Summary report, 8 April 2013

BM Orman Forumunun (UNFF10) “Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma” teması üzerine odaklanan onuncu toplantısı 8-19 Nisan 2013 tarihleri arasında Türkiye, İstanbul’da yapıldı. Ormanlar ve ekonomik kalkınma; sürdürülebilir orman yönetimi (SFM) için uygulama araçları (MoI); ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının (UNCSD ya da Rio+20) sonuçları, 2015 sonrası kalkınma gündemi ve uluslararası orman düzenlemesinin geleceği (IAF) dahil ortaya çıkan sorunlar dahil bir dizi konunun ele alındığı UNFF10’a yaklaşık 1300 katılımcı katıldı.

Bakanlar ve Delegasyon Başkanları dahil delegeler, 8-9 Nisan tarihlerinde bir Bakanlar Oturumuna katıldılar. Bakanlar Oturumunda Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı yüksek düzeyde bir açılış yapıldı, Bakanlar ve Delegasyon Başkanları beyanlarını verdiler, ormanlar ve ekonomik kalkınma ile Rio+20 çıktıları, 2015 sonrası kalkınma gündemi ve IAF’ın geleceği konularında yuvarlak masa toplantıları yapıldı ve Orman İşbirliği Ortaklığının (CPF) üye örgütlerinin başkanlarıyla yüksek düzeyli bir interaktif diyalog kuruldu.

10 Nisan’da, Üye Devletlere Kadınlar; Çiftçiler ve Küçük Orman Arazisi Sahipleri; Orman İşçileri ve Sendikaları; Bilimsel ve Teknolojik Topluluklar; Hükümet Dışı Örgütler (STK); Çocuklar ve Gençlik; Yerli Halklar; ve Endüstri dahil Ana Grupların temsilcilerinden girdi alma olanağı sağlayan bir Çok Paydaşlı Diyalog gerçekleştirildi. 11 Nisan’da, geriye kalan gündem maddeleri bir genel toplantıyla ele alındı.

UNFF10 çıktılarına ilişkin çalışmalar 12-19 Nisan tarihlerinde toplanan iki Çalışma Grubu (WG’ler) ile yapıldı. Çalışma Grubu I (WGI), CPF için daha fazla rehberlik sağlanması dahil, tüm orman tipleri için gayrı resmi bağlayıcılığı olan belgenin uygulanışındaki (NLBI ya da orman belgesi) ve dört Küresel Orman Amacının (GOF’lar) gerçekleştirilmesindeki ilerlemenin değerlendirilmesi; bölgesel ve alt bölgesel girdiler; ormanlar ve ekonomik kalkınma; ve işbirliğiyle politika ve program koordinasyonunu artırılması konularındaki gündem maddelerini ele aldı. Çalışma Grubu II (WGII) SFM için MoI, ortaya çıkan sorunlar ve Forum Güvence Fonu konularındaki gündem maddelerini ele aldı.

19 Nisan Cuma günü her iki WG içerisindeki temas grupları gün boyunca toplanarak, WGI ilke kararı taslağında MoI’ye nasıl atıf yapılacağı ve WGII ilke kararı taslağında “2015 sonrasında BM kalkınma gündemi” teriminin mi yoksa 2015 sonrası kalkınma gündemi” teriminin mi kullanılacağı dahil, askıda kalan sorunları görüştüler. Delegelerle UNFF bürosu arasında bu sorunları çözmek için yapılan bir toplantıyı takiben, WG’lerin sonuçları konusundaki raporları dinlemek için Cumartesi günü erkenden genel toplantı yapıldı. “Gündem Maddeleri 3, 4, 5 ve 8 için İlke Kararı” ve “Ortaya Çıkan Sorunlar, MoI ve Forum Güvence Fonu için İlke Kararı” 20 Nisan Cuma günü oybirliği ile kabul edildi. Delegeler uzun yıllar alan görüşmelerden sonra MoI konusunda önemli bir sonuç ve IAF gözden geçirmesine yönelik basamakları belirleyen net bir yol haritası benimsenmesini hoşnutlukla karşıladılar.

KISA BİR UNFF TARİHÇESİ

UNFF, Hükümetler Arası Orman Paneli (IPF) ve Hükümetler Arası Orman Forumu (IFF) tarafından gerçekleştirilen beş yıllık bir orman politikası diyalogunu takiben 2000 yılında kuruldu. UNFF, 2000 yılının Ekim ayında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin (ECOSOC) E/2000/35 numaralı kararıyla, tüm orman tiplerinin yönetiminin, korunmasının ve sürdürülebilir kalkınmasının teşvik edilmesi amacıyla, yan bir organ olarak kuruldu.

UNFF’in başlıca işlevleri ormanlarla ilgili anlaşmaların uygulanmasını kolaylaştırmak ve SFM konusunda ortak bir anlayış geliştirmek; hükümetler, uluslararası örgütler ve Ana Gruplar arasında sürekli politika geliştirilmesini ve diyalog kurulmasını sağlamak ve aynı zamanda bütüncül, kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ormana ilişkin meseleleri ve yeni ilgi alanlarını ele almak; ormanlarla ilgili konularda işbirliğiyle politika ve program koordinasyonunu artırmak; uluslararası işbirliğini geliştirmek ve gerçekleştirilen ilerlemeyi izlemek, değerlendirmek ve raporlamak; ve tüm orman türlerinin yönetimi, korunması ve sürdürülebilir gelişimine ilişkin siyasi bağlılığı güçlendirmektir.

IPF/IFF süreçleri SFM’ye yönelik olarak 270’i aşkın eylem önerisi üretmiştir ve bunlar yıllık toplantılarda tartışılan UNFF Çok Yıllık Çalışma Programı (MYPOW) ve Eylem Planının temelini oluşturmaktadır. UNFF’in çalışmalarına Ülkelerin ve Örgütlerin Liderliğindeki İnisiyatifler de katkıda bulunmaktadır.

ORGANİZASYON TOPLANTISI: UNFF organizasyon toplantısı 12-16 Şubat 2001 tarihlerinde New York’taki BM merkezinde yapılmıştır. Delegeler UNFF Sekreterliğinin New York’ta olması gerektiği konusunda fikir birliğine varmışlardır ve ormanlarla ilgili 14 ana uluslararası örgüt, kurum ve konvansiyonun bir ortaklığı olan CPF’in kurulması yönündeki çalışmalarını ilerletmişlerdir.

UNFF1: The Birinci UNFF toplantısı 11-23 Haziran 2001 tarihlerinde New York’ta yapılmıştır. Delegeler IPF/IFF eylem önerilerinin uygulamasına yönelik bir Eylem Planı olan UNFF MYPOW konusunu ve UNFF’in CPF ile çalışmasını tartışmışlar ve bu konuda kararlar almışlardır. Ayrıca delegeler izleme, değerlendirme ve raporlama (MAR) için yaklaşımlar ve mekanizmalar; çevresel açıdan sağlıklı teknolojilerin (EST’ler) finansmanı ve aktarımı; ve tüm orman tipleri için yasal bir çerçeve geliştirilmesine yönelik bir yetkinin parametreleri konularında UNFF’ye teknik danışmanlık yapacak üç özel uzman grubunun (AHEG’ler) oluşturulmasını tavsiye etmişlerdir.

UNFF2: İkinci UNFF toplantısı 4-15 Mart 2002 tarihlerinde New York’ta yapılmıştır. Delegeler Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesine bir Mesaj ve Bakanlar Deklarasyonu ile ormansızlaşma ve ormanların bozulmasıyla savaşma; orman korunumu ve özgün orman tiplerinin ve hassas ekosistemlerin korunması; orman örtüsü az ülkeler için rehabilitasyon ve koruma stratejileri; doğal ve dikilmiş ormanların artırılması; IAF’in etkililiğinin gözden geçirilmesi için özel kriterler; ve 2002-2005 orta dönem planında değişiklik önerileri konularında kararlar almışlardır.

UNFF3: UNFF3 İsviçre, Cenevre’de 26 Mayıs - 6 Haziran 2003 tarihlerinde toplanmış ve işbirliğiyle politika ve program koordinasyonunun artırılması; orman sağlığı ve üretkenliği; ormanların ekonomik yönleri; mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere orman örtüsünün korunması; UNFF Güvence Fonu; ve Sekreterliğin güçlendirilmesi konularında altı ilke kararı benimsenmiştir. Gönüllü raporlama formatı için iş tanımları benimsenmiştir ve MAR; EST’lerin finansman ve transferini; ve tüm orman tipleri için yasal bir çerçeve geliştirilmesine yönelik bir yetkinin parametrelerini ele alacak üç özel grup kurulmuştur.

UNFF4: UNFF4 Cenevre’de 3-14 Mayıs 2004 tarihlerinde toplanmış ve ormanlarla ilgili bilimsel bilgiler; ormanların sosyal ve kültürel yönleri; MAR ve kriterlerle göstergeler; IAF’ın etkililiğinin gözden geçirilmesi; ve EST’lerin finansmanı ve transferi konularında beş ilke kararı benimsenmiştir. UNFF4 ormanlarla ilgili geleneksel bilgiler, işbirliğiyle politika ve program koordinasyonunun artırılması konularındaki ilke kararları üzerinde fikir birliği sağlamaya çalışmış fakat başarılı olamamıştır.

UNFF5: UNFF5, 16-27 Mayıs 2005 tarihlerinde New York’ta yapılmıştır. Katılımcılar IAF’ın güçlendirilmesi konusunda anlaşamamışlar ve bir bakanlar beyanı ya da bir müzakere çıktısı üretmemişlerdir. Dünya çapında koruma altındaki ormanların ve sürdürülebilir olarak yönetilen ormanların alanlarının önemli düzeyde artırılması; SFM’e yönelik resmi kalkınma yardımındaki (ODA) azalmanın tersine çevrilmesi; orman örtüsünün kaybının tersine çevrilmesi; ve orman temelindeki ekonomik, toplumsal ve çevresel faydaların artırılmasına yönelik dört küresel amaç üzerinde, onaylanma ve nihai ayrıntıların belirlenmesine tabi olmak üzere, anlaşmışlardır. Ayrıca, ilke olarak, ilerideki bir tarihte ormanlar ve MoI konularında bir gönüllülük kuralları ya da uluslararası bir anlayış için bir çalışma tanımı oluşturmaya yönelik müzakereler yapmak için de anlaşmaya varmışlardır.

UNFF6: UNFF6, 13-24 Şubat 2006 tarihlerinde New York’ta yapılmıştır. Delegeler IAF’in işlevi konusunda yeni bir dilin kullanıldığı bir müzakere metni, 2007 sonrasında UNFF’in iki yılda bir yapılması taahhüdü ve UNFF7’in tüm orman tipleri için gayrı resmi bağlayıcılığı olan bir belge (NLBI ya da orman belgesi) benimsemesi için bir istek üretmişlerdir. UNFF6 ayrıca IAF için altı küresel amaç belirlemişlerdir: koruma, restorasyon, ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma yolları dahil, SFM yoluyla dünya çapındaki orman örtüsünün tersine çevrilmesi; orman temelindeki ekonomik, toplumsal ve çevresel yararların ve ormanların üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine katkısının artırılması; dünya çapında korunmakta olan orman alanlarının ve sürdürülebilir olarak yönetilen diğer orman alanlarının önemli düzeyde artırılması; ve SFM’e yönelik ODA azalmasının tersine çevrilmesi ve SFM’in uygulanmasına yönelik tüm kaynaklardan gelecek yeni ve ek finansal kaynakların önemli düzeyde hareketlendirilmesi.

UNFF7: UNFF7 16-27 Nisan 2007 tarihlerinde New York’ta yapılmıştır. İki hafta süren müzakereler sonunda tüm gece boyunca yapılan tartışmalarla doruk noktasına varan bu toplantıda, delegeler, 2007-2015 dönemi için Orman Belgesini ve bir MYPOW benimsemişlerdir. Delegeler aynı zamanda iki Çok Paydaşlı Diyaloga, CPF üyesi örgütlerle bir panel tartışmasına ve 2011 Uluslararası Orman Yılı hazırlıklarının başlatılmasına katılmışlardır. Delegeler UNFF8’de benimsenmek üzere, bir “tüm orman tipleri için gönüllü küresel finans mekanizması/portfolyo yaklaşımı/ orman finansman çerçevesi” üzerinde düşünülmesi ve geliştirilmesi üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

UNFF8: UNFF8 20 Nisan - 1 Mayıs 2009 tarihlerinde New York’ta yapılmıştır. Delegeler şunları tartışmışlardır: ormanlar ve iklim değişikliği, orman örtüsünün kaybının ve bozulmasının tersine çevrilmesi ve ormanlarla biyolojik çeşitliliğin korunması dahil, değişen bir çevre içinde ormanlar; ve SFM için MoI. Sonunda tüm gece süren bir oturumda delegeler değişen bir çevre içinde ormanlar, işbirliğiyle sektörler arası politika ve program koordinasyonunun artırılması ve bölgesel ve alt bölgesel girdiler konularında bir ilke kararı almışlardır. Delegeler SFM finansmanı konusunda fikir birliğine varamamış ve köşeli parantez içindeki müzakere metnini Forum’un bir sonraki toplantısına bırakmaya karar vermişlerdir.

ÖZEL UNFF9 TOPLANTISI: Özel UNFF9 toplantısı 30 Ekim 2009 tarihinde New York’ta yapılmıştır. Forum SFM’in uygulanması, dört GOF’un gerçekleştirilmesi ve orman belgesinin uygulanmasını destekleyecek kaynakları harekete geçirecek stratejilere ilişkin önerileri formüle edecek bir açık uçlu hükümetler arası AHEG kurulmasına karar vermiştir. Forum ayrıca başka şeylerin yanı sıra gerekli finansmanı harekete geçirmek için engelleri ve fırsatları belirlemede yardım etme yoluyla gelişmekte olan ülkelere yardım etmek üzere bir Kolaylaştırıcı Süreç oluşturmuştur.

UNFF9: UNFF9, 24 Ocak - 4 Şubat 2011 tarihlerinde New York’ta yapılmıştır ve 2011 Uluslararası Orman Yılını başlatmıştır. Forum başka şeylerin yanı sıra ilerlemenin değerlendirilmesine yönelik prosedürlere; bölgesel ve alt bölgesel işbirliğinin artırılmasına; Ana Gruplar dahil işbirliğinin artırılmasına ve SFM için MoI’ye özellikle de AHEG sürecine değinen, insan, geçim kaynakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması orman konusunda bir ilke kararını oy birliği ile kabul etmiştir.

UNFF10 RAPORU

8 Nisan Pazartesi günü UNFF10’u BM Genel Sekreterliği Ekonomik ve Sosyal İşler Başyardımcısı Wu Hongbo açtı ve UNFF’in SFM için sağlam kurumsal ve politika çerçeveleri oluşturulmasına yaptığı katkıyı vurguladı. Delegeler gündemi benimsediler (E/CN.18/2013/1/Rev.1) ve birinci UNFF10 toplantısında seçilen Büro üyelerini tekrar göreve çağırdılar: Srecko Juricic (Hırvatistan); Mario Ruales Carranza (Ekvator); Shuli Davidovich (İsrail); Saiful Azam Martinus Abdullah (Malezya); ve Anna Masinja (Zambiya). Carranza’yı oybirliğiyle UNFF10 başkanı ve Bakanlar Oturumunun Eş Başkanı ve Abdullah’ı raportör olarak seçtiler ve Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Bakanlar Oturumunun Eş Başkanlığını kabul ettiler. Delegeler WG1’e Davidovich ve Masinja’nın ve WG2’ye Juricic ve Abdullah’ın eş başkanlık yapacağı konusunda fikir birliğine vardılar.

BAKANLAR OTURUMU

8 Nisan, Pazartesi günü, UNFF10 Başkanı ve UNFF10 Bakanlar Oturumu Eş Başkanı Carranza Bakanlar Oturumunu açarak, Türkiye Hükümetine UNFF10’a ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Ormanların yerel, ulusal ve küresel ekonomilere yaptığı ekonomik katkının çok daha az anlaşıldığının altını çizdi. Orman finansmanı konusunda Özel Uzman Grubunun (AHEG) üstlendiği toplantılar arası çalışmayı vurgulayarak, UNFF10’nun bu alanda somut adımlar atma fırsatı sunduğunu söyledi.

UNFF10 Bakanlar Oturumu Eş Başkanı Eroğlu küresel yoksulluğun azaltılması gereğini vurguladı ve bu hedefe ulaşmada ormanların rolünün altını çizdi. Katılımcıları sadece çevresel çerçevede değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma açısından ormanlarla ekonomik kalkınma arasındaki ilişki üzerine odaklanmaya teşvik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan erozyonun önlenmesinde, içilebilir suyun korunmasında, ekosistemlerin korunmasında ve yoksulluğun azaltılmasında ormanların rolü üzerinde durdu ve SFM’in 2015 sonrası kalkınma gündemine dahil edilmesini destekledi.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı ve BM Daimi Kolombiya Temsilcisi Néstor Osorio, sürdürülebilir kalkınmanın üç direğinin bütünleştirilmesinde UNFF’in rolü üzerinde durdu ve ormanların küresel kalkınma gündemi içerisinde öne çıkmasını sağladığı için UNFF’i övdü.

BM Genel Sekreter Başyardımcısı Wu, SFM’in başarılı olması için yeterli ve sürdürülebilir finansman dahil, sağlam kurumsal ve politika çerçevelerine sahip olması gerektiğini belirtti. UNFF10’un bunun başarılmasında önemli katkı sağlayacağı umudunu taşıdığını söyledi.

UNFF Direktörü Jan McAlpine, ormanların sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla bağlantısı ve UNFF10 çıktılarıyla 2015 sonrası kalkınma gündemi ve Rio+20 çıktılarının çakışması gibi öncelikli konuların ele alınması amacıyla UNFF10’un nasıl organize edilmesi gerektiğini tartıştı. UNFF10’un ormanlarla ekonomik kalkınma arasındaki bağlantı ve Orman İlkelerinin ve orman belgesinin amaçlarını gerçekleştirebilmek için orman finansmanının gerekliliği konularında kararlar üretmek üzere hazır olduğunu söyledi.

FAO’dan Eduardo Rojas-Briales UNFF10’u Rio+20 ve 2015 sonrası kalkınma gündemi çıktıları ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu (UNFCCC) süreci ile ilişkilendirmek için elverişli bir zaman olduğunu vurguladı. CPF’in arazi yaklaşımının sektörler arası bir gözden geçirme için bir mekanizma oluşturduğunu ve ormanların insan gelişimine yaptığı sosyo-ekonomik katkılar konusunda farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Bakanlar Oturumu 9 Nisan’da da devam etti, Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma ve Rio+20 Sonuçları, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve IAF konularında yuvarlak masa toplantıları, ve yanı sıra CPF Üyesi Örgülerin Başkanlarıyla Yüksek Düzeyli İnteraktif Diyalog gerçekleştirildi. Bakanların ve Delegasyon Başkanlarının beyanlarının bir özeti http://enb.iisd.org/vol13/enb13178t.html and http://enb.iisd.org/vol13/enb13179t.html adresinde çevrim içi olarak bulunabilir.

ORMANLAR VE EKONOMİK KALKINMA YUVARLAK MASA TOPLANTISI: 9 Nisan Salı günü yapılan bu toplantı eş başkanlar Gana Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alhaji Inusah Fuseini ve Letonya Tarım Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Arvids Ozols tarafından yönetildi. Dünya Bankası Eski Baş Danışmanı Uma Lele orman örtüsünü geri kazanma yollarına değindi.

Tartışmalar sırasında delegeler ormanların gayri nakdi değerlerinin anlaşılmamasının bunların doğal sermayeye katkılarının kabul edilmesini zorlaştırması; ulusal orman politikaları ve istatistikleri; ulusal ağaç dikme kampanyaları; SFM’e erişmek için işbirliği yolları; ve özel sektör yatırımı gibi sorunlara değindiler.

Bu tartışmanın bir özeti http://enb.iisd.org/vol13/enb13179t.html adresinde çevrim içi olarak bulunabilir.

RIO+20 ÇIKTISI, 2015 SONRASI KALKINMA GÜNDEMİ VE IAF: 9 Nisan Salı günü yapılan bu yuvarlak masa toplantısı eş başkanlar Fransa Dış İşleri Bakanlığı, Çevre Temsilcisi Jean-Pierre Thébault ve Brezilya Dış İşleri Bakanlığı, Çevre, Bilim ve Teknoloji Baş Müsteşarı Luis Alberto Figueiredo Machado tarafından yönetildi. BM Genel Sekreter Başyardımcısı Wu politika üreticileri SFM’yi daha geniş sosyoekonomik politikalarla ve 2015 sonrası kalkınma gündemiyle entegre etme konusunda teşvik eden bir sunum yaptı.

Tartışmalar sırasında delegeler başka şeylerin yanı sıra, 2015 sonrası kalkınma gündeminde ormanlar; yeşil bir ekonomide ormanlar; ekosistem hizmetleri için ödeme (PES); ormanlar ya da doğal kaynaklar konusunda sürdürülebilir bir kalkınma amacı (SDG); ve ormanlar konusunda küresel bir yasal bağlayıcı belge konularına eğildiler.

Bu tartışmanın bir özeti http://enb.iisd.org/vol13/enb13179t.html adresinde çevrim içi olarak bulunabilir.

CPF ÜYESİ ÖRGÜTLERİN BAŞKANLARIYLA YÜKSEK DÜZEYLİ İNTERAKTİF DİYALOG: 9 Nisan Sali günü, UNFF Direktörü Jan McAlpine yüksek düzey paneli yönlendirdi. Panel sırasındaki tartışmalarda şu konulara değinildi: Dünya Tarımsal Ormancılık Merkezi (ICRAF)/FAO yayını “Advancing Agroforestry on the Policy Agenda (Politika Gündeminde Tarımsal Ormancılığın İlerleyişi)”; Küresel Çevre Kurumunun (GEF) altıncı yenileme çevriminin ormansızlaşmanın itici güçlerine eğilme amacı; Uluslararası Orman Araştırma Örgütlerinin doğal ve sosyal bilimleri bir araya getirme çalışmaları; ormanların iklim değişikliği gibi güçlüklere katkı koyma kapasitesini göstermek için sektörler arası işbirliği; diğer sektörlerin yatırımını cesaretlendirmek için ormanların değeri konusundaki iş dünyası örnekleri; ekosistem ve orman konusunda dikkate alınması gereken hususlarla diğer sektörel hususların bütünleştirilmesi; ve kurumsal kuleleri yıkmak için “orman günleri”nin değil de, “arazi günleri”nin kullanılması.

Bu tartışmanın bir özeti http://enb.iisd.org/vol13/enb13179t.html adresinde çevrim içi olarak bulunabilir.

ÇOK PAYDAŞLI DİYALOG

10 Nisan Çarşamba günü, UNFF Direktörü Jan McAlpine Çok Paydaşlı Diyalog Hakkındaki Sekreterlik Notunu (E/CN.18/2013/7) sunarak, UNFF10’da tartışılmak üzere vargılar ve tavsiyeler içeren Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma Tartışma belgesini (E/CN.18/2013/7/Add.1) verdikleri için Ana Gruplara teşekkür etti.

Çiftçiler ve Küçük Orman Arazisi Sahipleri adına, Kanada Ağaç Yetiştirme Alanı Sahipleri Federasyonundan Peter deMarsh, geçim kaynaklarını sağlamak, orman örtüsünü artırmak ve ormanları korumak ile yerli halkların ve yerel toplulukların haklarına; bilime ve geleneksel bilgiye, öğrenim ve kapasite oluşumuna; ve erişim ve yararların paylaşımına saygı arasındaki ilişkiyi kurdu.

Yerli Halklar adına Tropik Ormanların Yerel ve Kabile Halklarının Uluslararası Birliği Bölge Koordinatörü Hubertus Samangun, GEF Küçük Hibeler Programı gibi mevcut fonlara erişimin basitleştirilmesini istedi. Orman İşçileri ve Sendikaları adına Uluslararası İnşaat ve Ahşap İşçileri Örgütünden Paul Opanga, Üye Devletlerin işçiler için “yoksulluk ücretleri” değil, yaşama ücretleri sağlamalarını istedi, “para getiren orman kalıcı ormandır” dedi ve bir orman işinin hem yeşil hem de düzgün olması gerektiğini belirtti.

Bilimsel ve Teknolojik Topluluklar adına Ormancılık Araştırma Enstitüleri Asya Pasifik Birliğinden Sim Heok-Choh, ormancılık araştırmalarının, öğreniminin ve eğitiminin güçlendirilmesini ve bilimle teknolojiye özel sektör yatırımına yönelik alan sağlanmasını savundu.

STK’lar adına Ormanlar için Ana Gruplar Ortaklığından Lambert Okrah, 2013 başlarında Rio de Janeiro, Brezilya’da gerçekleştirilen Ana Grupların Liderliğindeki İnisiyatifteki katılımcılar arasında yapılan tartışmaların yönetim sistemleri ve topluluk temelindeki girişimleri içerdiğine dikkat çekti.

Çiftçiler ve Küçük Orman Arazisi Sahipleri adına Nepal Orman Kullanıcı Toplulukları Federasyonu ve Topluluk Ormancılığı Küresel Birliği Başkanı Ghanshyam Pandey, yerli halklar, çiftçiler ve küçük orman arazisi sahipleri için güvenli arazi kullanım hakları sağlanmasını istedi.

Sanayi adına Finlandiya Orman Sanayileri Federasyonundan Jukka Halonen, uluslararası forumlarda tüm Ana Grupların tam katılımını istedi. Kadınlar adına Ormanların Topluluk Yönetimi için Afrikalı Kadınlar Ağından Cécile Ndjebet, orman temelindeki ekonomik kalkınmaya kadınların dahil edilmesini; kadınların arazi haklarının sağlanması için arazi kullanım hakları reformu; karar verme araçlarında kadınların yeterli düzeyde temsil edilmesinin sağlanması için kapasite oluşturulmasını istedi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLİK adına Uluslararası Ormancılık Öğrencileri Birliğinden (IFSA) Tolulope Daramola, “Yeşil bir ekonomide ormanlar: katkı ve gençliğin konumu” konulu Mayıs 2012 IFSA Konferansının tavsiyelerini özetledi; bunlar UNFF Sekreterliğinde bir gençlik görevlisi çalıştırılmasını içermekteydi.

STK’lar adına Sibirya Ormanları Dostlarından Andrei Laletin, tek tür içeren büyük ölçekli plantasyon ağaçlandırma programları eğiliminin giderek arttığını belirterek, bu ormanların doğal ormanların yok edilmesiyle kaybedilen ekosistem hizmetlerinin sağlayamayacaklarını vurguladı ve genetik kaynaklardan yararların orman halklarıyla paylaşılmasının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tartışmalar sırasında delegeler başka şeylerin yanı sıra, paydaşları güçlendirmenin önemi; orman yönetiminde paydaşların rol aldıkları ulusal deneyimler; paydaşlar için kapasite oluşturulması; SFM’im uygulanmasında sivil toplumun rolü; ve orman sektöründe iş yaratılması konularında tartıştılar.

Bu tartışmanın bir özeti http://enb.iisd.org/vol13/enb13180t.html adresinde çevrim içi olarak bulunabilir.

ÜLKELERİN BEYANLARI: 10 Nisan Çarşamba günü genel toplantıda ülkelerin beyanları dinlendi. Bolivya, işbirliği ve koordinasyonun artırılması konusunda, UNFF’in uluslararası çerçevede orman politikası koordinasyonunda büyük bir rol oynamadığından yakındı. ABD, “UNFF’in” BM içerisinde sistem çapında koordinasyon işlevi yerine, “CPF içerisinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesini” istedi.

Brezilya, 18-22 Mart 2013’te Brezilya, Rio de Janeiro’da yapılan ve UNFF’e sivil toplumun katılışının önemini vurgulayan UNFF Ana Gruplar İnisiyatifi toplantısına dikkat çekti. Etiyopya, Uluslararası Bambu ve Ratan Ağının etkinlikleri konusunda bilgi verdi ve bu Ağın CPF’e katılma isteğini iletti.

Montreal Süreci adına Yeni Zelanda, Uluslararası Tropik Kereste Örgütü (ITTO), FOREST EUROPE (ORMAN AVRUPA) ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile olan işbirliğinin ve bir orman göstergeleri ortaklığı geliştirme çabalarının arttığını belirtti. Avrupa Birliği (AB) ve Hırvatistan adına İrlanda, AB pazarından yasadışı keresteyi uzaklaştırmak için AB Orman Yasasının Yürütülmesi, İdaresi ve Ticaret (FLEGT) Eylem Planı yoluyla AB işbirliği konusunda bilgi verdi.

Malezya, CPF içerisinde bölünmeye ve kaynaklarla kapasitenin seyrelmesine karşı uyarıda bulundu. Tahran Sürecini ana hatlarıyla özetleyen İran, bu sürecin orman örtüsü az ülkelere (LFCC’ler) yönelik CPF desteğini kolaylaştıracak bir çerçeve sağladığına dikkat çekti.

Hindistan, başka şeylerin yanı sıra teknoloji transferini ve kapasite oluşumunu kolaylaştırmak için bölgesel, alt bölgesel ve ulusal düzeylerde daha fazla işbirliği yapılmasını istedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, SFM uygulamasını desteklemek üzere bağışçılarla ortaklık yapılarak gerçekleştirilen ulusal etkinlikleri ana hatlarıyla anlattı.

Çin, ormanlar ve ekonomik kalkınma konusunda, CPF’in UNFF çalışmalarını desteklemek ve işbirliğini güçlendirmek için bir uygulama planı formüle etmesini; değerlendirmeleri organize etmesini ve işbirliği çabalarını gözden geçirmesini; ve ilişkin müzakereleri ve 2015 sonrası karar vermeyi desteklemesini önerdi. Arjantin, SFM bağlamında yeşil ekonomide ormanların rolü konusunda daha fazla bilgi sağlanmasını istedi.

Müdahalelere yanıt veren Rojas-Briales, CPF önceliklerinin UNFF ve Üye Devletler tarafından saptandığına ve şartlarının belirlendiğine dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınmanın üç temel direğinin üçüne de yeterince eğilmek için CPF etkinliklerinin dengelenmesi gerektiği uyarında bulundu.

ORMAN BELGESİNİN UYGULANMASI VE DÖRT GOF’UN GERÇEKLEŞTIRILMESI KONUSUNDAKİ İLERLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

8 Nisan Pazartesi günü, UNFF Direktörü Jan McAlpine, NLBI’nin Uygulanması ve Dört GOF’un Gerçekleştirilmesi Konusundaki İlerlemelerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu (E/CN.18/2013/2) özetledi. Orman Belgesinin hükümlerinin ulusal politika ve programlarda gittikçe daha fazla yer bulmakta olduğuna dikkat çekti ve ormanların sosyo-ekonomik yararlarının ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine (MDG’ler) ine ulaşmada SFM’nin katkısının kanıtlarının gittikçe daha çok kabul edildiğini vurguladı.

12 Nisan Cuma günü, bu konu WGI’de Eş Başkan Masinja tarafından gündeme getirildi. Genel beyanlar sırasında, Avrupa’da ormanlar konusunda yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma için yapılan görüşmeleri raporlayan AB, Orman Belgesini uygulamak için LFCC’lerin ve gelişmekte olan küçük adalı ülkelerin (SIDS’ler) kapasitelerinin güçlendirilmesi çağrısını yaptı. Malezya, orman belgesinin benimsenmesinin SFM konusundaki ulusal çabaları güçlendirdiğine dikkat çekti.

Delegeler hazırlanacak taslak metne başka şeylerin yanı sıra, orman belgesinin uygulanmasında LFCC’lerin kapasitesinin güçlendirilmesi ihtiyacını; uygulama ve ilerleme raporlaması için bağışçı desteğini; ve Rio İlkelerini, özellikle de ortak fakat farklılaşmış sorumlulukları (CBDR) dahil edip etmemeyi tartıştılar.

İlerlemenin raporlanması konusunda, 77 Grubu ve Çin (G-77/China) adına Endonezya, yetersiz fonların raporlamayı engellediğinin altını çizdi ve Meksika teknik desteğin sürdürülmesi ve ülkelerin raporlama metodolojilerinin uyumlaştırılması çağrısı yaptı. İsviçre, raporlama metodolojisine eğilmek için bir teknik uzmanlar grubu toplanmasına karşı çıktı. Brezilya, raporlama metodolojisinin erken tamamlanmasını istedi ve Kolombiya metodolojinin tamamlanması için son tarih olarak 2013 Aralık’ını önerdi. ABD, ile birlikte Yeni Zelanda, Orman Belgesi raporlamasının diğer raporlama süreçlerine entegre edilmesi ve düzenlenmesini destekledi.

16 Nisan Salı günü, metnin ilk okuması sırasında, AB, orman belgesinin uygulanması ve raporlanması ve dört GOF’un gerçekleştirilmesi konularındaki ilerlemenin onaylanmasını önerdi. G-77/Çin, orman belgesinin uygulanmasının raporlanmasını artırmak için kapasite oluşumunun, teknoloji transferinin ve mali kaynakların desteklenmesi çağrını yaptı.

Uygulama ve raporlama çabalarına yönelik bağışçı desteği konusunda, AB ve İsviçre, WGII’de SFM için MoI konusunda süren tartışmalar hakkına konuştu. İsviçre, ve onu destekleyen AB ve ABD, UNFF Sekreterliğinin orman belgesinin CPF örgütlerinin çalışma programlarına sokulmasına yönelik fırsatlar konusundaki metni silme çağrısı yaptı.

İlke kararı taslağının 17 Nisan Çarşamba günü yapılan ikinci okuması sırasında, G-77/Çin Orman İlkelerinin hatırlatıldığı giriş metnine Rio İlkelerinin, özellikle de CBDR’in dahil edilmesini istedi. İsviçre, ile birlikte AB ve ABD, ilkelerin dışarıda bırakılmasına itiraz ettiler ve WGI metin boyunca “Orman Belgesi” yerine “tüm orman tipleri için gayrı resmi bağlayıcı belge” kullanılmasını kabul etti.

Delegeler NLBI’in uygulanması konusunda yapılan ilerlemenin nereye konmasının en iyi olacağı konusunda tartıştılar, AB, metnin operasyon paragraflarına aktarılmasını önerdi. ABD, sıfır taslağındaki orijinal metni tercih etti ve G-77/Çin ilerlemenin zorluklarına dikkat çeken değişiklikler yapılmasını istedi.

Nihai Sonuç: 20 Nisan Cumartesi sabahı erken saatlerde, delegeler, NLBI’in uygulanması ve dört GOF’un gerçekleştirilmesi konularındaki ilerlemenin değerlendirilmesi hakkında bir bölüm içeren “Gündem Kalemleri 3, 4, 5 ve 8 için İlke Kararını” (sayfa 9’da başlayarak özetlenmiştir) kabul ettiler. Bu ilke kararı başka şeylerin yanı sıra UNFF11’e rapor vere üye ülkelerdeki başarı öykülerinin dahil edilmesi; NLBI pilot projelerinin uygulanması konusunda CPF üyesi örgütlerle üye ülkelerin işbirliğinin güçlendirilmesi; ve UNFF11’e verilecek ulusal raporların rehber ilkelerinin ve formatlarının düzenlenmesini içermekteydi.

BÖLGESEL VE ALT BÖLGESEL GİRDİLER

10 Nisan Çarşamba günü, UNFF Direktörü Jan McAlpine “Bölgesel ve Alt Bölgesel Girdiler Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu” (E/CN.18/2013/3) sunarak, ormanlar hakkında veri elde etme çalışmasına dikkat çekti ve bu verilerin ulusal hesaplara etkin katkıda bulunmasını istedi.

WGI Eş Başkanı Masinja 12 Nisan Cuma günü WGI’de bölgesel ve alt bölgesel girdiler konusundaki tartışmaları açtı. Delegeler ormanlar hakkında veri toplama ihtiyacı konusunda anlaştılar ve bölgesel ve alt bölgesel süreçlerin Foruma girdi sağlama çabalarını hoşnutlukla karşıladılar. Ayrıca, UNFF Sekreterliğinin, üye devletlerin ve CPF üyesi örgütlerin ilişkin rolleri ve sorumlulukları ve bölgesel işbirliğinin nasıl artırılacağı konularında da görüş belirttiler.

Forum Sekreterliğinin rolü konusunda, delegeler, UNFF’in BM konvansiyonlarıyla işbirliği yapması ihtiyacını tartıştılar. G-77/Çin adına Endonezya böylesi bir işbirliğinin lehine konuştu, öte yandan, Yeni Zelanda, İsviçre, AB ve Japonya bunun üye devletlerin görevi olduğunu söylediler. AB ve İsviçre taslak metne bölgesel çalışma atölyelerine ev sahipliği yapılması ve mali kuruluşlarla ortaklıklar kurulması gibi diğer etkinliklerin dahil edilmesine karşı çıkarak, bu iş kapsamının UNFF Sekreterliği için çok geniş olacağını açıkladılar.

G-77/Çin Sekreterliğin ve CPF üyesi örgütlerin üye devletleri piyasa dışı bazlı yaklaşımlar geliştirmede ve Toprak Ana’nın haklarına saygı duyma konusunda desteklemelerini önerdi, AB ise SFM kriterlerinin ve göstergelerinin katkısı ve bilgi ve veri boşluklarına eğilme yolları üzerine odaklandı. AB, CPF üyesi örgütlerin uyumlaştırmayı daha da desteklemek için ahşap dışı orman ürünleri (NWFP’ler) dahil orman mal ve hizmetlerinin değerlendirilmesinde ülkelere yardım etmeye teşvik edilmesini önerdi.

18 Nisan Perşembe günü, bir temas grubu toplanarak üye devletlerin işbirliğini artırma konusunda “ısrar etme”, “davet etme” ya da “teşvik etme” terimlerinden hangisinin kullanılacağı hakkında ilerlemeyi engelleyen dil sorununa eğildi.

AB’nin bilgi ve veri boşluklarına eğilmede BM organlarının ve CPF üyesi örgütlerin işbirliği konusunun WGII tarafından ele alındığı gözlemi temelinde, Eş Başkanlar WGII ile koordineli çalışmaya ve bu konuda WGII’de kabul edilen metni kullanmaya karar verdiler.

Nihai Sonuç:20 Nisan Cumartesi günü, delegeler genel toplantıda bölgesel ve alt bölgesel girdiler hakkında bir bölüm içeren “Gündem Kalemleri 3, 4, 5 ve 8 için İlke Kararını” (sayfa 9’da başlayarak özetlenmiştir) kabul ettiler. Bu ilke kararı başka şeylerin yanı sıra SFM konusunda işbirliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmada ormanların rolünün artırılması çağrısını yapmaktaydı.

ORMANLAR VE EKONOMİK KALKINMA

8 Nisan Pazartesi günü, UNFF Direktörü McAlpine “Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu” (E/CN.18/2013/4) ve “Ormanlar ve Ekonomik Kalkınmanın Ana Zorluklarına için Vargılar ve Tavsiyeler Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu” (E/CN.18/2013/5) sunarak, ormanların ekonomik kalkınmaya nakdi olan ve olmayan katkıları ve ormanlarla diğer sektörler arasındaki ilişkiyle ilgili konuların ana hatlarını çizdi.

10 Nisan Çarşamba günü, Japonya, Almanya, Hollanda ve Ukrayna temsilcileri UNFF Sekreterliğine raporlanan ülke liderliğindeki inisiyatifler (CLI’ler) (E/CN.18/2013/14, 15, 16 ve 17) konusunda sunum yaptılar ve 2011 ve 2012 yıllarında yapılan uluslararası ve bölgesel toplantılara dikkat çektiler.

12 Nisan Cuma günü, WGI Eş Başkanı Davidovich bu gündem maddesi konusundaki tartışmaları açtı. Delegeler orman ürünleri ve hizmetleri; ulusal orman programları ve diğer sektörel politikalar; afetlerin risk ve etkilerinin azaltılması; ve ormanlarla ağaçların kentsel topluluklara yararlarını tartıştılar.

15 Nisan Pazartesi günü, WGI Eş Başkanı Masinja ormanlar ve ekonomik kalkınma konusundaki ilke kararının taslağını sundu. Veri toplama ve raporlamanın iyileştirilmesi konusunda Bolivya, orman yararlarını değerlendirmenin gıdaya ve suya katkıyı içermesi ve ulusal mevzuata bağlı olarak farklı yaklaşımları ve araçları içermesi gerektiğini vurguladı. AB, ormanların nakdi olan ve olmayan katkılarının benimsenmesini önerdi.

G-77/Çin özel sektör yatırımlarının çekilmesi için fırsat sağlayan çevrelerin güçlendirilmesinde yerli halkların ve yerel toplulukların rolünün ve katılımının artırılmasını önerdi. AB, özellikle küçük mülkiyet sahipleri için kamu yatırımlarının ve özel yatırımların artırılması ve kentsel ormanların şehir planlamasına entegre edilmesi çağrısını yaptı. İsviçre, doğal afetlerin ve iklim olaylarının risklerini ve etkilerini azaltmak için mali mekanizmalar önerdi.

WGI, İsviçre tarafından da desteklenen, cinsiyet eşitliği yoluyla ekonomik fırsatların teşvik edilmesine ve yönetimi ve kurumsal çerçeveleri güçlendirmeye yönelik AB önerisini dahil etti. G-77/Çin adına Kenya, başka şeylerin yanı sıra ormanlarla ilgili mevzuatın gözden geçirilmesini istedi. G-77/Çin, doğal afetlerin ve aşırı iklimsel olayların risklerinin ve etkilerinin azaltılması için Üye Devletler tarafından yürütülecek stratejiler konusunda teknik ve finansal işbirliği mekanizmalarının altını çizdi ve AB buna karşı çıktı. Delegeler, ormanlar ve ekonomik kalkınma için kaynakların harekete geçirilmesi konusundaki dil için WGII ile ilişki kurulmasını kabul ettiler.

Ayrıca, bir temas grubu ormanların ulusal ve yerel ekonomilere katkılarında piyasa değerlerinin ve piyasa dışı değerlerin kullanılması; değerlendirme yaklaşımlarında orman “malları” yerine “ürünleri” kullanılması; SFM’ye arazi yaklaşımının kullanılması; ormanların potansiyelinin açığa çıkarılması için yasal çerçeveler oluşturulması ve güçlendirilmesi konusundaki metinde ekonomik fırsatların ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve “yerli ve yerel topluluklar” yerine “yerli halklar ve yerel topluluklar” kullanımına atıfta bulunulması dahil birkaç tartışmalı soruna eğildi.

Eş Başkan Masinja CBDR dahil ilkeler belirleyen (ilke 7) Çevre ve Kalkınma Rio Deklarasyonundan alınan, önerilen giriş metnini sundu. ABD ve Japonya bu metnin başka bir bağlamda kabul edildiğine ve üzerinde düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu konu ve WGII kapsamındaki ortaya çıkan MoI ve SFM sorunlarına atıf yapan metnin ilke kararı dahil, çözümlenmemiş diğer konular daha sonra bir Büro toplantısında iki WG’nin metinleri uzlaştırılarak çözümlendi.

Nihai Sonuçlar: 20 Nisan Cumartesi günü erken saatlerde, delegeler ormanlar ve ekonomik kalkınma hakkında bir bölüm içeren “Gündem Kalemleri 3, 4, 5 ve 8 için İlke Kararını” (sayfa 9’da başlayarak özetlenmiştir) kabul ettiler. Bu ilke kararı başka şeylerin yanı sıra ormanların ulusal ve yerel ekonomilere ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısına; orman değerlerinin değerlendirilmesine; ulusal kalkınma stratejilerinde SFM’ye; ormansızlaşma ve orman bozunmasına eğilmenin yollarına; orman ekosistem hizmetlerinin ekonomik kalkınmadaki rolüne; paydaşların katılımına; SFM’ye kamu ve özel sektör yatırımlarına; yasal yönetim ve kurumsal çerçevelere; ve kentsel ormanlara ve ağaçlara değinmekteydi.

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

8 Nisan Pazartesi günü, UNFF Direktörü McAlpine “IAF, 2015 sonrası Birleşmiş Milletler Kalkınma Gündemi ve Rio+20 Konferansının sonuçları: bağlantılar ve kapsamlar Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu” (E/CN.18/2013/6) tanıtarak, ortaya çıkmış olan üç sorunun belirlendiğine dikkat çekti: Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG’ler) ve 2015 sonrası kalkınma gündemi; BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının (UNCSD ya da Rio+20) çıktıları; ve IAF’ın geleceği. IAF’ın 2015 yılı için planlanan gözden geçirilmesinde, başka şeylerin yanı sıra, UNFF’in ve işlevlerinin ve CPF’in sürdürülmekte olan rolünün de değerlendirileceğini belirtti. Bu raporun olası bir yol haritası dahil gözden geçirme, toplantılar arasında yapılacak çalışmalar ve mali çıkarımlarına yönelik hazırlıkların UNFF10 tarafından tartışılmasını teşvik ettiğini söyledi. McAlpine aynı zamanda UNFF’in yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma, bir çerçeve anlaşması ya da Oran Belgesinin sürdürülmesi dahil, gelecekteki IAF için farklı olasılıklar tartışması gerektiğine dikkat çekti.

11 Nisan Perşembe günü, UNFF10 Başkanı Carranza genel toplantıda bu gündem maddesini açtı. Birçok ülke 2015 sonrası kalkınma gündeminin SFM ve ormanlara eğilmesinin sağlanmasını destekledi. AB, UNFF’in üye devletleri ormanlar dahil doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini 2015 kalkınma gündemi içeriğine önemli bir ilke olarak dahil etmeye teşvik etmesi gerektiğini söyledi. Endonezya, yoksulluğun yok edilmesini, sürdürülebilir büyüme ve eşitlik ve ormanları içeren bir çapraz örtüşmeli SDG oluşturulmasını önerdi.

Ülkelerin çoğu Ortaua Çıkan Sorunlar konusundaki Genel Sekreter Raporunda tavsiye edildiği gibi, gelecekteki IAF için çeşitli yönleri, bileşenleri ve seçenekleri gözden geçirmek üzere bir AHEG oluşturulmasını destekledi. G-77/ÇİN adına Fiji, girdi sağlamak üzere paydaşların davet edilmesi gerekiyorsa da, sadece üye devletlerin karar vermesini istedi. Brezilya, ayrıca CPF’in rolünün üye devletleri desteklemek olduğuna dikkat çekti. İsviçre, gözden geçirmenin açıkça tanımlanmış bir metodolojisi olan, bağımsız bir süreç olmasını istedi.

Filipinler ve Türkiye, sürdürülebilir kalkınmanın tüm temel direklerini kapsayan bir yasal bağlayıcılığı olan araç oluşturulması çağrısını yaptı.

Doğal sermaye hesapları konusunda, AB, UNFF Sekreterliğinin Dünya Bankasının ve BM İstatistik Komisyonunun doğal sermaye hesaplama inisiyatifleri hakkında daha fazla bilgi vermesini istedi. Burundi ve İsviçre, doğal sermaye hesaplamasını desteklediler, öte yandan Bolivya, Rio+20 kararlarını temel alarak bunu reddetti.

G-77/Çin, UNFF11’in bir BM tesisi tarafından organize edilmesini ve ev sahipliğinin yapılmasını istedi. Gana, Nijer, Türkiye, ve diğerleri tarafından desteklenen Sudan, UNFF11’in Afrika’da, özellikle Kenya, Nairobi’deki BM Çevre Programı (UNEP) Merkezinde yapılmasını önerdi.

Kapanışta, UNFF Direktörü McAlpine bir AHEG toplayabilmeyi etkileyecek finansal sorunlara dikkat çekti. Sekreterlik, üzerinde anlaşılacak toplantılar arası çalışmanın “bir sefere mahsus” olmaması durumunda, bir program bütçesi taslağının yapılması ve Genel Kurul (UNGA) tarafından onaylanması gerektiğini açıkladı.

Delegeler, bu konuyu WGII kapsamındaki tartışmalara aktardılar. Alan Reid (Yeni Zelanda) ve Elise Haber’in (Güney Afrika) eş yönetimindeki grupta, 2015 IAF gözden geçirme süreci konusunda formel olmayan tartışmalar yapıldı.

Eş Başkanlar 15 Nisan Pazartesi günü, tüm WGII konuları hakkındaki metnin sıfır taslağını ve takiben metnin birkaç versiyonunu sundular.

Rio+20 sonucu ve 2015 sonrası kalkınma gündemi konusunda, G-77/Çin, ormanlar konusunda Johannesburg Uygulama Planını (JPOI) ve Gündem 21’i temel alacak özel bir SDG çağrısını yaptı. Ulusal sermaye hesaplamasına karşı çıktı. AB, bu kavramın açıkça olmasa da Rio+20 çıktı belgesinde yansıtıldığına dikkat çekti.

Japonya ve AB, 2015 sonrası kalkınma gündemi sürecinin çıktısına ön yargılı yaklaşılmasına karşı uyarıda bulundu. AB ve Yeni Zelanda, 2015 sonrası kalkınma gündeminde ormanların sürdürülebilir kalkınma için önemi konusunda bir mesaj gönderilmesini desteklediler.

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine ormanların rolü konusunda ABD, UNFF10’un sürmekte olan süreçlere “ormanların daha iyi korunması ve sürdürülebilir bir biçimde yönetilmeleri konusundaki başarısızlıkların üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış başka kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesini tehlikeye sokabileceği” mesajını vermesini sağlamak için metin önerdi.

AB, politika kararlarına daha iyi bilgi sağlamak amacıyla gayrı safi milli hasılayı tamamlayacak daha geniş ilerleme önlemlerine gerek olduğunun kabul edilmesini ve MDG 7-1 göstergesinin (ormanlarla kaplı arazinin oranı) küresel düzeyde olumsuz evrimleşmeyi sürdürdüğüne dikkat çekilmesini içeren metin önerdi. Fas, BM Genel Sekreterinin Yüksek Düzey Danışman Grubunun İklim Değişikliğinin Finansmanı üstlendiği orman finansmanı çalışmasına dikkat çekilmesini önerdi.

IAF’ın etkililiğinin gözden geçirilmesi konusunda, delegelerin çoğu bir AHEG oluşturulmasını destekledi, AB gibi bazıları UNFF11 öncesinde bir AHEG toplantısı yapılmasını, G-77/Çin gibi bazıları da iki toplantı yapılmasını istediler. Brezilya ve Jamaika UNFF11’in ve iki AHEG toplantısının New York’da yapılmasını önerdiler.

IAF gözden geçirmesinin kapsamı konusunda, ABD, dört öğenin gözden geçirilmesini istedi: orman belgesi gibi yasal meseleler, yasal bağlayıcılığı olan bir araç seçenekleri ve UNFF ilke kararları; UNFF ve toplantıları gibi organizasyon meseleleri; UNFF Sekreterliği, CPF ve bunların işleyişi; ve Kolaylaştırıcı Süreç.

Küba, çıktıların, başka şeylerin yanı sıra, özellikle gelişmekte olan ülkeler için SFM’e yönelik finansmana eğilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bolivya, AHEG gündeminin ve kapsamının üye devletlerden görüş ve sunuş isteği içermesi gerektiğini söyledi. Malezya, CPF üyelerinin AHEG’e katılmalarını istedi.

G-77/Çin, AHEG’in açık uçlu ve hükümetler arası olmasını destekledi ve AB buna karşı çıktı ve AHEG’in talimatlarının şeklini belirleyeceğine dikkat çekti.

Gelecekteki IAF’a yönelik seçenekler hakkındaki görüşlerin belirtilmesi konusunda G-77/Çin, Sekreterliğin şu andaki IAF’ın boşluklar dahil, eksiksiz bir değerlendirmesini hazırlamasını önerdi, ve AB, IAF’ın etkililiği ve verimi konusunda görüş istenmesini önerdi.

IAF gözden geçirmesi ve AHEG süreci konusundaki metnin formu konusundaki formel olmayan tartışmalar sırasında, delegeler, ilke kararının ana metin gövdesinde IAF gözden geçirme süreci ve gözden geçirmeyi belirleyen AHEG süreci hakkında net olarak tanımlanmış paragraflar ve daha fazla ayrıntıyla genel zaman çizelgesi içeren bir ek içermesi gerektiğini vurguladılar.

Nihai Sonuç: 20 Nisan Cumartesi sabahı erken saatlerde, genel toplantıda, delegeler, ortaya çıkan sorunlar hakkında bir bölüm içeren, IAF’ın etkililiğinin 2015’te gözden geçirilmesine ve IAF’ın performansını ve etkililiğini gözden geçirmek için açık uçlu bir hükümetler arası AHEG oluşturulmasına karar veren“Ortaya Çıkan Sorunlar, MoI ve Forum Güvence Fonu” metnini (sayfa 12’de başlayarak özetlenmiştir) kabul ettiler. Bu ilke kararı gözden geçirmenin bileşenlerini ve etkinliklerini belirten bir ek içermekteydi.

CPF’YE DAHA FAZLA REHBERLİK DAHİL, İŞBİRLİĞİYLE POLİTİKA VE PROGRAM KOORDİNASYONUNUN ARTIRILMASI

10 Nisan Çarşamba günü, UNFF Direktörü McAlpine “İşbirliğiyle Politika ve Program Koordinasyonunun Artırılması Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu” (E/CN.18/2013/8) sunarak, başka şeylerin yanı sıra, Rio+20 sonrasında CPF; 2015 sonrası kalkınma gündeminde yerli halklar ve ormanlar dahil UNFF işbirliğinin ana hatlarını verdi. Ayrıca, “Uluslararası Orman Yılı, 2011 Etkinlikleri: Eğilimler ve Alınan Dersler Sekreterlik Notunu” (E/CN.18/2013/9) sunarak, “İnsanlar için Orman” temasının ormanların sektörler arası bağlantılarının altını çizdiğine dikkat çekti. Rojas-Briales, “CPF Çerçevesi 2011 ve 2012 Hakkındaki Sekreterlik Raporunu” (E/CN.18/2013/10) sunarak, Rio+20’ye ormanlar konusunda tek bir koordineli girdi verilmesi dahil, CPF edinimlerini özetledi.

12 Nisan Cuma günü, WGI, gelişmekte olan ülkelerde yerel toplulukların orman kaynaklarına bağımlılığını ve ormanların sürdürülebilir kalkınmaya yararlarını vurgulayan net mesajlarla işbirliği artırılması konusunu görüşmeye başladı.

15 Nisan Pazartesi günü, metnin sıfır taslağının görüşülmesine başlandı. Delegeler, G-77/Çin adına Endonezya’nın SFM’ye ilişkin deneyimlerin, öğrenilen derslerin ve en iyi uygulamaların paylaşılmasının cesaretlendirilmesi önerisini dahil etmeye karar verdiler. Ayrıca, kentleşmenin SFM’e getirdiği tehlikeler ve afet riskine ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığı artırmada SFM’in rolünü vurgulamaya karar verdiler.

WGI taslağında, ormanların BM kalkınma gündemindeki rolünün teşvik edilmesi gibi, WGII ile koordinasyon gerektiren bölümler bulunmaktaydı. Diğer tartışmalı alanlar arasında bağışçı ülkeler arasında sorumluluğun belirlenmesi, CPF örgütleriyle UNFF Sekreterliği konuları vardı. Delegeler, ormanların çok sayıdaki sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel yararları ve değerleri dahil ormanla ilişkili etkinlikler ve programlar arasındaki sinerjilerin beslenmesinde orijinal taslakta olduğu gibi UNFF Sekreterliği yerine CPF’in görevlendirilmesini öneren İsviçre önerisini desteklediler. Ayrıca, raporlamanın düzenlenmesi için üye devletler yerine CPF üyesi örgütlere çağı yapmaya karar verdiler. Delegeler aynı zamanda G-77/Çin tarafından önerildiği gibi, bilgi paylaşımı için bir ağ oluşturmanın avantajlarını da tartıştılar fakat bunun şartları konusunda bir anlaşma olmadı.

Delegeler üye devletlere ormanların kentsel topluluklar için önemi hakkında iletişim araçları geliştirme çağrısı içeren ABD metnini destekleyip desteklememeyi tartıştılar ve UNFF Sekreterliğinin CPF üyesi örgütlerle işbirliği içinde bu görevi yerine getirmesini isteyen metin üzerinde anlaştılar.

WGI, G-77/Çin tarafından önerildiği üzere, özellikle gelişmekte olan ülkeleri Uluslararası Orman Günü organize etmeye ve gerçekleştirmeye bir metinle çağırıp çağırmamayı tartıştı. ABD önerisiyle bunu tüm üye devletlere bırakmaya karar verdiler. AB, UNGA 67/200 İlke Kararına dikkat çekmeyi, böylelikle de kutlamaların gerçekleştirilmesinde UNFF Sekreterliğinin rolünün tanımlanması ihtiyacının ortadan kalkacağını önerdi.

Nihai Sonuçlar:20 Nisan Cumartesi erken saatlerde, genel toplantıda, delegeler, işbirliğinin artırılmasını içeren “Gündem Kalemleri 3, 4, 5 ve 8 için İlke Kararını” (sayfa 9’da başlayarak özetlenmiştir) kabul ettiler. Bu ilke kararı bilgi paylaşımının artırılması, raporlama rehber ilkelerinin düzenlenmesi, CPF üyesi örgütlerin ormanla ilişkili etkinlikleri arasındaki sinerjilerin artırılması ve tüm Ana Grupların katılımının artırılması çağrılarını yapmaktadır. Bu ilke aynı zamanda üye devletleri başka şeylerin yanı sıra 21 mart’ta ya da her üye devletin en uygun zamanında Uluslararası Orman Günü kutlaması etkinliklerini gerçekleştirmeye ve organize etmeye çağırmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ İÇİN UYGULAMA ARAÇLARI

8 Nisan Pazartesi günü, UNFF Direktörü McAlpine “SFM için MoI Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu” ve “Açık Uçlu Hükümetler Arası AHEG’in İkinci Toplantısının Raporunu” (E/CN.18/2013/11 ve 12) tanıtarak, MoI’nin orman finansmanı ve teknoloji alışverişini içerdiğine dikkat çekti. Genel toplantıya yapılan sunumda, McAlpine bu raporda bir fon oluşturmanın yöntemlerini ele alacak uzun dönemli çabalar gerektireceğinin kabul edildiğini fakat acil ihtiyacı olan ülkelere mali destek sağlamak için bazı kararların hemen verilmesi gerektiğinin belirtildiğini söyledi.

İki hafta boyunca, delegeler, küresel bir orman fonu oluşturma ve GEF’te orman finansmanı için bağımsız bir pencere sorunlarını tartıştılar. Üzerinde durulan diğer konular arasında özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi, çevresel açıdan sağlam teknolojilerin (EST’ler) transferinin güçlendirilmesi, yatırımlar için fırsat sağlayan koşulların oluşturulması ve SFM finansmanının verimli kullanımının sağlanması bulunmaktaydı.

12 Nisan Cuma günü, WGII Eş Başkanı Juričić MoI konusundaki tartışmaları başlattı. Orman finansmanı konusundaki AHEG’in ikinci toplantısının Eş Başkanları Jan Heino (Finlandiya) ve Paulino Franco de Carvalho Neto (Brezilya), toplantılar arası süreçteki toplantılarda ortaya çıkan ana sorunlara dikkat çekti ve tavsiyeleri özetledi: sektörler arası işbirliğinin artırılmasının önemi; orman finansmanı bulmaya yönelik ulusal çabaların sürdürülmesinin sağlanması; özel sektörün yatırımlarının artırılması; ve orman finansmanı konusunda ulusal veri toplanmasının güçlendirilmesi.

SFM finansmanı konusunda, Küba, mevcut finansal mekanizmaların hâlâ finansmana erişim konusunda güçlükler içerdiğine dikkat çekti. Fas, Güney-Güney, bölgesel ve bölgeler arası işbirliği dahil, bir fon sağlama mekanizmaları paketine olan gereksinime dikkat çekti. İsviçre, orman finansmanında bölgesel ormancılık örgütlerinin rolünün altını çizerek, bu örgütlerin fon sağlama boşluklarına eğilmek için UNFF ile birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Türkiye, SFM için finansal fırsatlar sağlamada karbon piyasalarının rolüne dikkat çekti. ABD, Japonya ve İsviçre, SFM’ye yönelik ODA’da önemli düzeyde artışa dikkat çeken AB önerisini desteklediler. G-77/Çin adına Gana, bu artışın nedeninin iklim finansmanındaki artış olduğunu söyleyerek, karşı çıktı.

Orman finansmanına yaklaşımlar konusunda, G-77/Çin, CBDR ilkesine atıfta bulunulmasını önerdi. AB, SFM finansmanı için özel sektörün potansiyelinin kullanılması konusunda metin eklenmesini önerdi ve pazar temelindeki yaklaşımlar, ticaret ve yatırım fırsatlarının etkin kullanımı ve yurt içi finansman dahil, çok çeşitli finansman kaynakları oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Teknoloji transferi, kapasite oluşturma ve veri güçlendirme konusunda, İSVİÇRE, ile onu destekleyen ABD, Üye Devletleri finansmana ve SFM için ulusal stratejiler geliştirmeye yönelik veriler sağlamaya çağırdılar. SENEGAL, veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısını yaptı. AB, UNFF Sekreterliğinin bu konuda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüyle görüşmeler başlatmasını tavsiye etti. EST’lerin transferi konusunda, ABD ve AB, “üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılmış şart ve koşullarda” EST’lerin transferinin güçlendirilmesi konusunun eklenmesini istediler.

Küresel bir orman fonu oluşturulması konusunda, Afrika Grubu adına Gana, G-77/Çin, Küba, Gabon, Guatemala, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye, böylesi bir küresel orman fonu oluşturulmasını desteklediler. Kanada, AB, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre ve ABD buna karşı çıktılar. Afrika Grubu ayrıca erişim modaliteleri basitleştirilmiş, Afrika orman fonu gibi bölgesel fonların yaratılmasını istedi.

İsviçre, küresel bir orman fonunun düşünülmesine istekli olduğunu fakat bunun ancak taahhütler içeren bir yasal bağlayıcı araç çerçevesinde olabileceğini ifade etti. AB ile birlikte Yeni Zelanda, küresel bir orman fonunun gerekliliğine dair kanıtların olmadığına dikkat çekti. JAPONYA, mevcut finansal mekanizmalara erişimin iyileştirilmesi gibi alternatiflere atıfta bulunarak, yeni bir fonun idari maliyet ve işletme maliyeti getireceğini söyledi.

Formel olmayan görüşmeler sırasında, delegeler, küresel bir orman fonu oluşturulması konusunda, mevcut konumlarının birbirine zıt olduğunu, bazı delegasyonların bu oluşuma karşı çıktıklarını ve bazılarının da oluşturulmasını istediklerini gördüler. Bazı delegasyonlar bir fon oluşturma çağrısının hemen yapılmasını istediler ve yöntemlerin daha sonraki bir tarihte belirlenebileceğini söylediler, başka delegasyonlarsa böylesi bir fon oluşturmayı ele almadan önce 2015 IAF gözden geçirmesinin sonuçlarının beklenmesini istediler. Formel olmayan grup bu konunun Eş Başkanlara aktarılmasına karar verdi.

Eş Başkanlar SFM finansmanını arıtacak bir yol olarak, 2015 IAF gözden geçirmesinin bir parçası olarak gönüllü bir orman fonu düşünülmesi hakkında uzlaşma metni önerdi. Küba, böyle bir fon için yöntemlerin AHEG tarafından ele alınmasında ısrar etti. Uzun süren tartışmalardan sonra, katılımcılar uzlaşma metninin 2015 IAF gözden geçirmesinin ayrılmaz bir öğesi olarak gönüllü bir küresel orman fonu oluşturulması dahil, eksiksiz bir dizi finansman seçenekleri ve stratejileri ele alması üzerinde anlaştılar.

GEF’te orman finansmanı için bağımsız bir pencere oluşturulması konusunda, Çin, ile birlikte Afrika Grubu, SFM için adanmış bir odak alan dahil, bir mekanizmalar kombinasyonu kullanılmasını önerdi. G-77/Çin altıncı yenileme çevriminde “GEF’in SFM için yeni bir adanmış odak alanı oluşturmaya çağrılmasını” destekledi. İsviçre, böyle bir pencerenin ancak yasal bağlayıcılığı olan bir araç oluşturulduktan sonra oluşturulabileceğinin altını çizdi ve Suudi Arabistan buna karşı çıktı.

Formel olmayan tartışmalar sırasında, SFM finansmanında GEF’in rolünün artırılması konusunda geniş bir fikir birliği oluştu, bir çok delege GEF’in ormanlar için yeni bir odak alanı oluşturmasını ve gelecek yenilemelerde SFM için fon tahsisini artırmasını destekledi. Bazı delegeler GEF’in bir UNFF mali mekanizması olmadığına dikkat çektiler, Forumun GEF’i görev üstlenmeye çağırmaması gerektiğini savundular. Delegeler GEF’i SFM için desteği güçlendirme yollarını ele almaya davet eden metin üzerinde anlaştılar.

Nihai Sonuç: 20 Nisan Cumartesi günü erken saatlerde, genel toplantıda, delegeler, MoI konusunda bir bölüm içeren Ortaya Çıkan Sorunlar, MoI ve Forum Güvence Fonu Hakkında İlke Kararını (sayfa 12’de özetlenmiştir) kabul ettiler. Bu ilke kararı başka şeylerin yanı sıra şunlara değinmekteydi: orman finansman mimarisinin evrimleşmesi; üye devletler tarafından ve ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde alınacak önlemler; mevcut GEF-5 SFM/REDD+ (gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşma ve orman bozunmasından gelen emisyonların azaltılması, artı konservasyon, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve orman karbon stoklarının artırılmasının rolü) Teşvik Mekanizmasında bulunan kaynaklar; orman mali akışları ve SFM için özel sektör yatırımı akışları konusunda veri toplanması; ve genel IAF gözden geçirmesinde ele alınacak eksiksiz finansman seçenekleri ve stratejileri dizisinin bir parçası olarak gönüllü bir küresel orman fonunun oluşturulması.

FORUM GÜVENCE FONU

16 Nisan Salı günü, UNFF10 Başlanı Carranza bu gündem maddesini sundu. UNFF Direktörü Jan McAlpine “UNFF’i Desteklemek için BM Güvence Fonları konulu Sekreterlik Notunu” (E/CN.18/2013/13) ana hatlarıyla sundu. 2011-2012 arasındaki iki yıllık sürede üye devletlerden Güvence Fonuna alınan gönüllü katkıların bir listesini verdi ve bu fonların nasıl harcandığını ana hatlarıyla sundu. UNFF Direktörü Jan McAlpine Sekreterliğin personel durumunu bütçe kısıtlamaları nedeniyle “tehlikede” olarak tanımladı ve üye devletlerin katkılarının artmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşerden (DESA) Ivan Koulov, başka şeylerin yanı sıra, BM personelinin yolculukları, konferans hizmetleri ve gelişmekte olan ülkelerin uzmanlarının katılımının desteklenmesi dahil, toplantıların New York, Nairobi ve Viyana’da yapılmasının masraflarını özetledi. Toplantı masraflarının New York’ta Viyana’dakinden 100.000 ABD Doları daha az ve Nairobi’dekinden 150.000 ABD Doları daha az olduğunu belirtti.

BM Yasal İşler Bürosundan Stadler Trengove, açık uçlu bir AHEG’in anlamını açıklayarak, üyeliğin tüm Devletlere ve Ana Gruplara açık olacağını söyledi. AHEG’in modaliteleri ve talimatları konusunda karar verecek olanın UNFF olduğuna dikkat çekti. BM varlıklarının bağımsız uzman gözden geçirmesine yönelik seçeneklere ilişkin olarak, Birleşik Denetleme Birimi; Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetim Danışman Komitesi dahil, olası seçenekleri sundu.

Bunu izleyen tartışmalarda, delegeler, toplantının New York ya da Nairobi’de yapılamasının masrafları; ülkeler tarafından CLI’ler için harcanan fonların formel bir şekilde yansıtılması gereği; önümüzdeki iki yıl boyunca Sekreterliğin görevine ilişkin net öncelikler belirleme gereği; bir AHEG bağlamında “hükümetler arası” teriminin anlamı; bağımsız bir IAF gözden geçirmesi başlatmanın yasal açıdan getirecekleri; ve Güvence Fonuna ek katkı çağrısı; ve iş beklentileri ile mevcut mali kaynakları dengeleme gereği dahil, sorunlar hakkında görüş belirttiler.

Nihai Sonuçlar: 20 Nisan Cumartesi günü erken saatlerde, genel toplantıda, delegeler, Forum Güvence Fonu konusunda bir bölüm içeren Ortaya Çıkan Sorunlar, MoI ve Forum Güvence Fonu Hakkında İlke Kararını (sayfa 12’de özetlenmiştir) kabul ettiler. Bu ilke kararı gelişmekte olan ülkelerin AHEG’e katılımını desteklemek ve UNFF Sekreterliğinin toplantılar arası görevlerini yürütmesini sağlamak amacıyla, Fona katkıda bulunabilecek durumda olan bağışçıları bunu yapmaya çağırmaktaydı.

NLBI UYGULAMASINDA VE DÖRT GOF’UN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU İLERLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ, BÖLGESEL VE ALT BÖLGESEL GİRDİLER, ORMANLAR VE EKONOMİK KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ KONULU ILKE KARARI

15 Nisan Pazartesi günü, WGI’de, delegelere “WGI Başkan Yardımcılarının Gündem Maddeleri 3, 4, 5 ve 8 konusundaki Taslak İlke Kararı” sunuldu. Birinci hafta boyunca WGI’de belirli konularda yapılan derinlemesine tartışmalardan taslak ilke kararına alınanlar yukarıda gündem maddesine göre özetlenmiştir. UNFF10’un birinci haftası boyunca yapılan tartışmalarda delegelerin müdahaleleri temelinde sıfır metni hazırlandı. Pazartesi ve Salı günleri WGI metnin birinci okumasını yaparken bu sıfır metninde değişiklikler önerdiler. Gözden geçirilmiş taslak metnin ikinci okuması Çarşamba ve Perşembe günleri yapıldı.

Çelişkide kalan konular bir temas grubuna devredildi ve bu temas grubu Perşembe ve Cuma günlerinde çözüme ulaşmamış metni ele aldı. Cuma günü öğleden sonra 6:00’da WGI kısa bir süre toplanarak temas grubunda kabul edilen metni inceledi ve sonra WGII’den MoI ve ortaya çıkan sorunlar konularındaki metni beklemek üzere ara verdi, çözüme ulaşmamış konulardaki formel olmayan görüşmeler devam etti. Cuma gecesi geç saatte WGI ve WGII metinlerindeki özellikle WGI metnindeki MoI atıflarını ve operasyonel bölümdeki farklılıkları çözmek ve WGII metninin giriş paragraflarındaki maddelerde tutarlılığı sağlamak üzere bir Büro toplantısı yapıldı.

Giriş paragrafları konusunda, tartışmalar Orman İlkelerinden söz ederken CBDR’e atıf yapıp yapmama; NLBI’in uygulanması konusunda MoI’ye ne şekilde değinmeyi (delegeler tüm kaynaklardan kaynak artışını hareketlendirme gereğini vurgulama konusunda anlaştılar); 2015 sonrası kalkınma gündemine ne şekilde atıfta bulunulacağı (metin boyunca “BM 2015 sonrasında kalkınma gündemi/2015 sonrası kalkınma gündemi” olarak adlandırılarak çözümlendi) konularında odaklandı.

Ormanlar ve ekonomik kalkınma konusunda, tartışmalar başka şeylerin yanı sıra ulusal koşulların nasıl hesaba katılacağı (metinde birkaç yerde “ulusal mevzuat ve politikalar uyarınca” ibaresi kullanılarak çözümlendi); piyasa temelindeki yaklaşımlara mı yoksa piyasa dışı temeldeki yaklaşımlara mı yoksa her ikisine de mi atıf yapılacağı (taraflar her ikisine de atıf yapmayı kabul ettiler); arazi düzeyi yaklaşımlar konusunun dahil edilip edilmeyeceği (bunları tanıyan ülkelerde geçerli oldukları belirtilerek çözümlendi); “orman malları” teriminin mi yoksa “orman ürünleri” teriminin mi kullanılacağı (orman malları, ürünleri ve hizmetleri” teriminin kullanılması kabul edildi); yerli halkların ilişkin paydaşların bir parçası olarak vurgulayıp vurgulamama (vurgulanması kabul edildi); ve yasal çerçevelerin oluşturulması ve/veya güçlendirilmesi (“oluşturma ya da güçlendirme” kullanılarak çözümlendi) konularında odaklandı.

Bölgesel ve alt bölgesel girdiler konusunda, tartışmalar başka şeylerin yanı sıra Forum Sekreterliğinin rolleri ve sorumlulukları; sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmede farklı vizyonların, yaklaşımların ve modellerin dikkate alınması, özellikle yeşil ekonomiye ve doğanın haklarına nasıl atıfta bulunulacağı; doğal sermaye hesabı dahil çok çeşitli orman değerlerinin dikkate alınması konularında odaklandı.

NLBI’in uygulanmasında ve bunun dört GOF’unun gerçekleştirilmesindeki ilerleme konusunda, tartışmalar gönüllü ulusal raporlamaya yönelik rehber ilkelerin ve formatların düzenlenmesi ele alındı.

İşbirliğinin artırılması konusunda, tartışmalar başka şeylerin yanı sıra raporlama yükünü azaltmak amacıyla, CPF üyesi örgütlere ulusal ormanla ilgili raporlara yönelik rehber ilkelerin düzenlenmesi ve uyumlaştırılması; Forum Sekreterliğinin rolü; ve tüm Ana Grupların etkin bir şekilde katılımı konusundaki metinde yerli halklara özel atıfta bulunup bulunmama konularında odaklandı.

Uluslararası Orman Günü konusunda, delegeler UNFF Sekreterliğinin bu Günün organize edilmesinden sorumlu olup olmadığı ve orman kutlamaları için bazı ülkelerin 21 Mart dışındaki günleri seçmiş olmaları konusunun nasıl dahil edileceği ele alındı.

Nihai Sonuç:20 Nisan Cumartesi sabahı erken saatlerde, UNFF Başkan Yardımcısı ve WGI Eş Başkanı Masinja genel toplantıda WGI “Gündem Maddeleri 3, 4, 5, ve 8 için Taslak İlke Kararını” sundu. UNFF10 Başkanı Carranza belgede program bütçesine değinilmediğine dikkat çekti. Bu ilke kararı oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddeleri 3, 4, 5, ve 8 için İlke Kararı UNFF’in, başka şeylerin yanı sıra şunları yapmasını belirtir:

 • Orman İlkelerini, Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonunu (ki bu deklarasyon CBDR konusundaki 7. ilke dail, ilkeler koymaktadır), Gündem 21 Bölüm 11’i, Johannesburg Deklarasyonunu ve JPOI’yi, NLBI ve Rio+20 sonucunu hatırlatır;
 • UNFF9 Bakanlar Deklarasyonunu hatırlatır;
 • 2011 yılını Uluslararası Orman Yılı olarak ilan eden UNGA 61/93 İlke Kararını ve her yılın 21 Mart gününü Uluslararası Orman Günü olarak ilan eden UNGA 67/200 İlke Kararını hatırlatır;
 • NLBI uygulamasında üye devlerin gösterdikleri ilerlemeleri hoşnutlukla karşılar, bir taraftan birçok ülke, özellikle LFCC’ler, en az gelişmiş ülkeler, SIDS ve Afrika ülkeleri için MoI açısından boşlukların kaldığını vurgular;
 • Forumun desteklenmesinde ve NLBI uygulamasında UNFF Sekreterliğinin çabalarını ve CPF’in işbirliği etkinliklerini ve yanı sıra bölgesel ve alt bölgesel örgütlerin ve süreçlerin ve Ana Grupların girdilerini ve katkılarını hoşnutlukla karşılar;
 • MYPOW’u ve UNFF10’un “Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma,” temasını ve yanı sıra toplantılar arası CLI’leri, Bölge Liderliğindeki İnisiyatifleri ve Örgüt Liderliğindeki İnisiyatifleri hatırlatır;
 • SFM’in sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine olan olumlu katkısını kabul eder;
 • ormanların insanlara olan sosyal, ekonomik ve çevresel yararlarını vurgular;
 • ormanların, orman dışındaki ağaçların ve SFM’in her düzeyde dolaysız ve dolaylı sosyal, ekonomik ve kültürel yararlar sağladıklarını vurgular;
 • özellikle SIDS ve LFCC gibi gelişmekte olan ülkelerde afet riskine ve etkilerine ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığın artırılmasında SFM’in rolünün güçlendirilmesinin önemini tanır;
 • Rio+20 sonuçları, BM 2015 sonrasında kalkınma gündemi/2015 sonrası kalkınma gündemi ve IAF’ın etkililiğinin gözden geçirilmesi konularındaki tartışmaların önemini vurgular; ve
 • kentsel nüfusun artışının ormanların ve orman dışındaki ağaçların sürdürülebilir yönetiminin karşısına çıkardığı tehlikeleri tanır.
 • Ormanlar ve ekonomik kalkınma konusunda, UNFF üye devletleri başka şeylerin yanı sıra şunları yapmaya davet eder:

 • orman malları, ürünleri ve hizmetlerinin ulusal ve yerel ekonomilere katkılarını ve yanı sıra ormanların kırsal ve kentsel topluluklar üzerindeki sosyal, kültürel ve çevresel etkilerini tanımak ve böylesi değerleri ulusal hesap sistemlerine dahil etmek;
 • bilgi ve verilerin toplanmasını, analizini, raporlanmasını ve dağıtımını iyileştirmek;
 • SFM’yi ulusal kalkınma stratejilerine entegre etmek, ve NLBI’yi diğer ilişkin sektörlerle olan bağlantıların geliştirileceği ve güçlendirileceği bir platform olarak kullanmak;
 • orman bozunması ve kaybından kaçınan ve ormanlar üzerindeki olumsuz etkileri en az düzeye indirgeyen ekonomik kalkınma stratejilerini destekleyerek, ormansızlaşma ve orman bozunmasının altında yatan nedenlere eğilmek üzere önemler almak;
 • yerel, ulusal ve alt bölgesel düzeylerde ve benimsendiği ülkeler için arazi düzeyinde sektörler arası bir yaklaşım olarak SFM’in çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerini artırmaya ve teşvik etmeye odaklanmış bütüncül, dengeli, kapsamlı ve tutarlı politikalar ve stratejiler yaratmak, güçlendirmek ve uygulamak;
 • orman ekosistemi servislerinin ekonomik kalkınmadaki rolünü tanımak ve ulusal önceliklere ve mevzuata göre, SFM’ye uzun dönemli kamu ve özel sektör yatırımının artışını çekmek için fırsat yaratan çevreleri güçlendirmek;
 • yerli halklar ve yerel topluluklar dahil, orman sektöründeki tüm ilişkin paydaşların SFM’deki rolünü ve tam katılımını artırmak;
 • ormanların ekonomik kalkınmaya katkılarının tam potansiyelini gerçekleştirmek için gereken yasal çerçeveleri ve yanı sıra yönetim ve kurumsal çerçeveleri oluşturmak ve/veya güçlendirmek;
 • başka şeylerin yanı sıra SFM’i desteklemek ve orman yatırımı için fırsat sağlayan çevreler yaratmak için, ormanlarla ilgili mevzuatı gözden geçirmek ve gerektiği gibi iyileştirmek, orman yasasının yürürlüğünü güçlendirmek ve tüm düzeylerde iyi yönetimi teşvik etmek;
 • ulusal mevzuata göre, SFM’e kamu ve özel yatırımları teşvik etmek;
 • kentsel ormanların ve ağaçların önemini ve bunların kentsel planlamaya entegre etme ihtiyacını tanımak; ve
 • doğal afet risklerini ve etkilerini ve yanı sıra iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltacak ve orman ekosistemlerinin dayanıklılığını artıracak entegre, kapsamlı, dengeli ve tutarlı politikalar geliştirmek;
 • Bölgesel ve alt bölgesel girdiler konusunda, UNFF, başka şeylerin yanı sıra şunları yapar:

 • bölgesel ve alt bölgesel süreçlerin UNFF’e girdi sağlama ve SFM’i ilerletmek üzere CPF üye örgütlerle işbirliğini güçlendirme çabalarını hoşnutla karşılar;
 • UNFF Sekreterliğinin bölgesel ve alt bölgesel süreçlerle bağlantılı olarak SFM ile ilişkili konularda işbirliği yapmaya devam etmesini ve Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgensel işbirliğini artırmasını ister ve CPF’in diğer üyelerini de bunu yapmaya davet eder;
 • üye devletleri, CPF üye örgütlerini ve diğer örgütleri yeşil bir ekonomi dahil sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek farklı vizyonları, yaklaşımları, modelleri ve araçları dikkate alarak ve bazı ülkelerin doğanın haklarını tanıdığını göz önüne alarak, ormanların ve SFM’in sürdürülebilir kalkınmadaki rollerini artırmaya davet eder;
 • üye devletleri işbirliğini artırmaya, ulusal ve yerel araştırmaları çoğaltmaya ve veri tabanlarını ve bilgi yönetimi ağlarını geliştirmeye ve güçlendirmeye cesaretlendirir ve CPF üye örgütlerini, bilimsel topluluğu, sivil toplum örgütlerini ve özel sektörü bunları yapmaya davet eder;
 • CPF üye örgütlerini NWFP’ler dahil orman ürünlerinin, mallarının ve hizmetlerinin piyasa dışı değerlerini tahmin etme ve alınan dersleri paylaşmada ülkelere yardım etmeye davet eder;
 • UNFF Sekreterliğini ve CPF üye örgütlerini istek üzerine SFM’ye bütüncül ve entegre piyasa dışı temelindeki yaklaşımların geliştirilmesinde üye devletlere yardım etmeye cesaretlendirir;
 • CPF üye örgütlerini geniş çeşitlilikteki orman değerlerinin tanınması ve değerlendirilmesi konusunda sürmekte olan uluslararası inisiyatifleri devam ettirmeye davet eder; ve
 • orman ürünlerinin, mallarının ve hizmetlerinin değerleri ve katkıları konusunda bilgi ve veri boşluklarına eğilme yolları konusunda, UNFF’in uluslararası mali kurumlar dahil, BM organları ve CPF üye örgütleri bölgesel ve diğer ilişkin örgütler ve süreçlerle işbirliği yapmasını ister.
 • NLBI’n uygulanması ve GOF’larının gerçekleştirilmesi konusundaki ilerleme konusunda, UNFF, başka şeylerin yanı sıra şunları yapar:

 • üye devletleri UNFF11’e rapor verirken dört GOF’un tüm yönlerine eğilecek başarı öykülerini ve en iyi uygulamaları vurgulamaya cesaretlendirir;
 • CPF üye örgütlerini, özellikle de FAO’yu NLBI’n uygulanmasına yönelik pilot projeler konusunda üye devletlerle işbirliğini güçlendirmeye davet eder; ve
 • UNFF Sekreterliğinin UNFF11’e gönüllü ulusal raporlamaya yönelik rehber ilkeleri ve formatı daha da düzenlemesini ister.
 • İşbirliğinin artırılması konusunda, UNFF, başka şeylerin yanı sıra şunları yapar:

 • üye devletleri, CPF üye örgütlerini, bölgesel ve alt bölgesel örgütleri ve ilişkin paydaşları SFM’e ilişkin deneyimleri, alınan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşmaya cesaretlendirir;
 • bölgesel ve alt bölgesel örgütleri ve süreçleri ve Ana Grupları UNFF’e koordineli girdiler sağlamaya devam etmeye cesaretlendirir;
 • CPF’i, raporlama yüklerini azaltmak ve raporlamadaki tutarlılığı artırmak için, CPF üyesi örgütlere ulusal ormanlarla ilgili raporlamaya yönelik rehber ilkeleri düzenleme ve uyumlaştırma çabalarına devam etmeye ve bu çabaları genişletmeye davet eder; ve
 • UNFF Sekreterliğinin, ormanların yerli halklar ve yerel topluluklar için önemini dikkate alarak, tüm Ana Grupları etkin bir şekilde işe katma yönündeki etkinliklerini güçlendirmeye devam etmesini ister.
 • Uluslararası Orman Günü konusunda, UNFF, başka şeylerin yanı sıra şunları yapar:

 • Uluslararası Orman Günü oluşturulmasına ilişkin UNGA 67/200 İlke Kararının benimsenmesini memnunlukla karşılar ve üye devletleri, UNFF Sekreterliğini, CPF üye örgütlerini, bölgesel ve alt bölgesel örgütleri ve Ana Grupları bu günün kutlanması için etkinlikler organize etmeye davet eder; ve
 • üye devletleri her yıl 21 Mart’ta ya da her devlet için en uygun zamanda Uluslararası Orman Gününü kutlama etkinlikleri organize etmeye cesaretlendirir.
 • ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR, MOI VE FORUM GÜVENCE FONU KONUSUNDA İLKE KARARI

  15 Nisan Pazartesi sabahı, WGII’de, delegelere “Ortaya Çıkan Sorunlar ve SFM için MoI Hakkında Eş Başkanların Metni” sıfır taslağı sunuldu. Bu sıfır taslağı UNFF10’in birinci haftası boyunca delegelerin yaptıkları müdahaleler temelinde hazırlanmıştı. Birinci hafta boyunca WGII’de belirli konularda yapılan tartışmalardan taslak ilke kararına alınanlar yukarıda gündem maddesine göre özetlenmiştir.

  Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, delegeler sıfır taslağının birinci okumasını yaptılar. 16 Nisan Salı günü ortaya çıkan sorunlara, özellikle IAF’ın 2015 gözden geçirmesine eğilecek bir formel olmayan grup kuruldu. 17 Nisan Çarşamba günü, MoI konusuna eğilecek bir formel olmayan grup kuruldu. Gözden geçirilmiş taslak metnin ikinci okuması Çarşamba öğleden sonra başladı, bu arada formel olmayan grupların çalışması devam etti. Formel olmayan ortaya çıkan sorunlar grubu çalışmalarını 18 Nisan Perşembe günü tamamladı, ve formel olmayan MoI grubu 19 Nisan Cuma günü geç saatlerde çalışmalarını tamamladı. Cuma günü geç saatlerde çözümlenmemiş son konuları çözmek için ve WGI ile WGII metinleri bağdaştırmak için bir Büro toplantısı yapıldı. Ortaya Çıkan Sorunlar, MoI ve Forum Güvence Fonu İlke Kararı 20 Nisan Cumartesi sabahı erken saatlerde UNFF10 genel toplantısında kabul edildi.

  Giriş paragrafları konusunda, tartışmalar başka şeylerin yanı sıra, CBDR ilkesine ve yarımın etkililiğine atıfta bulunup bulunmama ve 2015 sonrası kalkınma gündemine nasıl atıfta bulunulacağı konularına odaklandı, delegeler metin boyunca BM 2015 sonrasında kalkınma gündemi/2015 sonrası kalkınma gündemi olarak adlandırmayı kabul ettiler.

  Rio+20 sonucu ve BM 2015 sonrasında kalkınma gündemi/2015 sonrası kalkınma gündemi konusunda, delegeler, bu süreçlerin sonuçları konusunda ön yargı oluşturmadan bu konuda nasıl atıfta bulunabileceklerini tartıştılar.

  IAF’ın etkililiğinin gözden geçirilmesi konusunda, formel olmayan gruptaki tartışma NLBI için MoI ve 2015 sonrası BM kalkınma çerçevesi bağlamında UNFF gibi, gözden geçirmeye hangi öğelerin dahil olacağı konusunda odaklandı. Tartışmalarda ayrıca gözden geçirmenin olası bileşenleri, IAF gözden geçirmesinde açık uçlu bir hükümetler arası AHEG oluşturup oluşturmama, AHEG toplantılarının sayısı ve yöntemleri ve bunun çalışmasını nasıl finanse edileceğine de değinildi.

  Forum Güvence Fonu konusunda, tartışmalar başka şeylerin yanı sıra UNFF’in “kendi yetki alanı içinde toplantılar arası etkinlikler” yürütmesinden mi yoksa sadece “UNFF10 tarafından istenen etkinlikler” yürütmesinden mi söz edileceği etrafında döndü. Ayrıca, tam olarak ne kadar para harcanacağının telaffuz edilip edilmeyeceği ya da paranın “en verimli ve maliyet etkin biçimde” harcanmasından mı söz edileceği de tartışıldı; sonunda bu sonuncu üzerinde fikir birliğine varıldı.

  MoI konusundaki çekişmeli konular şunlardı: GEF kapsamında ormanlar konusunda bir odak alanı oluşturup oluşturmama (delegeler GEF’i ormanlar konusunda yeni bir odak alanı oluşturma seçeneklerini ele almaya ve mevcut orman finansmanı yöntemlerinin iyileştirilmesine devam etmeye ve aramaya davet edilmesine karar verdiler); küresel bir orman fonu oluşturup oluşturmama (delegeler IAF gözden geçirmesi kapsamında gönüllü bir küresel orman fonu dahil, eksiksiz bir dizi finansman seçeneğini ve stratejilerini ele almak üzere anlaştılar).

  Diğer tartışma alanları şu konulara atıf yapıp yapmamayı içermekteydi: CLI’ler bağlamında yeşil ekonomi; ormanlara yatırım için fırsat sağlayıcı çevreler yaratmak için ormanlarla ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi; orman finansmanında tematik, coğrafi ve veri boşluklarına eğilmek için kaynakların artırılması; SFM ve “doğayla uyum içinde yaşamaya” piyasa temelinde ve piyasa dışı temelde olan yaklaşımlar; ve özel sektör finansmanı.

  Nihai Sonuç: 20 Nisan Cumartesi sabahı erken saatlerde, WGII Eş Başkanı Juričić “Ortaya Çıkan Sorunlar, MoI ve UNFF Güvence Fonu konularında Taslak İlke Kararını” sundu. UNFF10 Başkanı Carranza belgede program bütçesine değinilmediğine dikkat çekti. WGII kapsamında MoI temas grubunun yöneticisi olarak ABD, CBDR’ye atıfta bulunan giriş paragrafının metinde olmadığını belirtti ve G-77/Çin’in bazı paragrafları kabul etmesinin bunun eklenmesi şartına bağlı olduğunu söyledi. WGII Eş Başkanı Abdullah bu değişikliğin ve ilke kararının sözlü olarak gözden geçirildiği şekliyle, oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

  Ortaya Çıkan Sorunlar, MoI ve UNFF Güvence Fonu konularında Taslak İlke Kararında UNFF başka şeylerin yanı sıra şunları yapar:

 • ECOSOC’un 2015 yılında IAF’ın etkililiğinin gözden geçirilmesine karar verdiği ECOSOC E/2006/49 İlke Kararını ve bunun 32. paragrafını hatırlatır;
 • ayrıca, UNFF11’e genel “Ormanlar: Uluslararası Anlaşmaya Yönelik İlerleme, Zorluklar ve İlerleyen Yol”temasının tartışılması talimatının verildiği MYPOW’u ve bunun üç temasını hatırlatır ve UNFF11’de IAF konusunda bilgilendirilmiş bir karar alınmasının sağlanması için gerekli hazırlıkları yapma gereğini tanır;
 • ayrıca, UNFF10’a SFM finansmanı konusunda bir karar verme talimatı veren UNFF9 Özel Toplantı İlke Kararlarının hükümlerini ve Bakanların UNFF10’da finansman konusunda anlamlı bir karar vermeye söz verdikleri UNFF9 Bakanlar Deklarasyonunu hatırlatır;
 • yardımın etkililiğinin önemini vurgular;
 • Rio+20 sonuçları, BM 2015 sonrasında kalkınma gündemi/2015 sonrası kalkınma gündemi ve IAF’ın etkililiğinin gözden geçirilmesi konularındaki tartışmaların önemini vurgular; ve
 • birlikte gösterilen çabalara rağmen, ormanların kaygı uyandırıcı bir hızla kaybolmaya ve bozunmaya devam ettiklerini ve bunun sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesini tehlikeye soktuğunu vurgular.
 • Rio+20 sonucu ve BM 2015 sonrasında kalkınma gündemi/2015 sonrası kalkınma gündemi konusunda, UNFF, başka şeylerin yanı sıra şunları yapar:

 • sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmede tüm orman tiplerinin ve orman dışı ağaçların kilit rolünü ve önemli katkısını tekrarlar;
 • dört GOF’u gerçekleştirmenin önemini ve tüm orman tiplerini daha iyi koruma ve sürdürülebilir bir şekilde yönetme konusundaki başarısızlığın üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış diğer kalkınma amaçlarını tahlikeye sokabileceğini tanır;
 • UNFF Sekreterliğinden Rio+20 sonuçlarının ve BM 2015 sonrasında kalkınma gündemi/2015 sonrası kalkınma gündeminin uygulanmasında ormanların önemli olduğu mesajını yaymasını ister ve CPF üye örgütlerini bunu yapmaya davet eder; ve
 • üye devletleri Rio+20 sonuçları ve BM 2015 sonrasında kalkınma gündemi/2015 sonrası kalkınma gündemi konusundaki tartışmalara ormanları tam olarak entegre etmeye cesaretlendirir.
 • IAF’ın etkililiğinin gözden geçirilmesi konusunda, UNFF, bunun 2015 yılında olacağına karar verir ve bu temelde yasal bağlayıcılı olan bir anlaşma ya da mevcut anlaşmanın güçlendirilmesi ya da devam ettirilmesi dahil, eksiksiz bir seçenekler dizisinin ele alınacağına karar verir. Metin, gözden geçirmeye dahil edilecek öğeleri belirtir ve gözden geçirmenin şu bileşenlerinin olacağına karar verir: ülkelerin, CPF’in, CPF üyelerinin ve diğer ilişkin örgütlerin sunumları; bağımsız bir IAF değerlendirmesi; ve 2015 IAF gözden geçirmesi için açık uçlu bir hükümetler arası AHEG.

  UNFF ayrıca şunları yapar:

 • IAF’ın performansını ve etkililiğini gözden geçirecek AHEG’i oluşturarak UNFF11 öncesinde en fazla iki toplantı yapmasını sağlar;
 • UNFF çalışmalarına yapılan katkılara teşekkür eder ve IAF gözden geçirme sürecini destekleyecek gönüllü katkılar yapılmasında kuvvetle ısrar eder; ve
 • ülkeleri, örgütleri, CLI’leri organize eden Ana Grupları, bölge liderliğindeki inisiyatifleri ve örgüt liderliğindeki inisiyatifleri UNFF Sekreterliğine katkıları konusunda bilgi vermeye davet eder.
 • Forum Güvence Fonu konusunda, UNFF, bağışçıları ve bunu yapabilecek diğer ülkeleri gelişmekte olan ülkelerin AHEG’e katılabilmeleri ve UNFF Sekreterliğinin kendi alanı içerisindeki toplantılar arası etkinliklerini yürütebilmesini sağlamak için Forum Güvence Fonuna mali destek sağlamaya çağırır

  MoI konusunda, UNFF, başka şeylerin yanı sıra şunları yapar:

 • CPF Mali Danışman Grubunun dört GOF’un gerçekleştirilmesindeki önemli ilerleme, veri toplamanın sınırları, ve SFM’e yönelik mali akış ve dağıtılan finans açısından tematik ve coğrafik boşluklar konularını içeren raporunu dikkate alır;
 • orman finansmanının evrimleşmesini ve SFM tematik öğelerine eğilmek üzere birkaç yeni finansman aracı ve mekanizması ortaya çıkmış olduğunu tanır; ve
 • orman finansmanı ihtiyaçlarına eğilecek tek bir çözüm olmadığını ve tüm düzeylerde tüm paydaşlardan ve tüm kaynaklardan bir eylemler kombinasyonu gerektiğini tekrarlar.
 • UNFF ayrıca üye ülkeleri, bağışçı topluluğunu ve diğer ilişkin paydaşları şunları yapmaya davet eder:

 • orman yatırımı için fırsat sağlayan bir çevre yaratmak, yasa dışı uygulamalarla savaşmak ve bunları yok etmek, ve güvenli arazi kullanım hakkını teşvik etmek için, ulusal mevzuat, politikalar ve öncelikler uyarınca, SFM’yi desteklemek için, ormanlarla ilgili mevzuatı gözden geçirmek ve gerektiği biçimde iyileştirmek, orman yasasının uygulanmasını güçlendirmek ve tüm düzeylerde iyi yönetimi teşvik etmek;
 • orman finansmanında tematik, coğrafi ve veri boşluklarına eğilmek için kaynak artışı sağlamak ve NLBI’n uygulanmasına yönelik orman finansmanını artırmak; ve
 • SFM’den orman ürünlerinin üretimini ve tüketimini geliştirmek ve teşvik etmek için, piyasa temelindeki yaklaşımlar dahil çeşitli yaklaşımları ele almak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek.
 • UNFF üye ülkeleri şunları yapmaya davet eder:

 • NLBI’i dikkate alarak, SFM’i ulusal kalkınma plan ve stratejilerine, sektörel politikalara, programlara ve yatırımlara, karar verme süreçlerine entegre etmek;
 • ulusal orman programlarına ya da eşdeğerlerine bir finansman yaklaşımları kombinasyonu dahil etmek;
 • ulusal politikalar, öncelikler ve mevzuata uygun olarak, değerlerin ulusal bütçelerde ve hesaplarda yansıtılması dahil, orman mal ve hizmetlerinin parasal olan ya da olmayan değerlerini belirlemek için çabaları yoğunlaştırmak;
 • insanlığa doğayla uyum içinde yaşamaya doğru rehberlik etmek için SFM’e bütüncül, kapsamlı ve entegre bir şekilde eğilmek amacıyla, piyasa temelindeki ve piyasa dışı temeldeki yaklaşımların geliştirilmesini teşvik etmek;
 • orman ve orman dışı ağaçlar için tüm kaynaklardan finansmanı hareketlendirmek; ve
 • SFM’in finansmanı için özel sektörün potansiyelini kullanmak.
 • UNFF ayrıca şunları yapar:

 • ilişkin bölgesel ve alt bölgesel örgütleri, süreçleri ve ağları SFM finansmanı, teknoloji transferi ve kapasite oluşturma inisiyatifleri geliştirmeye ya da desteklemeye çağırır ve bağışçıları, çok yanlı ve bölgesel mali kurumları ve diğer paydaşları bu çabaları desteklemeye davet eder;
 • ülkeleri ve ilişkin CPF üyesi örgütleri NLBI’in ve genel UNFF11 temasının uygulanmasını desteklemek için özellikle LFCC’lerdeki, SIDS’deki, en az gelişmiş ülkelerdeki ve Afrika’daki bölgesel ve diğer süreçleri kolaylaştırmaya devam etmeye davet eder;
 • orman finansmanı programları olan uluslararası mali kuruluşları yetkileriyle uyumlu olarak fonlarına erişimi, bunların verimliliğini ve kullanımını iyileştirmek amacıyla, prosedürleri basitleştirmek ve düzenlemek için başka yollar düşünmeye davet eder;
 • GEF-6 için SFM Stratejisinin geliştirilmesini hoşnutlukla karşılar ve bu bağlamda GEF’i başka şeylerin yanı sıra GEF-6’daki ve izleyen yenileme dönemlerindeki GEF SFM stratejisine yönelik mali kaynakların hareketini artırma, ve GEF-5 SFM/REDD+ Teşvik Mekanizmasının sürmekte olan değerlendirilmesini dikkate alarak, ormanlar konusunda yeni bir odak alan oluşturma ve mevcut orman finansmanı yöntemlerini geliştirme seçeneklerini düşünme yoluyla SFM desteklerini güçlendirme yolları düşünmeye davet eder
 • GEF’i SFM fonlarına erişimi iyileştirmeye ve basitleştirmeye, SFM finansmanı konusundaki bilgilerin dağıtımına devem etmeye ve güçlendirmeye ve UNFF toplantılarına SFM’e ayrılmış mali kaynakların ve fonların hareketlendirilmesi konusunda bilgi sağlamaya davet eder;
 • üye devletleri mevcut GEF-5 SFM/REDD+ Teşvik Mekanizmasında hâlâ mevcut olan kaynaklardan tam olarak yararlanmaya ve GEF’i bu mevcut çevrimde erişimi basitleştirmeye davet eder;
 • çok yanlı mali kuruluşları fonlara erişimde gelişmekte olan ülkelere özel özen göstermeye davet eder;
 • bağışçıları Kolaylaştırıcı Sürecin işlevlerinin tümünü yürütebilmesi için kaynak sağlamaya devam etmeye davet eder;
 • ilişkin CPF üyesi örgütleri orman finansal akışları konusunda toplama ve erişimi kolaylaştırma yönündeki çabalarını güçlendirmeyi düşünmeye davet eder;
 • ilişkin CPF üyesi örgütleri özel sektörle işbirliği içinde SFM’e yönelik özel sektör yatırımı akışlarının ölçeği konusunda UNFF’e bilgi toplamaya ve sağlamaya davet eder;
 • FAO’nun SFM’e yönelik ulusal kamu kaynakları hakkında veri toplama çalışmasını hoşnutlukla karşılar;
 • ormanla ilişkili konvansiyonları ve mekanizmaları ve yanı sıra çok yanlı ve bölgesel mali kuruluşları, bağışçıları ve yapabilecek pozisyonda olan üye devletleri SFM’e yönelik finansmanı artırmaya davet eder; ve
 • SFM’e yönelik destek için tüm kaynaklardan gelecek kaynakları mobilize etmek amacıyla gönüllü bir küresel orman fonu oluşturulması dahil, eksiksiz bir seçenekler ve stratejiler dizisi düşünmeye karar verir.
 • GENEL KAPANIŞ TOPLANTISI

  20 Nisan Cumartesi sabahı erken saatlerde, delegeler UNFF10 genel kapanış toplantısı için bir araya geldiler. Genel toplantı “Gündem Kalemleri 3, 4, 5 ve 8 için İlke Kararının” ve “Ortaya Çıkan Sorunlar, MoI ve Forum Güvence Fonu Hakkında İlke Kararını” onayladıktan sonra, UNFF10’a ev sahipliği yaptığı için Türkiye Hükümetine minnettarlık ifade eden bir kararı oy birliğiyle kabul etti. Genel toplantı aynı zamanda UNFF11’i 2015 yılında yapmayı ve ECOSOC’i bunun yerini ve tarihini belirlemeye davet eden bir kararı oy birliğiyle kabul etti. Bundan sonra delegeler UNFF11 için geçici bir gündem kabul ettiler (E/CN.18/2013/L1). UNFF10 Raportörü Abdullah, UNFF10 Raporunu (E/CN.18/2013/L2) sundu ve delegeler kabul ettiler.

  Kapanış beyanlarında, AB, ekonomik kalkınmada ormanların önemi konusundaki çözüm ve SFM için MoI konusundaki anlaşma dahil, UNFF10 sonuçlarını övdü. Ana Gruplarla etkileşimin iyileştirilmesinde ısrar etti.

  G-77/Çin adına Fiji, sürdürülebilir kalkınmada ormanların katkısının ve öneminin BM 2015 sonrasında kalkınma gündemine entegre edilmesi çağrısını yaptı. ABD, MoI konusundaki kararın gelecekteki IAF’ın ayrılmaz bir bileşeni olacağının altını çizdi.

  Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahir Küçük, sürdürülebilir kalkınmada ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında ormanların rolüne dikkat çektiği için UNFF10’u övdü. Bu toplantının sonuçlarının sürdürülebilir orman finansmanının sağlanmasında önemli bir etkisi olacağına dikkat çekti.

  UNFF Direktörü McAlpine UNFF10’un başındaki yüksek düzeyli katılımın ormanların öneminin artmakta olduğunu gösterdiğini vurguladı. Delegeleri 2015 IAF gözden geçirmesi ve SFM için MoI konularında yol haritası konusunda fikir birliği sağladıkları için kutladı.

  UNFF10 Başkanı Carranza UNFF10’un sonuçlarının tüm düzeylerde SFM uygulanmasını artıracağına dikkat çekti. Carranza, tüm diğer delegasyonlarla birlikte, UNFF Direktörü McAlpine’e emekliye ayrılmadan öncesi son toplantısı olan UNFF10’daki liderliği için teşekkür etti.

  UNFF10 sabah 2:46’da kapandı.

  UNFF11 RAPORU

  20 Nisan Cumartesi günü, UNFF10’un kapanışını takiben Başkan Carranza görevlilerin seçimi için on birinci UNFF toplantısını açtı. Delegeler UNFF11 Bürosu için şunları aday gösterdiler: Afrika Grubu için Macharia Kamau (Kenya); Doğu Avrupa Grubu için Srećko Juričić (Hırvatistan); ve Batı Avrupa ve Diğer Gruplar için Heikki Granholm (Finlandiya). Başkan Carranza Asya Grubunun ve Latin Amerika ve Karayipler Grubunun hemen Büro üyeleri göstermesini istediler. Birinci UNFF11 oturumu sabah 2:51’de kapatıldı.

  KISA BİR UNFF10 ANALİZİ

  Delegeler ve katılımcılar İstanbul’a geldikçe, onuncu BM Orman Forumu (UNFF10) toplantısındaki görüşmelerin görünümü kentin meşhur arka sokakları ve eski pazarları ve kapalı çarşıları ve baharat çarşılarına benzedi. Tıpkı pazarlardaki alıcılar ve satıcılar gibi, isteksizce olsa da, başlangıç konumlarından ayrılarak karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşmak için bir noktada buluşmak için pazarlığa başladılar. Günün sonunda, çay, kahve ve ilginç manzaralara rağmen, konu esas olarak para etrafında döndü.

  “Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma” temasıyla toplanan UNFF10, uluslararası orman anlaşması (IAF) için can alıcı bir noktaya geldi. 2015 sonrası kalkınma gündemi konusunda sürdürülen tartışmalar UNFF’i kalkınma gündeminde ormanların önemini ileriye taşımak üzere motive etmekle kalmadı, UNFF10 aynı zamanda sürdürülebilir orman yönetimi (SFM) için uygulama araçları (MoI) konusunda karar vermeyi ve 2015 IAF gözden geçirmesinin hazırlıklarının yeterli düzeyde yapılmasını da üstlendi.

  Bu kısa analiz, bu amaçlara ulaşmada UNFF10 tarafından gerçekleştirilen ilerlemeyi değerlendirmekte ve UNFF’in ve araçlarının genişlemesi ve gelecek 2015 köşe taşı bağlamında bu konulardaki sonuçlara nasıl ulaşıldığını incelemektedir.

  SIKI PAZARLIK

  Gelişmekte olan ülkeler, mevcut fon düzeylerinin ya yetersiz olduğunu ya da hantal erişim prosedürleri içerdiğini vurgulayarak, SFM için ayrılmış fon sağlayacak bir küresel orman fonunun oluşturulması çağrısını defalarca yapmışlardır. Bu husus Ormanlar Konusunda İşbirliği Ortaklığı (CPF) tarafından üstlenilen ve SFM için küresel fon ihtiyacının yıllık olarak 70 ile 160 milyar ABD Doları arasında olacağı tahminini yapan 2012 Orman Finansmanı Çalışmasında da yankı bulmuştur. Bununla birlikte, bu çalışma aynı zamanda bağışçı ülkeler tarafından tekrar tekrar ifade edilmiş olan, SFM’in finansman ihtiyaçlarına etkin bir şekilde eğilecek tek bir araç olamayacağı görüşünü de desteklemektedir.

  Önümüzdeki 2015 IAF gözden geçirmesi ile, UNFF10’da küresel bir orman fonu oluşturulması birçokları tarafından henüz olgunlaşmamış olarak nitelendirilmiştir. Gerçekten de, bazı bağışçı ülkeler, küresel bir orman fonunu sadece 2015 IAF gözden geçirmesi sonrasında karar verilecek olan, ormanlar konusunda yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma görüşmeleri bağlamında tartışma yönünde bir istek göstermişlerdir. Orman finansmanını 2015 IAF gözden geçirmesinin sonucuna bağlama nosyonu, gelişmekte olan ülkelerin delegeleri GEF’in altıncı ve sonraki yenileme çevrimlerinde SFM finansmanına ayrılmış bir pencere oluşturulmasını önerdiklerinde, bağışçı ülkeler tarafından da ifade edildi. Genel IAF gözden geçirmesinin ayrılmaz bir parçası olarak gönüllü bir orman fonu oluşturulmasının ele alınması yolundaki nihai karar bunu vurgulamaktadır.

  SFM için GEF desteğinin artırılması konusundaki uzun tartışmalar son hafta yapıldı. Kimileri, GEF yoluyla SFM finansmanının artırılmasının düşünülmesi görüşünü desteklerken bile, GEF’in SFM desteğini artırması çağrısını yaparken kullanılacak dile karar verirken dikkatli olunmasını önerdi. GEF’in bir UNFF mali mekanizması olmadığı ve bu nedenle UNFF’in GEF etkinliklerini yönlendiremeyeceği bilindiğine göre, böylesi güçlü bir dilin politik açıdan ters etki yapabileceğini, GEF’in bu isteği ele almaya daha az meyilli olacağını belirttiler. Kimileri de, GEF kapsamında SFM finansmanı için şu anda mevcut olan fonun hepsinin dağıtılmadığını belirttiler. Bu, mevcut fon kullanılmadığına göre, neden SFM için daha fazla destek istendiği konusunda bir tartışmaya götürdü.

  SFM için MoI tartışmasının en başında UNFF10’a bunun sadece paradan ibaret olmadığı, aynı zamanda teknoloji transferini ve kapasite oluşturmayı da içerdiği hatırlatıldı. Bazıları da ülkelerin mevcut finansmana erişme ve bunu etkin bir şekilde kullanma kapasitelerinin artırılmasının fon kaygılarını hafifleteceğine dikkat çekerek, bu konulardaki tartışmaların eksik olduğundan yakındılar. Bazı deneyimli delegeler planlama ve izleme ve değerlendirme mekanizmaları oluşturulmasına karşın mevcut fonlar verimli olarak kullanılamıyorsa, bağışçıların gelecekte fon artırmaya isteksiz olacağını vurguladılar.

  Gerçekten de, birçok delege, fon artırımının ön şartının bağışçı fonlarının ulusal idaresinin ve yönetiminin iyi olmasının sağlanması olduğunu vurguladılar. Başkaları da, buna karşı çıkarak, SFM fonlarının görece küçük bir kısmının en çok ihtiyacı olanlara gittiği verili olduğuna göre (2012 Orman Finansmanı Çalışmasına göre, düşük gelirli ülkeler ormanla ilgili resmi kalkınma yardımının yaklaşık %17’sini almaktadır), kapasite oluşturma, teknoloji transferi, küresel bir orman fonu ve orman finansmanına erişimin düzenlenmesini ve basitleştirilmesini içeren bir “paket anlaşmanın” bu boşlukları doldurabileceğini öne sürdüler.

  İPEK YOLU ÜZERİNDEKİ İSTASYON

  UNFF’in 2007-2015 Çok Yıllık Çalışma Programı (MYPOW) Foruma 2015 yılında UNFF ve CPF dahil, IAF’ın etkililiğini gözden geçirme ve geleceğine karar verme görevi vermiştir. Bu nedenle, UNFF10 delegeleri için 2015’te UNFF11’de IAF’ın geleceği konusunda bilgilendirilmiş bir karar verilebilmesi için bir yol haritasının çizilmesi çok önemliydi.

  Bu gözden geçirmenin zamanlaması, 2015 sonrası kalkınma gündemi konusundaki tartışmalarla çakıştı. Bu nedenle, yol haritasının ormanların küresel kalkınma gündeminde önemli olmaya devam etmesini sağlaması gerekmekteydi. Ormanların öneminin kabulü gittikçe artsa da, politik liderlere bir olurluk incelemesi sağlanması gereği açıktır çünkü kimilerinde ormanların gündemden çıkmakta olduğuna dair bir kaygı oluşmuştur. Bunun bir sonucu olarak, bazı deneyimli delegeler, UNFF’in orman politikasına ve yönetimine anlamlı katkı koymaya devam etmesi için dönüştürülmesi ve yeniden organize edilmesi gerektiğini düşünmekteydi. İnsanların ormana bağımlılığının doğası ve derecesini sistematik olarak belgeleyen bir gelecek çerçeve tanımlamaya yardımcı olacak, iyi düşünülmüş bir gözden geçirme bu kaygıya eğilebilirdi. Gözden geçirme kapsamında ele alınacak iki seçenek, ormanlar konusunda yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma oluşturmak ya da örneğin bölgesel düzeyde yasal bağlayıcılığı olan anlaşmalarla, UNFF’in IAF içinde koordinasyon rolü üstlenmesini sağlamaktır.

  Bu alternatifler uzun yıllardır tartışılmakta. Bazıları bu konuyu tartışmalarda dile getirseler de, kimileri de UNFF10 delegelerine gözden geçirme sürecinin sonuçlarını önceden varsaymamayı, bunun yerine IAF’ın geleceği konusunda karar için bir yol haritası üzerinde anlaşmayı hatırlattılar.

  İstanbul’dan sağlam bir yol haritası ile ayrılmak, şu andaki IAF’ı değerlendirmeye saygın, şeffaf bir yaklaşımın temellerini sağlamıştır, ki bu da bazı delegelerin işaret ettiği gibi, UNFF11’de sağlam bir karar verilmesinin temeli anlamına gelir. Taraflar, gözden geçirme yöntemlerinin ince ayrıntıları üzerindeki tartışmalara rağmen, ormanların geleceğinin en iyi olası sonuçlarını sağlamak için sağlam bir yol haritası olması gerektiği konusunda erken bir fikir birliği sağladılar.

  EVE GÖTÜRECEK YOL HARITASI IÇIN BIR BARDAK TÜRK ÇAYI

  UNFF, ve daha da genelde IAF kritik bir yol ağzında bulunmakta. 2015 IAF gözden geçirmesi yaklaştıkça, yoğun bir inceleme ve belirsiz bir gelecekle karşı karşıyalar. Birçok delegeye göre, UNFF10, UNFF’in geleceği için 2015 yılında sağlam, iyi bilgilendirilmiş bir karar verilmesini sağlamak amacıyla, IAF Gözden Geçirmesi için bir yol haritası çizerek paydaşlardan girdi alarak bağımsız, saygın bir gözden geçirme sağlamakla en iyisini yapmıştır.

  UNFF10, SFM için MoI konusunda bir ilke kararı alarak –ki bu sürekli olarak ertelenen bir karar olmuştur - delegelerin övgülerini hak etmişse de, IAF gözden geçirmesinin sonuçlarının belirsiz olduğu bilindiğine göre, UNFF10 sonuçları bu yol ağzında ormanlar için özel bir fon mekanizması oluşturulması pratik değildir. Delegelerin dikkat çektiği gibi, UNFF10 sonuçları orman finansmanını mevcut durumun ötesine taşımışsa da, UNFF10, küresel bir orman fonu olasılığı konusundaki ana soruları, IAF ve UNFF’in geleceği ile bağlantılı olarak UNFF11’de karara bağlanmaya bırakmaktadır.

  İki haftanın sonunda, yorgun delegeler, kalabalık pazar yerlerinde pazarlıklar yaparak ilerlemeye çalıştıktan sonra, Boğaz’ın kıyılarına ulaştılar ve UNFF11’e giden gemiye binmeye hazırlandılar. Ellerinde varacakları yere karmaşık yol üzerinde izleyecekleri net bir harita ve vardıkları yerde daha sıkı pazarlıkların yapılması gerekeceği fakındalığı vardı.

  GELECEK TOPLANTILAR

  International Conference on Forests for Food Security and Nutrition (Gıda Güvenliği ve Beslenme için Ormanlar Konulu Uluslarasu Konferans): FAO, ile Uluslararası Ormancılık Araştırma Merkezi (CIFOR), ICRAF ve Uluslararası Biyo-Çeşitlilik, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ormanların çiftlik ağaçlarının ve tarımsal ormancılık sistemlerinin yerel halkların gıda güvenliğinin ve beslenmesinin iyileştirilmesinde oynayabilecekleri rolün farkındalığını artırmak için bu konferansı yapmaktadır. Konferans bu bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeylerde politika kararlarına entegre etmenin yollarını önerecektir. tarih: 13-15 Mayıs 2013 yer: FAO merkezi, Roma, İtalya temas: FAO fax: +39 0657055514 email: forests-foodsecurity@fao.org www: http://www.fao.org/forestry/food-security/en/

  Global Timber Forum (Küresel Kereste Forumu): FAO Ormancılık Bölümü ile birlikte Avrupa Kereste Ticareti Federasyonu ve Orman Vakfı, sorumlu ticareti zamanında geliştirmek için işbirliği başlatma amacıyla, tüm dünyadan kereste ticareti koşullarındaki değişme konusunda deneyimlerin paylaşılacağı bir platform sağlamak için birinci Küresel Kereste Forumunu toplayacaktır. tarih: 22-23 Mayıs 2013 yer: FAO merkezi, Roma, İtalya temas: Jukka Tissari email: jukka.tissari@fao.org www: http://www.fao.org/forestry/trade/82078/en/

  INC-Ormanlar 4: Avrupa’da Ormanlar konusunda Yasal Bağlayıcılığı olan Anlaşma için Hükümetler Arası Müzakere Komitesinin dördüncü ve son toplantısı (INC-Ormanlar 4) ormanlar konusunda yasal bağlayıcılığı olan anlaşma için görüşmelerini tamamlayacak. tarih: 10-14 Haziran 2013 yer: Varşova, Polonya temas: INC-Oranlar Sekreterliği email: INC-Forests@foresteurope.org www: http://www.forestnegotiations.org

  Special Session of the UNECE Timber Committee (UNECE Kereste Komitesinin Özel Toplantısı): BMAvrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Kereste Komitesi ile birlikteAvrupa Ormancılık Komisyonu (EFC), şunları görüşmek üzere bir özel toplantı yapıyor: Yeşil bir Ekonomide Orman Sektörü için Eylem Planı taslağı; Kereste Komitesi ve EFC için 2014-17 Ortak Çalışma Programı taslağı; UNECE gözden geçirmesinin sonuçları ve bunun UNECE-FAO Ormancılık ve Kereste Bölümünün çalışma programı üzerindeki etkileri; ve Orman İstatidtikleri, Ekonomisi ve Yönetimi Ortak Çalışma Grubunun 35. oturumunun sonuçları. tarih: 17-18 Haziran 2013 yer: Cenevre, İsviçre temas: Paola Deda tel: +41-22-917 1379 fax: +41-22-917 0041 email: Paola.deda@unece.org www: http://www.unece.org/forests/extraordinarytc-efcmeeting.html

  Global Symposium: REDD+ in Green Economy (Küresel Sempozyum: Yeşil Ekonomide REDD+): FAO, UNDP ve UNEP tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Sempozyum kilit karar vericilere yeşil ekonomi çabaları içeren REDD+ planlaması ve yatırımı için daha güçlü bir rasyonel sağlamak amacıyla alınan dersleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Sempozyum REDD+ yatırımlarının çevresel, ekonomik ve sosyal yararlarını yakalamak için kapsamlı arazi kullanımı planlamasının rolü üzerine odaklanacak. tarih: 19-21 Haziran 2013  yer: Endonezya temas: John Prydz email: John.Prydz@unep.org www: http://un-redd.org/REDD_in_Green_Economy_Global_Symposium/tabid/105931/Default.aspx

  Forests Africa: Opportunities for a Green Economy Conference (Afrika Ormanları: Yeşil Ekonomi Konferansı için Fırsatlar): Alt Büyük Sahra Afrika’sındaki ulusal refah ve ekonomik gelişme için ormanların önemli rolünün ortaya konmasını ve ilişkin politika çözümlerini vitrine çıkarmayı amaçlayan bu konferansın ev sahipleri UNEP ve CIFOR. İyileştirilmiş politikaların ve mali teşviklerin nasıl yatırım artışı sağladığı ve yeşil büyümeyi uyardığı ve faklı arazi kullanımı talepleri arasında kazan-kazan senaryoları gerçekleştirmek için arazi düzeyinde planlamanın nasıl iyileştirileceği konularında bilgi ve deneyimleri paylaşmak üzere ana orman paydaşları davet edilecek. Küesel topluluğa ulaşmak için ikinci gece bir TED etkinliği düzenlenecek. tarih: 17-19 Eylül 2013 yer: Nairobi, Kenya temas: John Prydz email: John.Prydz@unep.org www: http://un-redd.org/Opportunities_for_a_GreenEconomy_Conference/tabid/106056/Default.aspx

  ITTC-49: Uluslararası Tropik Kereste Konseyinin (ITTC) ve dört Komitesinin (Maliye ve İdare, Ekonomik Bilgi ve Pazar İstihbaratı ve Yeniden Ağaçlandırma ve Orman Yönetimi) İlişkin Oturumlarının 49. toplantısı Libreville, Gabon’da yapılacak. tarih: 25-30 Kasım 2013 yer: Libreville, Gabon temas: ITTO Secretariat tel: +81-45-223-1110 fax: +81-45-223-1111 email: itto@itto.or.jp www: http://www.itto.int

  World Congress on Agroforestry (Dünya Tarımsal Ormancılık Kongresi): Bu Kongre “Yaşam için Ağaçlar – Tarımsal Ormancılığın Etkilerinin Hızlandırılması” teması altında organize ediliyor ve tarımsal ormancılık ve ilişkin araştırmalar konusunda farkındalık oluşturmayı ve bilgi ve enformasyon paylaşımını amaçlıyor. Kongre aynı zamanda özel sektörle işbirliği dahil, tüm cephelerde tarımsal ormancılık için desteği artırmayı amaçlıyor. ICRAF ve Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi (ICAR), Hindistan Tarımsal Ormancılık Örgütü ve Küresel İnisiyatifler tarafından işbirliği içinde organize ediliyor. tarih: 10-14 Şubat 2014 yer: Delhi, Hindistan temas: Patrick Schulze tel: +65 6411 6610 email: patrick.schulze@globalinitiatives.com or info@wca2014.org www: http://www.wca2014.org/index.html

  UNFF11: Bu toplantı kapsamlı “Ormanlar: uluslararası anlaşma için ilerleme, zorluklar ve ileriye giden yol” teması etrafında organize ediliyor ve toplantının özellikle IAF gözden geçirmesinin sonuçlarına eğilmesi bekleniyor. tarih: 2015 yer: TBD temas: UNFF Sekreterliği tel: +1-212-936-3401 fax: +1-917-367-3186 www: http://www.un.org/esa/forests/

  AHEG CBDR CLIs CPF ECOSOC EST’ler GEF GOF’lar IAF LFCC MDG’ler MoI MYPOW NLBI NWFP’ler ODA REDD+ SDG’ler SFM UNCSD UNFF Özel Uzman Grubu Ortak fakat farklılaşmış sorumluluklar Ülke liderliğindeki inisiyatifler Ormanlar konusunda İşbirliği Ortaklığı BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Çevresel açıdan sağlam teknolojiler Küresel Çevre Kurumu Ormanlar konusunda Küresel Amaçlar Uluslararası Orman Antlaşması Orman örtüsü az ülkeler Binyıl Kalkınma Amaçları Uygulama araçları Çok Yıllık Çalışma Programı Tüm orman tipleri için gayrı resmi bağlayıcılığı olan belge (ya da orman belgesi) Odun dışı orman ürünleri Resmi kalkınma yardımı Gelişmekte olan ülkelerde kaçınılan ormansızlaştırma ve orman bozunmasından emisyonların azaltılması ve korumanın, ormanların sürdürülebilir yönetiminin ve orman karbon stoklarının artırılması Sürdürülebilir kalkınma amaçları Sürdürülebilir orman yönetimi BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (ya da Rio+20) BM Orman Forumu

  Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D., ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D., ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz.

  Participants

  Tags