN, SUUDİ ARABİSTAN, GABON, ÇİN, GUATEMALA, TÜRKİYE ve EKVATOR, UNFF10’i küresel bir orman fonu oluşturmaya davet ede metni desteklediler (MoI OP12). AB, ABD, İSVİÇRE, JAPONYA, KANADA, YENİ ZELANDA ve NORVEÇ, gönüllü bir küresel orman fonu oluşturmayı ele almaya çağıran orijinal metnin kalmasını istediler. YENİ ZELANDA, şimdiye kadar yapılan tartışmaların küresel bir orman fonu gerekliliğini göstermediği uyarısını yaptı.

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR: İSVİÇRE, UNFF’in 2015 yılında IAF’in etkiliğinin gözden geçirilmesi kararını verdiği ECOSOC kararını hatırlatan ek bir önsöz paragrafı (EI PP0) istedi. 2015 sonrası kalkınma gündemi, Rio+20 izlemesi ve UNFF11 temaları arasındaki bağların vurgulanması konusunda (EI PP4), AB, WGI kapsamındaki benzer paragraflara ilişkin tartışmalarla koordinasyon kurulması çağrısını yaptı. Politika kararlarına daha iyi bilgi sağlamak amacıyla Gayrı Safi Milli Hasılayı tamamlayacak daha geniş ilerleme önlemlerine gerek olduğunun kabul edilmesini ve MDG 7-1 göstergesinin (ormanlarla kaplı arazinin oranı) küresel düzeyde olumsuz evrimleşmeyi sürdürdüğüne dikkat çekilmesini önerdi (EI PP4 bis-ter). FAS, BM Genel Sekreterinin Yüksek Düzey Danışman Grubunun İklim Değişikliğinin Finansmanı üstlendiği orman finansmanı çalışmasına dikkat çekilmesini önerdi.

Eş Başkan AHEG (EI OP3-8 ve MoI OP12) ile ilişkili paragraflar konusunda Güney Afrika ve Yeni Zelanda’nın eş yardımlarıyla, formel olmayan görüşmeler yapılmasını önerdi ve delegeler bunu kabul ettiler.

KORİDORLARDA

UNFF10’un yedinci gününde, karar taslaklarının birinci okumaları devam etti. Birçok delege koordinasyon toplantılarının ve ilerlemeyi engellediği görülen formel olmayan görüşmelerin uzun ve sıkıcı olmasından bunaldıklarını ifade etti. Normalde her konuda anlaşan ülkeler karşıt konumlar almaya başladıkça, müzakere yapan bloklar ve bölgesel gruplardaki çatlaklar ortaya çıktı. Müzakere metninde ideolojileri yansıtmak için taviz verildiğinde bile, bazı önemli sorunlar konusunda hâlâ ayrılıklar vardı. Karşılıklı destek ruhu, mevcut müzakere bloklarında kalmak yerine, belirli konularda daha küçük fraksiyonlara bölünmeye doğru gitti. WGII, MoI konusunda, küresel orman fonu ile IAF’ın 2015 gözden geçirilmesi süreci hakkındaki sorunları ele almak için formel olmayan bir danışma grubu oluşturarak bu ayrılıkları çözümlemeye çalıştı. Bununla birlikte, bazı delegeler kapasite oluşturmanın ve teknoloji transferini desteklemenin hâlâ eksik kaldığını düşünmekteydiler. Hayal kırıklığı içindeki bir delegenin “eğer öğrenim pahalıysa, o zaman hep birlikte cahil kalalım” dediği duyuldu.

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags