Daily report for 18 April 2013

UNFF10 toplantısı 18 Nisan Perşembe günü devam etti. Sabah, WGI’deki delegeler formel olmayan grup görüşmelerinden sonra, gözden geçirilmiş taslak metnin ikinci okumasına devam ettiler. WGII’deki delegeler sabah boyunca formel olmayan gruplarla toplanarak AHEG süreci ve SFM için MoI konularını ele aldılar.

Öğleden sonra, WGI, gözden geçirilmiş taslak metnin üçüncü okuması için tekrar toplandılar. WGII, formel olmayan gruplardan son durum hakkında bilgi almak için kısa bir toplantı yaptı, bundan sonra formel olmayan gruplardaki tartışmalara geri dönüldü. Akşamüzeri Çalışma Gruplarının ilerlemesini değerlendirmek üzere kısa bir genel toplantı yapıldı. Çalışma Gruplarının çalışmaları gece geç vakitlere kadar sürdü.

ÇALIŞMA GRUBU I

Perşembe sabahı, WGI, formel olmayan grup görüşmelerinin sonuçlarını ele almak için tekrar toplandı. Gün boyunca, WGI, başka konuların yanı sıra, SFM ile ilgili güçlükler (PP9 bis); bölgesel ve alt bölgesel süreçlerin Foruma girdi sağlamak için gösterdikleri çabalar (OP Pre2 bis); Ana Grupların etkinliklerine devam edilmesi ve bu etkinliklerin güçlendirilmesi ve yerli halklarla yerel toplulukların öneminin tanınması (OP13a); ormanların ve SFM’in sürdürülebilir kalkınmadaki rollerinin artırılması (OP2 quart); ve SFM’in ulusal kalkınma stratejilerine entegre edilmesi (OP1b) konularında paragraflar üzerinde onaya tabi olmak koşuluyla fikir birliğine vardılar.

Formel olmayan grubun yöneticisi Christoph Dürr (İsviçre), formel olmayan grup tarafından ormanların 2015 sonrası kalkınma gündemine alınması ve doğal afetlerle aşırı iklim koşullarının risklerini ve etkilerini azaltmaya yönelik politikalar ve stratejiler (PP9 bis); bölgesel ve alt bölgesel girdiler (OP2 ter bis); ormanların değerlendirilesi konusunda sürdürülmekte olan inisiyatiflerin uyumlaştırılmasında CPF üyelerinin yardımı (OP5); ve UNFF Sekreterliğinin Ana Grupların işe koşulmasındaki etkililiği (OP13a) konularında önerilen taslak metni sundu.

G-77/ÇİN adına Kenya, tek tek ülkelerin bazı ayrıcalıklar yaptıklarını vurguladı ve G-77/ÇİN’in yeni metni düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek, değişiklikler önerdi.

Tekrar toplanıldığında, G-77/ÇİN tekrar söz aldı ve doğal afetlerle aşırı iklim koşullarının risklerini ve etkilerini azaltmaya yönelik politikalar ve stratejiler konusunda değişiklikler önerdi (OP1g).

ABD, ile onu destekleyen AB, Sekreterliği SFM ile ilgili konularda işbirliği yapmaya “çağırmak” yerine “davet etmek” teriminin kullanılmasını önerdi (OP2 ter bis). G-77/ÇİN görüşmek için vakit istedi.

G-77/ÇİN, CPF üyesi örgütleri pazar dışı orman ürünlerinin ve hizmetlerinin değerlendirilmesinde ülkelere yardım etmeye davet eden birleştirici metne (OP4, 4 alt 1 and 4 bis) karşı çıkarak, bu birleştirilmiş metnin önceden pazar dışı orman ürünlerinin ve hizmetlerinin değerlendirilmesine yapılmış olan vurguyu baltaladığı uyarısını yaptı. Orman değerleri yelpazesinin tanınması ve düşünülmesine yönelik sürmekte olan inisiyatifleri teşvik için, orman “malları ve hizmetleri” yerine “ürünleri ve hizmetleri”ne atıf yapılmasını tercih ettiklerini söylediler (OP5). Delegeler bu konudaki tüm alternatif metinleri silmeye karar verdiler (OP5 alt 1 ve alt 2).

WGI öğleden sonra tekrar toplandı. WGI Eş Başkanı Shulamit Davidovich, askıda olan WGI metnine entegre edilmek üzere, 2015 sonrası kalkınma gündemi konusunda WGII’de kabul edilen metni (WGII OP1 ter ve OP2) sundu.

G-77/ÇİN, 2015 sonrasındaki BM kalkınma gündemine atıf yapmaya ilişkin giriş paragrafının (PP9) değiştirilmesini kabul etti. ABD ile onu destekleyen AB, YENİ ZELANDA, MEKSİKA ve TÜRKİYE, bu metnin işbirliğinin artırılması konusundaki bölüme eklenmesini önerdiler (OP13d). AB ayrıca ormanların rolünü ele alan, 2015 sonrasındaki BM kalkınma gündemi WGII metninin (WGII OP2) ormanlar ve ekonomik kalkınma konulu WGI bölümüne aktarılmasını önerdi. YENİ ZELANDA, WGII’den gelen metnin değiştirilmeden kabul edilmesi konusunda anlaşmış olduklarını vurguladı ve Üye Devletlere hükümetler arası süreçlerde BM desteği isteyen G-77/ÇİN önerisini WGII’ye göndermeyi önerdi. Metin parantez içinde bırakıldı.

Ormanların ulusal ve yerel ekonomilere katkıları konusunda (OP1a alt), G-77/ÇİN adına Endonezya, hem pazar değerlerinin hem de pazar dışı değerlerin ele alınmasını istedi ve İSVİÇRE buna karşı çıktı. G-77/ÇİN, “mallar” yerine “ürünler” kullanılmasında ısrar etti. Delegeler, pazar dışı yaklaşımlar için veri toplanması, analizi ve raporlanması konusundaki alternatif metni silmeyi kabul ettiler (OP1a alt 2), piyasa bazlı yaklaşımların dahil edilmesi konusunda tartıştılar (OP1a alt 2 bis). Eş Başkan Davidovich bu paragrafın formel olmayan grup tarafından tartışılmasını önerdi.

SFM’in teşvik edilmesine yönelik politika ve stratejilerin yaratılması, güçlendirilmesi ve uygulanması konusunda (OP1c), G-77/ÇİN ve İSVİÇRE, “araziye” yapılan atfın silinmesini önerdi ve AB buna karşı çıktı. Bu husus formel olmayan gruba aktarıldı. SFM’in ve ormanların ekonomik kalkınmadaki rolünün teşvik edilmesi konusundaki metin (OP1c alt ve 1c bis) de formel olmayan gruba aktarıldı.

SFM’ye yatırıma yönelik fırsat sağlayan çevreler konusunda (OP1d), delegeler, “çevreler” yerine “koşullar” kullanmayı ve özel sektör yatırımlarından söz ederken “sürdürülebilir” sıfatını silmeyi kabul ettiler. G-77/ÇİN, istihdam fırsatlarından söz ederken “biyolojik bazlı ürünlerin” silinmesini istedi ve AB buna karşı çıktı. Eş Başkan Davidovich bu meseleyi formel olmayan gruba aktardı.

Ormanların potansiyelini gerçekleştirecek yasal çerçevelerin oluşturulması ve güçlendirilmesi konusunda (OP1e), AB, “yerel halklar ve yerel topluluklar”a yapılan atfın silinmesini önerdi ve bunun yerine “yerli ve yerel topluluklar”ı tercih ettiğini söyledi ve G-77/ÇİN buna karşı çıktı. Bu husus da formel olmayan gruba aktarıldı.

G-77/ÇİN, ekonomik fırsatları ve cinsiyet eşitliği stratejilerini teşvik eden ek metnin bir giriş paragrafında (PP7) verildiğini söyleyerek bu metnin silinmesini önerdi. AB ve ABD, bu konunun vurgulanması gerektiğini ve operatif bir paragrafta olması gerektiğini söylediler, fakat bu metnin ormanların potansiyeline yönelik yasal çerçeveler (OP1e) kapsamına alınmasını kabul ettiler. İSVİÇRE, “orman ürünlerinde uluslararası ticareti teşvik için” ibaresinin eklenmesini önerdi. Bu konu da formel olmayan gruba aktarıldı.

Delegeler, ormanların sürdürülebilir kalkınmaya ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ormanların katkısının tanınmasını ve yerel olarak yönetilmekte olan ormanlara vurgunun dengelenmesini konu alan, pozitif teşviklerin geliştirilmesi dahil, devlet ve özel sektör yatırımlarının artırılması konusundaki metni (OP1f) kabul ettiler.

ÇALIŞMA GRUBU II

Öğleden sonra, WGII Eş Başkanı Srećko Juričić oturumu yönetti. Formel olmayan AHEG grubu eş yöneticisi Alan Reid, Çalışma Grubuna formel olmayan grubun AHEG konusundaki ilerlemesini aktardı ve grubun çalışmasını tamamladığını ve nihai ilke kararının bir parçasını oluşturabilecek metni yazdıklarını belirtti. Formel olmayan MoI grubu yöneticisi Charles Barber (ABD), formel olmayan grubun ilerlemesini aktardı ve tartışmalı konuların bazıları için temiz bir metin ortaya çıkardıklarını fakat GEF ile ilişkili paragraflar gibi geri kalan bazı konularda vakte ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Eş Başkan Juričić, formel olmayan MoI grubunun görüşmelerine devam etmesi için toplantıya ara verdi.

GENEL TOPLANTI

UNFF10 Başkanı Mario Ruales Carranza toplantıyı açarak, Çalışma Gruplarının Eş Başkanlarını gruplarındaki ilerlemeleri anlatmaya davet etti. WGI Eş Başkanı Davidovich, WGI’in sekiz paragrafta onaylanmak koşuluyla fikir birliği sağladığını, diğer paragraflarda da anlaşma sağlamaya çok yaklaştıklarını, bu gece işlerini bitirmeye niyetli olduklarını belirtti.

WGII Eş Başkanı Juričić, IAF gözden geçirmesi konusundaki formel olmayan grubun çalışmayı bitirdiğini ve MoI konusundaki formel olmayan grubun askıda olan birçok konuda ilerleme kaydettiğini ve genel toplantı sonrasında çalışmaya devam edeceğini söyledi. WGII’nin sabah 12:00’a kadar çalışmaya devam etmesi için izin istedi.

UNFF10 Başkanı Carranza, tüm delegelerden taslak ilke kararları üzerinde uzlaşma çabalarını iki katına çıkarmalarını isteyerek, genel toplantıya ara verdi.

FORMEL OLMAYA GÖRÜŞMELER

MOI: Formel olmayan grupta delegeler ulusal (OP13) ve uluslararası (OP21) etkinlikler dahil, MoI konusundaki metni tartıştılar. Ulusal etkinlikler konusunda, delegeler SFM’e yönelik piyasa bazlı olan ve olmayan yaklaşımların geliştirilmesinin teşvik edilmesi konusundaki metni ele aldılar. Uluslararası etkinlikler konusunda, GEF’in SFM finansmanı sağlama konusundaki rolünü ve küresel bir orman fonu yaratılmasını ele aldılar.

GEF’in SFM finansmanı sağlama konusundaki rolünün artırılması konusunda geniş bir fikir birliği vardı ve birçok delege GEF’in ormanlar için yeni bir odak alan oluşturmasını ve gelecekteki yenilemelerde SFM’ye yönelik fonların dağıtımını artırmasını savunan çok sayıda delege vardı. Bazı delegeler, GEF’in bir UNFF mali mekanizması olmadığına ve bu nedenle de Forumun GEF’i görev üstlenmeye “çağırmasının” doğru olmayacağına dikkat çektiler.

Delegeler, küresel bir orman fonu oluşturulması konusunda, mevcut konumlarının birbirine zıt olduğunu, bazı delegasyonların bu oluşuma karşı çıktıklarını ve bazılarının da oluşturulmasını istediklerini gördüler. Bazı delegasyonlar bir fon oluşturma çağrısının hemen yapılmasını istediler ve yöntemlerin daha sonraki bir tarihte belirlenebileceğini söylediler, başka delegasyonlarsa böylesi bir fon oluşturmayı ele almadan önce 2015 IAF gözden geçirmesinin sonuçlarının beklenmesini istediler. Formel olmayan grup bu konunun Eş Başkanlara aktarılmasına karar verdi.

KORİDORLARDA

Perşembe sabahı görüşmeler yorgun delegeleri çok sevilen bir fincan Türk kahvesi gibi karşıladı: güçlü ve küçük müzakereler, fakat telvesi, çözülmemiş sorunları çok… Gün boyunca Çalışma Grupları aralıklarla toplanarak formel olmayan gruplardan bilgi aldılar, bundan sonra da delegeler çözümlenmemiş metinlerin acılığını gidermeye çalışmak üzere dağıldılar.

Tartışmalı olmaya devam eden, küresel bir orman fonu kurulması gibi sorunlar uzun bir liste oluştursa da, delegelerin tartıştıkları bir konunun da eski metinlere ve kararlara daha çok güvendikleriydi. Bu durumun, daha fazla inceleme ve rapor çağrılarıyla birlikte, UNFF ve Üye Devletleri içerisinde eylem artışı ve dolayısıyla hesap verme ve yönetim açılarında ek de hayra alamet olmadığının tartışıldığı duyuldu. Omuzları düşmüş bazı delegeler bu uygulamanın gittikçe daha yaygınlaştığını belirtti.

Bazı delegelerin de 2015 IAF gözden geçirmesinin önemini vurguladıkları duyuldu, çünkü bu gözden geçirme “hangisi işe yarıyor, neresi hatalı, yasal bağlayıcılığı olan bir belge sorunların aşılmasına yardımcı olabilir mi?” gibi soruların yanıtlarını bilmenin tek yoluydu. Bir delege, eylem ve hesap verebilirlik olmayışıyla birleştiğinde, gözden geçirme sürecinin yol haritası kötü çizilirse, IAF’ın kararsız bir durumda kalacağından yakınmaktaydı.

ENB ÖZETİ VE ANALİZİ: Earth Negotiations Bulletin’in UNFF10 özeti ve analizi 22 Nisan 2013 Pazartesi günü http://enb.iisd.org/forestry/unff/unff10/ adresinde çevrim içi yayınlanacaktır.

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags